EnviroMail™ 06/Evropa: Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek

Čt, 16.11.2023
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Správně provedené vzorkování půdy v terénu čelí dvěma výzvám, který jsou nutnost odběru přesného množství vzorku a následně určení jeho přesné hmotnosti.
- **Foto:** ALS Czech Republic: Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek
 • Foto: ALS Czech Republic: Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek

Několik publikovaných odborných studií potvrdilo, že klasické techniky odběru vzorků půdy, které jsou určeny k analýze těkavých organických látek (TOL), do skleněných vzorkovnic mohou způsobit významné ztráty cílových analytů, a to v důsledku jejich vypařování nebo biodegradace. Pro dosažení nízkých detekčních limitů těchto látek se stalo běžnou praxí používat metanol k zakonzervování vzorků přímo v terénu v průběhu vzorkování.

Proč je vzorkování důležité?

Methanol je organické rozpouštědlo mísitelné s vodou, které je velmi efektivní při extrakci TOL z půdy. V případě, že je methanol přidán ke vzorku půdy v dostatečné koncentraci, jsou TOL stabilizovány hned dvěma způsoby. Odpařování látek je eliminováno jejich rozpuštěním v methanolu v lahvi s těsným uzávěrem, a nedochází ani k mikrobiálnímu rozkladu látek, protože methanol zde působí jako účinný baktericid. Tento fakt je důležitý především pro aromatické sloučeniny, tedy např. látky sloučené pod zkratkou BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny), které by se jinak mohly rychle biologicky rozkládat.

Správně provedené vzorkování půdy v terénu čelí dvěma výzvám. Tou první je nutnost odběru přesného množství vzorku aniž by na místě vzorkování bylo nutné použít váhy. Tento problém je řešen použitím speciálně navrženého jednorázového (recyklovatelného) plastového vzorkovače (Terra Core), díky kterému je možné odebrat s dostatečnou přesností 5 g vzorků půdy o různé vlhkosti. Vzorek se následně velmi jednoduše převede přímo do vzorkovnice obsahující methanol. Extrakce vzorků v laboratoři následně probíhá přímo v této fixované vzorkovnici.

Druhou výzvu, tedy určení jeho přesné hmotnosti, lze řešit použitím předem navážených vzorkovnic (včetně etikety, uzávěru a methanolu), které jsou předem naplněny přesně 5 ml čistého methanolu. Po tom, co vzorkovnice se vzorkem půdy dorazí do laboratoře, jsou lahvičky opět zváženy, hmotnost zaznamenána, a množství půdy je pak vypočteno jako rozdíl uvedených hmotností.

Sušina vzorků půdy je stanovena z paralelního odběru stejného vzorku do jiné vzorkovnice.

Zásady správného odběru vzorků

 • Před použitím uchovávejte vzorkovnice při pokojové teplotě nebo v lednici. Především je důležité je skladovat v prostředí bez přístupu TOL, např. rozpouštědel nebo paliv.

 • Během odběru vzorku se vyvarujte vylití methanolu. Po odběru vzorkovnici pevně uzavřete tak, aby na hrdle ani uzávěru nezůstaly vzorky půdy. Případný výpar methanolu v důsledku nedostatečné těsnosti by ovlivnil správnost výpočtu koncentrace TOL.

 • Odeberte reprezentativní a vždy čerstvý vzorek.

 • Vzorkovnice nepolepujte dalšími štítky, došlo by tak ke změně hmotnosti vzorkovnice.

 • Nikdy neuchovávejte ani neposílejte takto odebrané vzorky v chladicím boxu, které obsahuje methanol.

 • Prokázaná stabilita methanolu ve vzorkovnici před odběrem vzorků je 90 dní.

ALS Czech Republic: Štítek na vzorkovnici (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

Optimální technika vzorkování

 • Nasaďte si ochranné brýle, rukavice a vhodné oblečení pro případ nechtěného potřísnění methanolem. Zkontrolujte exspiraci methanolu ve vzorkovnici. Pokud rukavice přijdou do kontaktu s methanolem nebo jinými kontaminanty, okamžitě je vyměňte.

 • Při manipulaci se vzorkovnicí dbejte na to, aby štítek na ní zůstal čitelný a jinak nepoškozený. Uvedená data budou dále požita k výpočtům.

 • Vzorkovač Terra Core použijte k odběru přibližně 5 g půdy do vzorkovnice o objemu 40 ml obsahující methanol. Vzorkovnici rychle uzavřete.

 • Vzorkovač Terra Core je na jednorázové použití. Nepoužívejte jej pro více než jeden odběr, abyste předešli případné kontaminaci.

Krok 1: Vytáhněte vzorkovací sadu z plastového obalu a připravte si vzorkovnici s methanolem.

Krok 2: S pístem vsunutým do rukojeti zastrčte vzorkovač Terra Core do odebírané půdy tak, aby byl celý zásobník plný vzorku. Naplněný zásobník pojme přibližně 5 g půdy.

ALS Czech Republic: Krok 1 a Krok 2 (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

Krok 3: Vnější stranu vzorkovače očistěte přiloženou buničinou.

Krok 4: Píst vzorkovače otočte o 90° do kolmé polohy oproti rukojeti. Vzorkovač se zeminou vložte do hrdla ALS vzorkovnice obsahující methanol a stlačením pístu vytlačte vzorek zeminy do vzorkovnice. Tu ihned uzavřete. Vzorkovnici naplňte pouze jednou!

ALS Czech Republic: Krok 3 a Krok 4a (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

Krok 5: Vzorkovnici s červeným víčkem také naplňte vzorkem, bude použit ke stanovení sušiny.

Krok 6: Všechny vzorkovnice umístěte zpátky do stojanu, ten vložte zpět do plastového sáčku, který vložte do ALS přepravní tašky s chladicí vložkou. Před odesláním vzorků do ALS laboratoří je uchovávejte chlazené při teplotě 1až 5°C.

ALS Czech Republic: Krok 4b a Vzorkovnice připravená k transportu (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

Single-Injection Analysis of Formic Acid and Free Volatile Fatty Acids Using Flame Ionization Detector with In-jet Methanizer

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu, ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.

Článek | Různé

Vzorkovací souprava pro chemické laboratoře HZS ČR

Pracovníci výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) navrhli a zkompletovali vzorkovací soupravu pro výjezdové skupiny chemických laboratoří HZS ČR.
 

Podobné články


Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.

Článek | Různé

Vzorkovací souprava pro chemické laboratoře HZS ČR

Pracovníci výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) navrhli a zkompletovali vzorkovací soupravu pro výjezdové skupiny chemických laboratoří HZS ČR.
 

Podobné články


Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.

Článek | Různé

Vzorkovací souprava pro chemické laboratoře HZS ČR

Pracovníci výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) navrhli a zkompletovali vzorkovací soupravu pro výjezdové skupiny chemických laboratoří HZS ČR.
 

Podobné články


Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.

Článek | Různé

Vzorkovací souprava pro chemické laboratoře HZS ČR

Pracovníci výjezdové skupiny chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) navrhli a zkompletovali vzorkovací soupravu pro výjezdové skupiny chemických laboratoří HZS ČR.