Analýza PBDE v environmentálních a potravinových matricích pomocí GC-MS/MS TSQ 9610

St, 9.11.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Ukázka výkonnosti Thermo Scientific TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu s GC TRACE 1610 pro stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vzorcích životního prostředí a potravin.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/danny moore: Analýza PBDE v environmentálních a potravinových matricích pomocí GC-MS/MS TSQ 9610
 • **Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: Optimization of PBDEs with ASE and GCMS

Cílem této aplikační nóty je ukázat výkonnost hmotnostního spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s GC Thermo Scientific TRACE 1610 pro stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vzorcích životního prostředí a potravin.

PBDE jsou třídou polybromovaných uhlovodíků vyskytujících se jako směsi kongenerů s podobnou molekulární strukturou, ale odlišnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi (např. kongenery s nižším počtem atomů bromu bývají těkavější a více se bioakumulují než více bromované kongenery). V minulosti byly tyto sloučeniny široce používány jako zpomalovače hoření v různých výrobcích jako jsou plasty, nábytek, čalounění, elektrická vybavení, elektronická zařízení, textilie a další výrobky pro domácnost, a to díky své schopnosti uvolňovat radikály, které při vystavení vysokým teplotám snižují rychlost hoření i šíření ohně.

Tyto sloučeniny se do životního prostředí dostávají prostřednictvím emisí z výrobních procesů, uvolňováním z různých výrobků, které PBDE obsahují, recyklací odpadů a průsaky ze skládek odpadů. Jsou považovány za všudypřítomné perzistentní polutanty, protože byly zjištěny v pevných prachových částicích v ovzduší, vázané na sedimenty, povrchové vody, ryby a další mořské živočichy, a představují proto riziko pro lidské zdraví.

V důsledku toho bylo zakázáno používání některých toxických PBDE, které jsou spojovány s rakovinou a endokrinními poruchami, a v současné době jsou uvedeny v seznamu perzistentních organických polutantů Stockholmské úmluvy.

Pragolab: Plynový chromatograf Thermo Scientific TRACE 1610 s autosamplery Thermo Scientific AI/AS 1610

S analýzou PBDE ve vzorcích potravin a životního prostředí je spojeno několik problémů. Zaprvé je potřeba zajistit stabilně nízké limity detekce. To může být obtížné vzhledem ke složitosti analyzovaných matric. Zadruhé, protože kongenery PBDE mají podobnou strukturu, separace těchto sloučenin může být bez prodloužení doby analýzy chromatograficky obtížná.

Analytické laboratoře musí svým zákazníkům dodávat výsledky včas a prostoje přístrojů nejsou přijatelné. Tradičně se pro analýzu PBDE používá plynová chromatografie v kombinaci s detektory elektronového záchytu (GC-ECD), hmotnostní spektrometrie (GC-MS) nebo hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (GC-HRMS).

Hmotnostní spektrometrie na bázi trojitých kvadrupólů (GC-MS/MS) s vysokou selektivitou při odstraňování interferencí z matrice, které mohou vést k falešně pozitivním chybným výsledkům, poskytuje citlivost pro detekci PBDE na ultrastopových úrovních.

Pragolab: Thermo TSQ 9610 Triple Quadrupole GC-MS/MS

V této studii byl použit GC-MS/MS s trojitým kvadrupólem Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení PBDE v rybím tuku a ve vzorcích životního prostředí (voda a půda). Pro chromatografickou separaci kongenerů byla testována kolona Thermo Scientific TraceGOLD PDBE; zatímco SRM (selected reaction monitoring) akviziční mód zajistil vhodnou selektivitu a citlivost při analýze vzorků s matricí.

V experimentech byla vyhodnocena linearita a limity detekce přístroje (IDL) pro všechny sloučeniny a v rozšířené studii robustnosti (n=100 nástřiků vzorků s matricí) posouzena reprodukovatelnost detekce stopových množství PDBE.

Experiment

Při těchto experimentech byl použit hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu TSQ 9610 vybavený iontovým zdrojem Thermo Scientific NeverVent Advanced Electron Ionization (AEI) ve spojení s plynovým chromatografem TRACE 1610 s Thermo Scientific iConnect-PTV injektorem a autosamplerem Thermo Scientific AI/AS 1610.

Pragolab: t-SRM akvizice ukazující chromatografickou separaci pro analyzované PBDE ve standardu rozpouštědla CS1 (1.0 – 5.0 ng/mL)

Plynový chromatograf TRACE 1610 s injektorovými a detektorovými moduly umožňuje rekonfiguraci přístroje tak, aby se během několika minut přizpůsobil různým pracovním postupům.

Technologie NeverVent dovoluje čištění iontového zdroje, výměnu filamentu a výměnu kolony bez porušení vakua v přístroji, čímž zajišťuje minimální prostoje v laboratorním pracovním procesu.

Autosampler AI/AS 1610 zajišťuje snadné použití a finanční efektivitu pro vysoce výkonnou laboratorní práci.

Pragolab: TIC (FS: m/z 40 – 1 000) a SRM akvizice pro vzorků extraktů environmentálních matric (A-vlevo) a rybí olej (B-vpravo)

Chromatografické separace bylo dosaženo na koloně TraceGOLD TG-PBDE o rozměrech 15 m × 0,25 mm × 0,10 μm (P/N 26061-0350). Kolona TraceGOLD PDBE byla vyvinuta speciálně pro zajištění rychlé analýzy PBDE s vynikající separací kritických kongenerů (PBDE-49 a PBDE-71). Překračuje kritéria pro rozlišení metody U.S. EPA 16143 a díky konstrukci a vysoké tepelné stabilitě (až 360 ˚C) zajišťuje rychlejší eluci PBDE s vysokým bodem varu (např. PBDE-209) s lepším tvarem píků.

Pragolab: Vypočtené IDL a LOQ pro všechny analyzované PBDE

Vypočtené IDL se pohybovaly od 5 fg do 122 fg na koloně (OC), což odpovídá 0,25 pg/l až 6,10 pg/l pro vzorky vody a 0,025 až 0,61 ng/kg pro vzorky půdy a rybího oleje

Vyhodnocení a závěry experimentu, další parametry GC-MS/MS a úplný seznam cílových sloučenin jsou podrobně uvedeny v přiložené aplikaci 👇.

💡 Aplikace ke stažení: Low-level consistent analysis of PBDEs in environmental and food matrices using triple quadrupole GC-MS/MS

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na [email protected].

Přehled literatury pro analýzu PBDE pomocí GC-MS/MS Thermo Scientific v knihovně LabRulezGCMS

 • The European Water Framework Directive Thermo Scientific Environmental Solutions Reference Guide (Příručky | 2015)

 • Routine and robust quantification of PBDEs in food by GC-MS/MS (Technické články | 2018)

 • Fast, ultra-sensitive analysis of PBDEs in food using advanced GC-MS/MS technology (Aplikace | 2018)

 • Low-level consistent analysis of PBDEs in environmental and food matrices using triple quadrupole GC-MS/MS (Aplikace | 2021)

 • DIOXIN: Enhanced sensitivity in GC-MS/MS technology (Prezentace | 2018)

 • Determination of Persistent Organic Pollutants in Fish Tissues by Accelerated Solvent Extraction and GC-MS/MS (Aplikace | 2016)

 • PITTCON: Modernizing Persistent Organic Pollutants (POPs) Analysis (Prezentace | 2019)

 • Determination of pesticides and persistent organic pollutants in honey by accelerated solvent extraction and GC-MS/MS (Aplikace | 2017)

 • Determination of pesticides and persistent organic pollutants in honey by accelerated solvent extraction and GC-MS/MS (Aplikace | 2017)

 • Persistent Organic Pollutants in Food and the Environment (Příručky | 2018)

 • Chemical Ionization Meets MS/MS Simplicity (Aplikace | 2016)

 • Analyzing PBDEs in House Dust Samples with the Thermo Scientific TSQ Quantum XLS Ultra GC-MS/MS in EI-SRM Mode (Aplikace | 2012)

 • Persistent organic pollutants (POPs) in food (Příručky | 2017)

 • Meeting the requirements of US and European water standards (Příručky | 2020)

 • ASMS: Analysis of PCBs in environmental matrices using triple quadrupole GC-MS/MS (Postery | 2022)

 • Reproducible trace analysis of PCBs in environmental matrices using triple quadrupole GC-MS/MS (Aplikace | 2022)

 • GC and GC-MS Applications for Food Safety Analysis (Aplikace, Příručky | 2013)

 • GC and GC-MS Applications for Food Safety Analysis (Aplikace, Příručky)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.