Simulovaný požár varny pervitinu | LabRulez GCMS

Simulovaný požár varny pervitinu

Cílem zkoušky bylo stanovit nebezpečí spojené s uvolňováním toxických zplodin hoření, zjistit jejich chemické složení a zdokumentovat vývoj teplotního pole uvnitř místnosti.
Unsplash/Hush Naidoo: Simulovaný požár varny pervitinu

Unsplash/Hush Naidoo: Simulovaný požár varny pervitinu

Pervitin neboli metamfetamin patří v České republice k nejčastěji zneužívané látce především proto, že je dobře dostupný a má relativně nízkou cenu. Jde o snadno připravitelnou návykovou látku z řad amfetaminů, která stimuluje centrální nervovou soustavu. HZS Libereckého kraje (HZS LK) a HZS hl. m. Prahy (HZS HMP) požádaly Technický ústav požární ochrany (TÚPO) o spolupráci při realizaci simulace požáru amatérské varny pervitinu. Cílem zkoušky bylo stanovit nebezpečí spojené s uvolňováním toxických zplodin hoření, zjistit jejich chemické složení a zdokumentovat vývoj teplotního pole uvnitř místnosti.

Čistý pervitin má formu mikrokrystalického bílého prášku hořké chuti a je bez zápachu. Často může být zabarven do žluta či fialova, protože obsahuje zbytky látek používaných při jeho výrobě. Jeho výroba je nezákonná a nejčastěji jsou nalezeny malé amatérské laboratoře, ale objevují se i rozsáhlejší varny provozované organizovanými zločineckými skupinami. Výroba nelegálního pervitinu je v České republice jedním z nejvážnějších a nejnebezpečnějších současných problémů s drogami.

Varny pervitinu – vysoké riziko požáru

Ročně je Policií ČR objeveno přibližně 300 nelegálních varen pervitinu (1). Pseudoefedrin se extrahuje z léčiv proti chřipce a rýmě, jako je Nurofen Stop Grip, Modafen a Paralen Plus. Nelegální syntéza je levná, jednoduchá, ale i velmi nebezpečná, protože je k reakci používán velmi hořlavý červený fosfor, žíravá kyselina chlorovodíková i jedovatá a hořlavá ředidla (toluen, aceton) a další látky (2). Největší nebezpečí představuje použití červeného fosforu. Nejenže jej lze snadno zapálit, ale může také dojít k výbuchu jeho prachu. Příprava pervitinu představuje vysoké riziko vzniku požáru, výbuchu, uvolňování toxických plynů a mimo jiné i množství nebezpečného chemického odpadu. To vytváří zvýšenou hrozbu pro bezpečnost orgánů činných v trestním řízení, lékařských záchranářů, hasičů a veřejnosti.

Simulovaný požár

HZS LK zajistil zkušební prostor. Šlo o místnost opuštěné vojenské vrátnice v Ralsku. Národní protidrogová centrála poskytla odborné konzultace k vybavení a uspořádání varny pervitinu a dodala i samotné chemikálie. Zkouška simulovaného požáru se realizovala na konci listopadu 2019. HZS LK pomohl s organizačním chodem zkoušky a TÚPO zajišťoval měření teplotního pole. Vysoká škola chemicko­ technologická v Praze (VŠCHT) ve spolupráci s TÚPO zabezpečovala vzorkování plynných produktů hoření s jejich následnou chemickou analýzou. HZS HMP se staral o měření plynných zplodin hoření vně zkušebního objektu. Na základě znalostí rozmístění hořlavých materiálů a chemikálií byla zvolena místa pro měření teplot a vybrána místa pro vzorkování plynných produktů hoření. Ovzduší požárních plynů uvnitř místnosti bylo vzorkováno pomocí pěti nerezových vzorkovacích trubic (čtyři vzorkovací tratě VŠCHT a jedna vzorkovací trať TÚPO) a vzorkovací sondou analyzátoru plynů Testo 350.

Hasičský záchranný sbor České republiky: Obr. 1 a 2 Simulovaná varna pervitinu s hořlavými materiály a chemikáliemi

Ve zkušební místnosti se nacházela dvě okna, která byla před zahájením zkoušky zaplechována a dále se s nimi jako otvory pro možný přístup kyslíku neuvažovalo. Prostor byl vybaven dřevěnými skříňkami a linem. Na skříňkách a po podlaze byly rozmístěny plechové a plastové kanystry s odpady po varu metamfetaminu, červeným fosforem a dalšími chemikáliemi (aceton, etanol, toluen, kyselina chlorovodíková, jód, hydroxid sodný a kyselina fosforečná atd.), které jsou potřebné pro syntézu pervitinu. Vybavení místnosti a rozmístění chemikálií je vidět na obrázcích.

Samotné zapálení varny začalo tím, že byl středový stůl polit etanolem a zapálen. Po iniciaci došlo k rychlému nárůstu teplot, asi přes 150 °C, ale nedošlo k rozvoji požáru, díky čemuž teploty začaly klesat, proto bylo ve 14,5 minutě zkoušky nutné provést druhé zapálení. Od tohoto okamžiku začaly stoupat koncentrace CO2, CO, NO a snižovalo se množství kyslíku ve zkušební místnosti. Jelikož nebyl dostatečný přístup kyslíku do místnosti, byl zapnut ventilátor, který byl umístěn venku a natočen směrem do okna nejvzdálenější místnosti. Ve 28. minutě zkoušky došlo opět k poklesu teplot. Z tohoto důvodu byly do místnosti přidány čtyři dřevěné palety a etanol, které podpořily hoření, a tím došlo k dalšímu nárůstu koncentrace CO₂, CO, NO a dalšímu postupnému poklesu obsahu kyslíku. Ve 40. minutě zkoušky se začaly zmenšovat koncentrace CO₂, CO, NO a zvyšovalo se množství kyslíku v místnosti. V 50. minutě zkoušky byl vypnut ventilátor a koncentrace CO₂, CO, NO opět začaly vzrůstat až ke svým maximům (CO₂ 14,85 %, CO 22 220 ppm a NO 172 ppm), která byla naměřena při této požární zkoušce. Od této doby se snižovala koncentrace kyslíku pod 5 % a dosáhla své minimální hodnoty (2,43 %). Od 60. minuty do ukončení zkoušky klesaly koncentrace CO₂, CO, NO a rostla koncentrace kyslíku. Zkouška byla ukončena v 95. minutě, následovalo hašení a ochlazování.

Výsledky zkoušky

Elementární analýzou, kterou provedla VŠCHT, byla ve vzorcích ovzduší požárních plynů zjištěna přítomnost fosforu a jódu. V případě vzorků zdiva a vzorků z podlahy byly také stanoveny vysoké obsahy prvků zejména fosforu a jódu (3). V literatuře je popsáno hoření červeného fosforu (4), kdy se fosfor do ovzduší požárních plynů uvolňuje ve formě dimerního oxidu fosforečného (P₄O₁₀ – plynné skupenství), který je žíravý. Probíhá­ li však spalování za nedostatečného přístupu vzduchu, tvoří se velmi jedovatý dimerní oxid fosforitý (P₄O₆ – plynné skupenství). V přítomnosti vody se dále páry oxidu fosforečného rozpouštějí a vzniká středně silná kyselina fosforečná. Jód je těkavý i za obyčejné teploty a uvolňuje se ve formě jedovatých par**.

Z analýz těkavých organických sloučenin (VOC ­– Volatile Organic Compounds a SVOC – Semi­ Volatile Organic Compounds) s využitím plynové chromatografie byly zjištěny VŠCHT i TÚPO různé organické sloučeniny jako polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH – Polyaromatic Hydrocarbons) a polychlorované bifenyly (PCB) mimo jiné také organické sloučeniny obsahující jód a chlor. Na začátku požární zkoušky se ve vzorkovaném ovzduší požárních plynů vyskytovala rozpouštědla, řada organických sloučenin obsahující kyslík a látky, které jsou typické pro hoření dřeva a plastů. V průběhu zkoušky se ve zplodinách hoření začaly navíc vyskytovat organické sloučeniny chloru, jódu a dusíkaté sloučeniny.

Chemické sloučeniny obsažené v požárních plynech se do lidského těla dostávají nejenom dýcháním, ale vstupují i pokožkou. Jde o toxické látky. Některé jsou mutagenní a karcinogenní, mají nepříznivé účinky na kůži a krvetvorbu, poškozují imunitní systém a reprodukci.

Vyhodnocením výsledků stanovení složení požárních plynů je možné konstatovat, že při zásahu u těchto požárů je potřeba dodržovat zvýšenou opatrnost a zásady bezpečné práce i z důvodu možného rizika výbuchu. Samozřejmostí nejenom při tomto druhu požáru by mělo být použití kompletních ochranných prostředků zasahujících hasičů (ochranná přilba a rukavice, zásahový oděv a obuv, společně s izolačním dýchacím přístrojem). Po uhašení požáru musí následovat důkladné odvětrání objektu. Kontaminanty zůstávají sorbovány v zásahovém oděvu, proto je naprosto nezbytné, aby po požárním zásahu následovala účinná hygienická očista (dekontaminace) zahrnující minimálně svlečení kontaminovaného oděvu a jeho odvětrání na bezpečném místě a jeho vyprání, osprchování těla a oblečení náhradního oblečení. Jedovaté látky ze zplodin hoření jsou však i následně obsaženy v omítkách, zdivu a popožárních zbytcích. Další osoby jako například vyšetřovatelé požárů, policisté, pracovníci zajišťující sanaci by měli do objektu po požáru vstupovat až po jeho důkladném odvětrání a s dostatečnou ochranou dýchacích cest. Neměli by zapomínat, že nebezpečné látky mohou do těla pronikat i kůží a při práci s kontaminovaným materiálem používat rukavice.

Zkoušky simulované varny pervitinu přinesly HZS ČR poznání o složení plynných zplodin hoření u takovýchto potenciálních objektů. Jelikož výskyt varen pervitinu v ČR je vysoký, napomáhají takové zkoušky ke zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek a ochrany zdraví osob nacházejících se na požářišti po ukončení mimořádné události.

Hasičský záchranný sbor ČR
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Životní prostředí

Využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů

Stávající postupy důkazu potenciálních akcelerantů hoření ve vzorcích z místa požáru jsou v HZS ČR orientovány pouze na hořlavé kapaliny typu benzinu, nafty a topných olejů.
Vědecký článek | Životní prostředí

Identifikace rostlinných olejů

Byl studován postup identifikace rostlinných olejů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS), což je metoda v laboratoři běžně používaná.
Vědecký článek | Různé

Příspěvek k identifikaci akcelerantů hoření ve vzorcích z požářiště

Popsaná GC/MS analýza s metodikou sorpce na trubičku Tenax je o 2 až 3 řády citlivější a je také rychlejší než používaný postup odběru vzorků technikou SPME.
Vědecký článek | Zdraví

Expozice a fyziologická zátěž organismu hasiče v podmínkách požárního zásahu

Cílem příspěvku je předložit základní informace o možných zdravotních rizicích hasičské profese včetně hodnocení některých biomarkerů.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Životní prostředí

Využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů

Stávající postupy důkazu potenciálních akcelerantů hoření ve vzorcích z místa požáru jsou v HZS ČR orientovány pouze na hořlavé kapaliny typu benzinu, nafty a topných olejů.
Vědecký článek | Životní prostředí

Identifikace rostlinných olejů

Byl studován postup identifikace rostlinných olejů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS), což je metoda v laboratoři běžně používaná.
Vědecký článek | Různé

Příspěvek k identifikaci akcelerantů hoření ve vzorcích z požářiště

Popsaná GC/MS analýza s metodikou sorpce na trubičku Tenax je o 2 až 3 řády citlivější a je také rychlejší než používaný postup odběru vzorků technikou SPME.
Vědecký článek | Zdraví

Expozice a fyziologická zátěž organismu hasiče v podmínkách požárního zásahu

Cílem příspěvku je předložit základní informace o možných zdravotních rizicích hasičské profese včetně hodnocení některých biomarkerů.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Životní prostředí

Využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů

Stávající postupy důkazu potenciálních akcelerantů hoření ve vzorcích z místa požáru jsou v HZS ČR orientovány pouze na hořlavé kapaliny typu benzinu, nafty a topných olejů.
Vědecký článek | Životní prostředí

Identifikace rostlinných olejů

Byl studován postup identifikace rostlinných olejů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS), což je metoda v laboratoři běžně používaná.
Vědecký článek | Různé

Příspěvek k identifikaci akcelerantů hoření ve vzorcích z požářiště

Popsaná GC/MS analýza s metodikou sorpce na trubičku Tenax je o 2 až 3 řády citlivější a je také rychlejší než používaný postup odběru vzorků technikou SPME.
Vědecký článek | Zdraví

Expozice a fyziologická zátěž organismu hasiče v podmínkách požárního zásahu

Cílem příspěvku je předložit základní informace o možných zdravotních rizicích hasičské profese včetně hodnocení některých biomarkerů.
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp Oil Using High-Resolution GC/Q-TOF

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Q-TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Palm Oil by GC-MS/MS

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Polycyclic aromatic hydrocarbons in soils using the EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor and GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Příprava vzorků, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Comprehensive Evaluation of Scotch Whisky Aroma Profiles Using SPME-GCxGC-TOFMS

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, SPME, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

NEMC: Increasing Sample Throughput in Ultra-trade Environmental Analysis with the TSQ-9610 GC- MS/MS

Prezentace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Životní prostředí

Využití analýzy hasební vody pro účely zjišťování příčin vzniku požárů

Stávající postupy důkazu potenciálních akcelerantů hoření ve vzorcích z místa požáru jsou v HZS ČR orientovány pouze na hořlavé kapaliny typu benzinu, nafty a topných olejů.
Vědecký článek | Životní prostředí

Identifikace rostlinných olejů

Byl studován postup identifikace rostlinných olejů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS), což je metoda v laboratoři běžně používaná.
Vědecký článek | Různé

Příspěvek k identifikaci akcelerantů hoření ve vzorcích z požářiště

Popsaná GC/MS analýza s metodikou sorpce na trubičku Tenax je o 2 až 3 řády citlivější a je také rychlejší než používaný postup odběru vzorků technikou SPME.
Vědecký článek | Zdraví

Expozice a fyziologická zátěž organismu hasiče v podmínkách požárního zásahu

Cílem příspěvku je předložit základní informace o možných zdravotních rizicích hasičské profese včetně hodnocení některých biomarkerů.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.