GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Sjezd chemiků / Zjazd chemikov
Sjezd chemiků je již tradičně příležitostí k potkávání nejen členů České nebo Slovenské společnosti chemické, ale všech chemiků, učitelů, studentů a přátel chemie.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Video
Logo of LinkedIn

75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023 (Program)

Út, 15.8.2023
| Originální článek z: SChS/75. Zjazd chemikov
Prinášame Vám kompletný program 75. Zjazdu chemikov, ktorý sa bude konať 4.-8. 9. 2023 už po piaty krát v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.
Video placeholder
  • Foto: SChS: 75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023 (Program)
  • Video: Grand Hotel BELLEVUE: Grand Hotel BELLEVUE v 4K

ODBORNÉ SEKCIE

SChS: 75. Zjazd chemikov 2023 - Súhrnný program

Program Utorok, 5. septembra 2023

09:00 - 09:30 Otvorenie zjazdu, kongresová sála Grand Hotel Bellevue
09:30 - 10:00 Príhovory hostí zjazdu
10:00 - 11:00 Plenárna prednáška: Mass photometry: weighing molecules with light
  • Philipp Kukura
11:00 - 12:00 Ocenenia SChemS
12:00 - 14:00 Obed, Grand Hotel Bellevue
14:00 - 14:50 00:50 Pozvaná prednáška: Úloha chémie a materiálových analýz v procesoch ochrany kultúrneho dedičstva
  • Milena Reháková
  • miestnosť: Bellevue I
14:50 - 15:00 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
15:00 - 15:10 Otvorenie odborných sekcií - úvodné slová garantov
18:00 - 20:00 Večera, Grand Hotel Bellevue
20:00 - 23:00 Posterové prezentácie a vínny večer

Sekcia 1 Analytická chémia (Utorok, 5. septembra 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Ľubomír Švorc
  • miestnosť: Bellevue I
15:10 - 15:30 Biochar ako perspektívny a zelený elektródový materiál pre elektrochemické senzory
  • Prednáška: Ľubomír Švorc
15:30 - 15:50 Seznamte se, Metrohm
  • Komerčná prednáška: Peter Barath (Metrohm, ČR)
15:50 - 16:10 Reaxys Academic Edition – how to utilise full power of Reaxys to support academic chemistry research and education
  • Komerčná prednáška: Piotr Golkiewicz (Elsevier Life Science Solutions)
16:10 - 16:40 Prestávka: Občerstvenie
16:40 - 17:00 Voltampérometrická metóda pre detekciu oxidu siričitého vo víne založená na elektróde z diamantu dopovaného bórom a reakčnej elektrochémii bez interferencií
  • Prednáška: Eva Culková
17:00 - 17:20 Studium voltametrického chování 7β-hydroxycholesterolu na elektrodě z borem dopovaného diamantu
  • Prednáška: Eva Bláhová
17:20 - 17:40 Performance of different boron-doped diamond surface states in electrochemical detection of neurotransmitters in neuron cultivation medium
  • Prednáška: Anton Lytvynenko

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry (Utorok, 5. septembra 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Radko Tiňo
  • miestnosť: Bellevue II
15:10 - 15:30 Využitie fermentácie jablkových výliskov na zvýšenie obsahu polyfenolov
  • Prednáška: František Kreps
15:30 - 15:50 Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov
  • Prednáška: Zuzana Krepsová
15:50 - 16:10 Využití monomerů z rostlinných olejů v syntéze akrylátových latexů pro lekařské aplikace
  • Prednáška: Martin Kolář
16:10 - 16:40 Prestávka: Občerstvenie
16:40 - 17:00 Tištěné indikátory pro chytré potravinové obaly
  • Prednáška: Vojtěch Dobiáš
17:00 - 17:20 Polymerní vektory na bázi diblokových hydrolyticky štěpitelných polykationtů pro doručování genů
  • Prednáška: Eliška Hrdá
17:20 - 17:40 Starnutie a možnosti ochrany polyuretánových materiálov v zbierkach kultúrneho dedičstva
  • Prednáška: Radko Tiňo

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie (Utorok, 5. septembra 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Ján Híveš
  • miestnosť: Salónik SILVER
15:10 - 15:30 Vliv předúpravy membrány a vodivosti katalyzátoru na výkon alkalické elektrolýzy vody s aniontově selektivní membránou
  • Prednáška: Michaela Plevová
15:30 - 15:50 Polybenzimidazole based separator for alkaline membrane water electrolysis
  • Prednáška: Kateřina Hradečná
15:50 - 16:10 Vliv typu separátoru na provoz alkalického elektrolyzéru vody při nízkých koncentracích kapalného elektrolytu
  • Prednáška: Karel Denk
16:10 - 16:40 Prestávka: Občerstvenie
16:40 - 17:00 Viaczložkové Ni-Fe-W katalyzátory pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody
  • Prednáška: Jana Záchenská
17:00 - 17:20 Bifunčkní katalyzátory na bázi selenidů přechodných kovů pro použití v reverzibilních alkalických palivových článcích
  • Prednáška: Dita Hronová
17:20 - 17:50 Studium dynamiky změn expanzních sil a rozměrů pilotního elektrodialýzního svazku
  • Pozvaná prednáška v sekcii: Roman Kodým

Program Streda, 6. september 2023

8:30 - 9:20 Biologický potenciál koordinačných zlúčenín zinku a striebra
  • Pozvaná prednáška: Zuzana Vargová
  • miestnosť: Bellevue I
9:20 - 9:30 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
14:00 - 14:50 Môže nám sklo pomôcť v boji proti baktériám rezistentným na antibiotiká?
  • Pozvaná prednáška: Dušan Galusek
  • miestnosť: Bellevue I
14:50 - 15:00 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivých sekcie
18:00 - 20:00 Večera
20:00 - 21:00 Diskusia členov SChemS a ČSCH o vzájomnej spolupráci, Salónik KRISTAL
20:00 - 23:00 Posterové prezentácie a pivný večer

Sekcia 1 Analytická chémia (Streda, 6. september 2023)

  • Predsedajúca sekcie: Katarína Hroboňová, Jana Blaškovičová, Ján Labuda
  • miestnosť: Bellevue II
9:40 - 10:00 Flow techniques for sample pretreatment
10:00 - 10:20 Vsádová injekční analýza
10:20 - 10:40 Vsádzková injekčná analýza ako účinný analytický prostriedok vo farmaceutickej praxi
  • Prednáška: Marek Haššo
10:40 - 11:00 Prestávka: Občerstvenie
11:00 - 11:20 Katecholázová aktivita komplexů mědi: v roztoku vs. na povrchu částic
  • Prednáška: Michaela Bártová
11:20 - 11:40 Methods of rapid heavy metals determination in wine samples
  • Prednáška: Jarmila Švancarová Laštincová
11:40 - 12:00 Synthesis and analytical applications of CdTe-QD’s nanoparticles
  • Prednáška: Ivan Landry Yumdjo Youmbissi
12:00 - 14:00 Obed
15:00 - 15:20 Advanced selective materials as adsorbents for sample preparation extraction techniques and HPLC analysis of bioactive compounds
  • Prednáška: Katarína Hroboňová
15:20 - 15:40 Development of molecularly imprinted polymer and its magnetic version for the extraction of panthenol from personal care products
  • Prednáška: Andrea Špačková
15:40 - 16:00 Glycopeptide enrichment on polar stationary phases in hydrophilic interaction liquid chromatography mode
  • Prednáška: Katarína Molnárová
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Chemický otisk jako nástroj pro určení provenience radiolaritových artefaktů
16:40 - 17:00 Elektrochemická oxidácia vybraných perzistentných zlúčenín a identifikácia ich degradačných a transformačných produktov
  • Prednáška: Lucia Hojová
17:00 - 17:20 Vplyv triklosanu a strieborných nanočastíc na DNA/GCE biosenzor
  • Prednáška: Jana Blaškovičová
17:20 - 17:40 Validace metody pro stanovení aminokyselin v půdách
  • Prednáška: Sylvie Kříženecká

Sekcia 2 Fyzikálna chémia (Streda, 6. september 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Peter Šimon
  • miestnosť: Salónik KRISTAL
15:00 - 15:20 Elektrochemická studie vybraných acylgermanů
  • Prednáška: Vojtěch Bičák
15:20 - 15:40 Metoda skupinových příspěvků pro kvalifikované odhady prvních redoxních potenciálů
  • Prednáška: Alan Liška
15:40 - 16:00 EPR and UV–VIS–NIR spectroelectrochemistry of biologically active copper complexes
  • Prednáška: Peter Rapta
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Usage of dopped sapphires as multimodal markers for in-vivo imaging
  • Prednáška: Martin Šácha
16:40 - 17:00 Relationship between photocatalytic degradation of organic dyes and photocatalytic water splitting in oxide and sulfide semiconductors
  • Prednáška: Michal Žitňan
17:00 - 17:30 Computational study of modified graphene-based nanomaterials
  • Pozvaná prednáška v sekcii: Michal Malček

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia (Streda, 6. september 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Ivan Šalitroš, Radovan Herchel,
  • miestnosť: Salónik SILVER
9:40 - 10:00 Neutral cobalt(II)-bis(benzimidazole)pyridine field-induced single-ion magnets
  • Prednáška: Jana Juráková
10:00 - 10:20 Light-induced isomerization of azophenyl moiety in SCO active Fe(II) complexes
  • Prednáška: Alexandra Šagátová
10:20 - 10:40 Manganaté koordinační sloučeniny s makrocyklyckými ligandy pohledem kvantové chemie
  • Prednáška: Radovan Herchel
11:00 - 11:20 Cobalt(II) complexes with bis(pyrazolyl)pyridine ligands acting as field-induced single-ion magnets
  • Prednáška: Ivan Šalitroš
11:20 - 11:40 Nukleázová aktivita koordinačných zlúčenín založených na derivátoch triazacyklononánu
  • Prednáška: Michaela Buziková
11:40 - 12:00 Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace
  • Komerčná prednáška: Ivo Novotný (LabRulez, ČR)

Sekcia 4 Organická chémia (Streda, 6. september 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Jiří Hanusek
  • miestnosť: Salónik KRISTAL
9:40 - 10:00 Modifikované nukleofily reaktivující cholinesterasy inhibované organofosforovými sloučeninami: syntéza a biologická aktivita
  • Prednáška: - Dávid Maliňák
10:00 - 10:20 Diglykozidázy ako nástroj syntézy štruktúrovaných diglykozidov
  • Prednáška: Vladimír Mastihuba
10:20 - 10:40 Total synthesis of hemerocallisamine I paved by gram-scale synthesis of (2S,4S)-4-hydroxyglutamic acid lactone
  • Prednáška: - Lucia Pinčeková
10:40 - 11:00 Prestávka: Občerstvenie
11:00 - 11:20 SAR studies of novel macrocyclic antibiotic berkeleylactone A
  • Prednáška: Dominika Valachová
11:20 - 11:50 Príprava a využitie oligonukleotidov s terminálnou difosfátovou skupinou
  • Pozvaná prednáška v sekcii: Ján Matyašovský
11:50 - 12:10 Udržateľné riešenia pre chemické laboratóriá
  • Komerčná prednáška: Zuzana Antalová (Merck Life Science)

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie (Streda, 6. september 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Karel Denk
  • miestnosť: Salónik SILVER
15:00 - 15:20 Nové slitinové katylyzátory pro použití ve vysokoteplotních palivových článcích s protonově vodivou membránou
  • Prednáška: Jan Dismas Buriánek
15:20 - 15:40 Korózia kovov v kontakte s materiálmi používanými pre skladovanie latentného tepla
  • Prednáška: Andrea Červenková
15:40 - 16:00 Elektrochemické metódy na charakterizáciu modifikovaných tanátových vrstiev železných artefaktov
  • Prednáška: Roman Košťúr
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Sledovanie stability železanov
  • Prednáška: Michaela Benköová
16:40 - 17:00 Riešenie problému enviro-záťaže v Strážskom
  • Prednáška: Ján Híveš
17:00 - 17:20 Polychlórované bifenyly Strážske - minulosť a súčasnosť
  • Prednáška: Ladislav Štibrányi

Cena Marty Sališovej (Streda, 6. september 2023)

9:30 - 9:40 Úvod Cena Marty Sališovej - otvorenie a úvodné slová
9:40 - 10:00 Development of an analytical method for monitoring selected bioplasticizers in water
  • Prednáška: Nicolette Viktoryová
10:00 - 10:20 Katalytická hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu oxidů kobaltu
  • Prednáška: Zuzana Kovářová
10:20 - 10:40 Analýza mastných kyselín s krátkym a stredne dlhým uhlíkovým reťazcom v syroch pomocou GC-MS
  • Prednáška: Michal Fulín
10:40 - 11:00 Prestávka: Občerstvenie
11:00 - 11:20 Pomalá magnetická relaxácia v jednojadrových Mn(II) komplexoch
  • Prednáška: Romana Mičová
11:20 - 11:40 Štúdium mikroštruktúry vzoriek na báze dimetakrylátu a vplyv variabilných parametrov na ich vlastnosti
  • Prednáška: Katarína Cifraničová
11:40 - 12:00 Analýza glykánov ako diagnostický nástroj rakovinových ochorení
  • Prednáška: Andrea Pinkeová
12:00 - 14:00 Obed
15:00 - 15:20 Elektrochemické vlastnosti monokrystalických borem dopovaných diamantových elektrod s různými krystalovými orientacemi a jejich aplikace v elektroanalýze
  • Prednáška: Peter Čambal
15:20 - 15:40 Studium elektrochemického chování primárních a sekundárních žlučových kyselin a jejich konjugátů
  • Prednáška: Kristýna Jelšíková
15:40 - 16:00 Polykrystalické borem dopované diamantové elektrody s kontrolovaným obsahem sp 2 uhlíku: spektrální a elektrochemická charakterizace
  • Prednáška: Michal Zelenský
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Nanočástice ušlechtilých kovů v protinádorové fototermální terapii
  • Prednáška: Lucie Válková
16:40 - 17:00 Elektrochemická detekcia DNA G-kvadruplexov pomocou N-metyl mesoporfyrínu ako redoxnej sondy
  • Prednáška: Daniel Dobrovodský
17:00 - 17:20 Tetrakoordinované Co(II) komplexy zostavené z heterocyklických aromatických ligandov
  • Prednáška: Zuzana Bielková
17:20 - 17:40 Fenomén teplotne indukovaného javu obrátenia spinu v komplexe železa(III)
  • Prednáška: Terézia Laluhová

Program Štvrtok, 7. september 2023

8:30 9:20 Prínos enzymatickej acylácie ku syntéze prírodných glykofenolík
  • Pozvaná prednáška: Mária Mastihubová
  • miestnosť: Bellevue I
9:20 9:30 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
12:00 14:00 Obed
14:00 18:00 Voľné poobedie
18:00 20:00 Večera
20:00 24:00 Slávnostný večierok, odovzdávanie ocenení, vyhodnotenie posterovej súťaže (Sála Grand Bellevue)

Sekcia 1 Analytická chémia (Štvrtok, 7. september 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Jiří Barek
  • miestnosť: Bellevue I
9:30 9:50 SWOT analýza eliminační voltametrie s lineárním scanem
  • Prednáška: Tomáš Navrátil
9:50 10:10 Netradiční spojení elektrochemie s hmotnostní spektrometrií: analýza elektrolytických produktů adsorbovaných na elektrodě
  • Prednáška: Jana Skopalová
10:10 10:30 Is biochar a reliable substitute for carbon black in electrochemical sensing?
  • Prednáška: Olha Sarakhman
10:30 10:50 Prestávka: Občerstvenie
10:50 11:10 Struktura DNA na elektrodách: možná úskalí a cesty k jejich překonání
  • Prednáška: Miroslav Fojta
11:10 11:30 Komplexy DNA oligonukleotidů a složek DNA s ionty rtuti
  • Prednáška: Monika Hermanová
11:30 11:50 Vývoj citlivého a selektívneho elektrochemického biosenzora pre detekciu viroidov (CBCVD)
  • Prednáška: Ondrej Hesko

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia (Štvrtok, 7. september 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Ivan Šalitroš, Ján Moncoľ
  • miestnosť: Bellevue II
9:30 9:50 New mixed cation heptafluorozirconates/hafnates
  • Prednáška: Oksana Matselko
9:50 10:10 Geometrický index pre hexakoordinované zlúčeniny
  • Prednáška: Ján Moncoľ
10:10 10:30 In2S3/Bi2WO6/Fe3O4 magnetic core-shell stucture as an efficient catalyst for sono-photo hybrid catalytic degradation of tetracycline
  • Prednáška: Mir Saeed Sajjadi
10:50 11:10 Photoinduced modification of the Ge-As-S glass surface
  • Prednáška: Ekaterina Samsonova
11:10 11:30 Příprava a charakterizace tenkých vrstev chalkogenidových skel systémů As-Se a As-S-Se z modifikovaného roztoku skla As50Se50
  • Prednáška: Jiří Jemelka
11:30 11:50 MOF-uhlíkaté kompozity pro sorpci oxidu uhličitého
  • Prednáška: Tomáš Zelenka

Sekcia 4 Organická chémia (Štvrtok, 7. september 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Marek Cigáň
  • miestnosť: Salónik SILVER
9:30 9:50 Eschenmoserova reakce primárních thioamidů – kdy funguje a kdy nikoliv
  • Prednáška: Jiří Hanusek
9:50 10:10 Tandem arylation of binaphthyl by Suzuki coupling and C–H activation
  • Prednáška: Martin Putala
10:10 10:30 Catalytic enantioselective nucleophilic desymmetrisation at P(V)
  • Prednáška: Branislav Ferko
10:30 10:50 Prestávka Občerstvenie
10:50 11:10 1,3,5-triazíny a ich synteticko-biologický potenciál
  • Prednáška: Viktor Milata
11:10 11:30 Transformations of the synthetic chameleon
  • Prednáška: Pavol Jakubec
11:30 11:50 15N NMR studie azo-hydrazo tautomerie v průmyslově vyráběných azobarvivech
  • Prednáška: Antonín Lyčka

Program Piatok, 8. september 2023

9:00 9:50 Borem dopovaný diamant: Perspektivy “netradičního” elektrodového materiálu po třiceti letech výzkumu
  • Pozvaná prednáška: Karolina Schwarzová
  • miestnosť: Bellevue I
9:50 10:00 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
12:00 14:00 Obed

Sekcia 4 Organická chémia (Utorok, 5. septembra 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Pavol Jakubec
  • miestnosť: Bellevue I
10:00 10:20 Stereoselective synthesis of indolizidine alkaloids from L-glutamic acid
  • Prednáška: Paula Fraňová
10:20 10:40 Suflones and sulfoxides - the key to improved properties of tetrazines for bioorthogonal applications
  • Prednáška: Michal Májek
10:40 11:00 Shed light on triarylhydrazone photoswitches
  • Prednáška: Marek Cigáň
11:00 11:20 Prestávka: Občerstvenie
11:20 11:40 Insights into the photoswitching behaviour of unsymmetrical benzothiazole-based dithienylethenes
  • Prednáška: Juraj Filo
11:40 12:00 Syntéza a studium nových přepínačů na bázi hydrazonů a jejich modifikace stabilním radikálem
  • Prednáška: Lucie Kotásková

Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie (Utorok, 5. septembra 2023)

  • Predsedajúca sekcie: Katarína Kotuľáková
  • miestnosť: Salónik SILVER
10:00 10:20 Vydavateľská činnosť Slovenskej chemickej spoločnosti od roku 1942 do roku 2023
  • Prednáška: Viktor Milata
10:20 10:40 Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě – 17 let popularizace v Ostravě
  • Prednáška: Martin Mucha
10:40 11:00 Analýza faktorov úspechu v chemických výpočtoch: príčiny a dôvody výsledkov študentov 1. ročníka VŠ
  • Prednáška: Dominika Koperová
11:00 11:20 Prestávka: Občerstvenie
11:20 11:40 Chemické vzdelávanie v kontexte kurikulárnej reformy
  • Prednáška: Katarína Kotuľáková
11:40 12:00 Expedícia: včera alternatívne, zajtra bežné učebnice chémie
  • Prednáška: Ľubomír Held

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry (Utorok, 5. septembra 2023)

  • Predsedajúci sekcie: Ivan Kelnar
  • miestnosť: Bellevue II
10:00 10:20 Aplikace pokročilých oxidačních procesů do technologie úpravy a čištění procesních vod v modulární čistírně
  • Prednáška: Libor Dušek
10:20 10:40 Modifikované polymery: náplně kolon pro selektivní sorpce a reakce v průtočném uspořádán
  • Prednáška: Jan Svoboda
10:40 11:00 Vybrané komplexy přechodných kovů využitelné jako katalyzátory pro vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic
  • Prednáška: Eliška Matušková
11:00 11:20 Prestávka: Občerstvenie
11:20 11:40 Triethylamine as a highly efficient catalyst for the chemical imidization of polyimides
  • Prednáška: Zuzana Frances Šimonová
11:40 12:00 Vliv typu a modifikací polysacharidových nanokrystalů na strukturu a vlastnosti nanokompozitu s matricí PCL/PLA
  • Prednáška: Ivan Kelnar
Sjezd chemiků / Zjazd chemikov
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.