Metodický list 21 - Použití zbylých položek ze zkoušení způsobilosti

Po, 15.6.2020
| Originální článek z: Eurachem-ČR
Po dokončení cyklu zkoušení způsobilosti (PT) mají někdy poskytovatelé zkoušení způsobilosti k dispozici zbylé používané zkušební položky. Jaké jsou výhody a omezení použití takových zbylých položek PT.
Pixabay/Gerd Altmann: Metodický list 21 - Použití zbylých položek ze zkoušení způsobilosti

Pixabay/Gerd Altmann: Metodický list 21 - Použití zbylých položek ze zkoušení způsobilosti

Úvod

Po dokončení cyklu zkoušení způsobilosti (PT) mají někdy poskytovatelé zkoušení způsobilosti k dispozici zbylé používané zkušební položky. Účelem tohoto informačního letáku je informovat laboratoře o výhodách a omezeních použití takových zbylých položek PT.

Potenciální využití

Zbývající položky ze zkoušení způsobilosti mají řadu potenciálních použití, mezi které patří:

 • Posouzení nových analytických metod / instrumentace a ověření jejich správného zavedení;
 • Výcvik analytiků;
 • Odhad pravděpodobné výkonnosti v programu PT;
 • Řešení problémů s metodou / přístrojem a zopakování hodnocení analytické výkonnosti po nevyhovujícím výkonu v cyklu PT;
 • Jako vzorky pro řízení kvality (QC).

Obecné úvahy

Před použitím zbylých položek PT je třeba zvážit následující opatření:

 • Zkontrolujte, zdali jsou dostupné nějaké relevantní informace a vyhovují požadavkům koncového uživatele, např. u předmětných parametrů vztažná hodnota a její přidružená nejistota;
 • Posuďte jejich fyzikální vhodnost a prověřte vhodnost matrice. Některé položky PT mají složení blízké složení rutinních vzorků, zatímco jiné jsou syntetické nebo obohacené (spikované). To může mít vliv na vhodnost položky PT pro posouzení různých fází analytické metody;
 • Zkontrolujte jejich dostupnost. Zbylé položky PT mohou být dostupné pouze v malém počtu, což omezí jejich použitelnost pro opakované zkoušky v průběhu času, například jako vzorky QC;
 • Posuďte poskytované informace o stabilitě. Položky PT musí být stabilní v průběhu cyklu, ale není vyžadováno, aby se určovala jejich stabilita po dokončení cyklu. Poskytovatel PT může být schopen poskytnout další údaje o stabilitě nebo požadavky na skladování, jinak bude nutné další vyhodnocení koncovým uživatelem.

Užitečnost doprovodných dat z PT

Na konci cyklu PT se pro každý parametr udává vztažná hodnota a výkonnost účastníků je hodnocena podle předem definovaného kritéria zda výkonnost je vyhovující, například pomocí z-skóre (1). Tyto informace mohou být přínosem pro použití zbylých zkušebních položek za předpokladu, že jsou vzata v úvahu následující hlediska:

 • Pokud je vztažná hodnota konsensuální hodnotou, bude možná nutné, aby koncoví uživatelé brali v úvahu, které metody / analytické techniky byly použity k jejich získání;
 • Zda metrologická návaznost vztažných hodnot hodnot je činí vhodnými pro posouzení vychýlení (bias) měření, například pokud jsou odvozeny od známé hodnoty přídavku (spiku) nebo měření provedeného primární metodou;
 • Zda kritéria hodnocení výkonnosti poskytovatele PT odpovídají kritériím vhodnosti pro daný účel uplatňovanými koncovým uživatelem. Pokud ano, lze při použití zbylého materiálu použít kritéria programu PT jako kritéria kontroly kvality. Pokud tomu tak není, bude muset koncový uživatel zvážit stanovení vlastních výkonnostních kritérií (2).

Případová studie - Použití zbylých položek PT při zavádění standardní metody

Laboratoř si chce osvojit standardní metodu EN 15763 pro stanovení hmotnostního podílu kadmia v potravinách metodou ICP-MS po mikrovlnném rozkladu. Za tímto účelem bylo od poskytovatele PT získáno pět položek PT s různými maticemi a úrovněmi koncentrací a analyzováno dvakrát.

Laboratoř i) ověří, že průměr opakování spadá do vyhovujícího výkonnostního rozmezí pro příslušné cykly PT (| z-skóre | ≤ 2) a ii) zkontroluje, zda pozorovaný rozdíl mezi duplikáty nepřesahuje stanovenou mez opakovatelnosti (r) této standardní metody.

Níže uvedená data potvrzují, že laboratoř je schopna provozovat tuto metodu správně.

Zdroje

(1) Eurachem Information Leaflet: How can proficiency testing help my laboratory? (2013), available from www.eurachem.org

(1) Český překlad Metodický list 12, (2014) Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?, dostupné na www.eurachem.cz

(2) B. Magnusson and U. Örnemark (eds.) Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, (2nd ed. 2014). ISBN 978-91-87461-59-0, available from www.eurachem.org

(2) Český překlad KVALIMETRIE 20 Pokyn Eurachem: Vhodnost analytických metod pro daný účel - Pokyn pro laboratoře k validaci metod a souvisejícím činnostem, druhé vydání, (2015) ISBN 978-80-86322-00-1, dostupné na www.eurachem.cz

Eurachem-ČR
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 5 - Mezilaboratorní experiment –proč a jak

Tento metodický list roztřiďuje jednotlivé druhy mezilaboratorních experimentů a zaměřuje se na nejčetnější provedení – zkoušení způsobilosti.

Článek | Akademie

Metodický list 12 - Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?

Zkoušení způsobilosti (PT) se užívá u kvantitativních, kvalitativních a interpretačních hodnocení, tento leták se však zaměřuje na PT pro kvantitativní zkoušky.

Článek | Akademie

Metodický list 14 - Výběr správného programu zkoušení způsobilosti pro moji laboratoř

Pro stejnou oblast zkoušek je obvykle k dispozici několik programů PT. Zaměříme se na ty body, jejichž zvážení by mělo laboratořím pomoci ve výběru těch PT programů, které nejlépe odpovídají jejich potřebám.

Článek | Akademie

Programy zkoušení způsobilosti pro vzorkování

Tento leták nabízí poskytovatelům zkoušení způsobilosti určité náměty pro aplikaci ISO/IEC 17043 (1) v oblasti organizace programů zkoušení způsobilosti (PT) pro vzorkování.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 5 - Mezilaboratorní experiment –proč a jak

Tento metodický list roztřiďuje jednotlivé druhy mezilaboratorních experimentů a zaměřuje se na nejčetnější provedení – zkoušení způsobilosti.

Článek | Akademie

Metodický list 12 - Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?

Zkoušení způsobilosti (PT) se užívá u kvantitativních, kvalitativních a interpretačních hodnocení, tento leták se však zaměřuje na PT pro kvantitativní zkoušky.

Článek | Akademie

Metodický list 14 - Výběr správného programu zkoušení způsobilosti pro moji laboratoř

Pro stejnou oblast zkoušek je obvykle k dispozici několik programů PT. Zaměříme se na ty body, jejichž zvážení by mělo laboratořím pomoci ve výběru těch PT programů, které nejlépe odpovídají jejich potřebám.

Článek | Akademie

Programy zkoušení způsobilosti pro vzorkování

Tento leták nabízí poskytovatelům zkoušení způsobilosti určité náměty pro aplikaci ISO/IEC 17043 (1) v oblasti organizace programů zkoušení způsobilosti (PT) pro vzorkování.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 5 - Mezilaboratorní experiment –proč a jak

Tento metodický list roztřiďuje jednotlivé druhy mezilaboratorních experimentů a zaměřuje se na nejčetnější provedení – zkoušení způsobilosti.

Článek | Akademie

Metodický list 12 - Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?

Zkoušení způsobilosti (PT) se užívá u kvantitativních, kvalitativních a interpretačních hodnocení, tento leták se však zaměřuje na PT pro kvantitativní zkoušky.

Článek | Akademie

Metodický list 14 - Výběr správného programu zkoušení způsobilosti pro moji laboratoř

Pro stejnou oblast zkoušek je obvykle k dispozici několik programů PT. Zaměříme se na ty body, jejichž zvážení by mělo laboratořím pomoci ve výběru těch PT programů, které nejlépe odpovídají jejich potřebám.

Článek | Akademie

Programy zkoušení způsobilosti pro vzorkování

Tento leták nabízí poskytovatelům zkoušení způsobilosti určité náměty pro aplikaci ISO/IEC 17043 (1) v oblasti organizace programů zkoušení způsobilosti (PT) pro vzorkování.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 5 - Mezilaboratorní experiment –proč a jak

Tento metodický list roztřiďuje jednotlivé druhy mezilaboratorních experimentů a zaměřuje se na nejčetnější provedení – zkoušení způsobilosti.

Článek | Akademie

Metodický list 12 - Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?

Zkoušení způsobilosti (PT) se užívá u kvantitativních, kvalitativních a interpretačních hodnocení, tento leták se však zaměřuje na PT pro kvantitativní zkoušky.

Článek | Akademie

Metodický list 14 - Výběr správného programu zkoušení způsobilosti pro moji laboratoř

Pro stejnou oblast zkoušek je obvykle k dispozici několik programů PT. Zaměříme se na ty body, jejichž zvážení by mělo laboratořím pomoci ve výběru těch PT programů, které nejlépe odpovídají jejich potřebám.

Článek | Akademie

Programy zkoušení způsobilosti pro vzorkování

Tento leták nabízí poskytovatelům zkoušení způsobilosti určité náměty pro aplikaci ISO/IEC 17043 (1) v oblasti organizace programů zkoušení způsobilosti (PT) pro vzorkování.