GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
VITATOX
VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Tagy
Nejbližší akce
Článek
Zdraví
Toxikologie
Logo of LinkedIn

VITATOX 2020 - den 2

St, 9.9.2020
| Originální článek z: RADANAL/VITATOX 2020
V dnešních dnech probíhá ve Dvoře Králové tradiční vědecká konference VITATOX. Druhý den konference je za námi a viděli celkově 8 zajímavých přednášek. Podívejte se na přednášky z druhého dne.
RADANAL: VITATOX 2020

RADANAL: VITATOX 2020

VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Přehled přednášek, abstraktů a momentek z druhého dne konference

1. CITLIVÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ FARMACEUTIK A METABOLITŮ V KLINICKÝCH VZORCÍCH S ACETONITRILOVÝM ZAOSTŘENÍM (prof. Ing. Petr Tůma, CSc., 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hygieny)

V přednášce bude představena on-line elektroforetická zaostřovací technika pro citlivé stanovení metabolitů a léčiv v klinických vzorcích. Krevní plasma, moč nebo mikrodialyzáty tkání se před nadávkováním do elektroforetické kapiláry upraví přídavkem organického rozpouštědla (acetonitrilu), které potlačí vysokou vodivost zasolených vzorků a takto zpracovaný vzorek se nadávkuje ve velkém objemu. Po spuštění vysokého separačního napětí je vytlačena zóna zbytkového acetonitrilu ven z kapiláry do elektroforetické nádobky a až následně proběhne vlastní elektroforetická separace. Touto technikou lze zvýšit citlivost elektroforetického stanovení o jeden až dva řády a stanovovat submikromolární koncentrace většiny nízkomolekulárních látek.

Využití acetonitrilovému stackingu bude demonstrováno při stanovení anestetika ketaminu v krvi laboratorních potkanů (1); antimikrobiálního agens pentamidinu (2) a antiepileptika perampanelu v lidské krvi (3). Dále bude představena série rychlých elektroforetických separací s bezkontaktní vodivostní detekcí pro stanovení glukózy, glycerolu, laktátu a aminokyselin s větveným postranním řetězcem v mikrodialyzátech tukové tkáně (4).

RADANAL: VITATOX 2020

2. DERIVATIZACE ALKOHOLŮ S VYUŽITÍM HETEROBORANOVÝCH KLASTROVÝCH BLOKŮ (Ing. Pavel Kaule, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra Chemie)

Alkoholy patří mezi běžně se vyskytujících biologicky aktivní látky, meziprodukty, signální molekuly, rozpouštědla, čistící prostředky a také časté intoxikanty, které byly dosud stanovovány nejvíce s pomocí plynové chromatografie. (1)

Obrázek 1: Molekula 8-dioxonium COSANu, zkratkovitě C8D

Unikátně reaktivní heteroboran (2) označovaný jako 8 dioxonium-COSAN (dále jen C8D - Obr. 1) (3) je na vzduchu stálá látka, která byla použita k velmi snadné, bezpečné, rychlé a spolehlivé předkolonové derivatizaci alkoholů v různých potravinářských a drogistických vzorcích. Stanovení derivátů heteroboran-alkoholů bylo po krátké reakci s činidlem a snadné izolaci od matric provedeno s pomocí HPLC PDA MS na C8 koloně. Pro kalibraci byly syntetizovány a strukturně separačními metodami charakterizovány standardy nejčastěji používaných alkoholů získané reakcemi s C8D. Vyšší molekulové hmotnosti derivátů s absorpcí v UV-Vis oblasti vedly ke zvýšení citlivosti, mezí detekce i stanovitelnosti alkoholů oproti GC. Na sérii vzorků obsahujících zejména methanol, ethanol, ethylenglykol, glycerol a další alkoholy v různých směsích byla ověřena možnost použití a vyhodnoceny výhody a nevýhody předkolonové derivatizace alkoholů s pomocí heteroboranu C8D

3. STANOVENÍ KARBOHYDRÁT-DEFICIENTNÍHO TRANSFERINU: OD BIO-RADU K RECIPE (Mgr. Peter Loučka, SPADIA LAB)

Karbohydrát-deficientní transferin (CDT) je považován za nejvíce specifický biochemický marker pro detekci nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholu a pro monitorování abstinence v průběhu léčby.

V laboratoři SPADIA LAB, a.s. vyšetřujeme CDT už více než 10 let (od února 2010). Od počátku jsme využívali reagenční sadu „%CDT by HPLC“ a HPLC systém VARIANTTM od firmy BIO-RAD. Reagenční sada byla v roce 2017 modifikována na „Ready-Prep %CDT by HPLC“. Modifikace vedla k usnadnění procesu přípravy vzorků.

V září 2019 firma BIO-RAD oznámila konec produkce reagencií „Ready-Prep %CDT by HPLC“, proto jsme se rozhodli metodu převést na reagenční sadu firmy RECIPE.

Obsahem sdělení budou informace o procesu převodu metody pro stanovení CDT na reagencie firmy RECIPE a HPLC systém Agilent 1100. Budou uvedeny požadavky na přístrojové vybavení, výhody a nevýhody obou reagenčních sad a obou HPLC systémů.

4. PYRIDOXAL -5- FOSFÁT (VITAMIN B6) JAKO POMOCNÝ DIAGNOSTICKÝ MARKER U HYPOFOSFATÁZIE (Ing. Lucie Vojtová, Ph.D., VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE A UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY)

Hypofosfatázie (HPP) je vzácné onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí alkalické fosfatázy (ALP). V důsledku toho dochází k demineralizaci skeletu a objevují se závažné extraskeletální symptomy: respirační insuficience, křeče, opožďování v psychomotorickém vývoji. Diagnostika je založena na nízké koncentraci ALP v séru v kombinaci s charakteristickými klinickými známkami. Pomocnými biochemickými diagnostickými markery jsou fosfoetanolamin (PEA) a pyridoxal 5‘-fosfát (PLP), které se akumulují v krvi v důsledku malfunkce ALP.

Hladiny PLP byly sledovány u pacientů s potvrzenou diagnózou hypofosfatázie. Ke stanovení vitaminu B6 (pyridoxal - 5 - fosfát) ze séra pomocí extrakčního kitu ClinRep (RECIPE) byla využita metoda vysokotlaké kapalinové chromatografie (HPLC) na přístroji Agilent 1260.

U všech analyzovaných pacientů byla nalezena výrazně zvýšená hodnota PLP, čímž bylo potvrzeno, že toto stanovení může být u dětí využito k diagnostice při podezření na hypofosfatázii.

5. MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU PRO ANALÝZU SEPARAČNÍMI TECHNIKAMI (prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)

Příprava vzorku k analýze je nezbytnou součástí analytické metody, zejména pokud se jedná o práci s komplexními matricemi, kterými jsou biologické tekutiny, rostlinné materiály, potraviny nebo doplňky stravy a mnohé další. Volba metody pro přípravu vzorku je klíčová, neboť ovlivní všechny následující kroky analytické metody. Chyby vzniklé v procesu přípravy vzorku již nelze odstranit nebo kompenzovat v dalším kroku analýzy, pokud je metoda zvolena či nastavena nesprávně. Volba metody pro přípravu vzorku závisí na typu a komplexnosti matrice, fyzikálně chemických vlastnostech analytů, množství dostupného vzorku, počtu analyzovaných vzorků, ceně použitého postupu a použité analytické technice, která definuje požadavek na selektivitu metody či zakoncentrování vzorku.

Pro přípravu vzorku k analýze separačními technikami je k dispozici široká škála různých metod. Mezi ty základní, dobře zavedené, reprodukovatelné a plně komerčně dostupné přístupy patří extrakce na tuhou fázi (SPE), extrakce z kapaliny do kapaliny (LLE) a metoda srážení proteinů (PP). Tyto metody jsou zároveň nejrozšířenější v dnešních analytických laboratořích a výsledky s nimi dosažené splňují i náročná kritéria kladená na validace metod. Také časová náročnost optimalizace a validace takového postupu je přiměřená. Přesto však často krok přípravy vzorku bývá časově nejnáročnějším v rámci celé analýzy.

Moderní požadavky na analytické postupy však dále kladou důraz na principy zelené chemie, tedy snížení spotřeby rozpouštědel a produkce odpadu. Dále jsou důležitými faktory také aspekty zkrácení času pro přípravu vzorku, snížení množství potřebného vzorku, zvýšení selektivity extrakčního postupu, možnost automatizace, vysoká prostupnost vzorků a nízká cena analýzy. Existuje řada možností, jak základní konvenční metody modernizovat a vylepšit. Aspekty základních i moderních technik budou podrobně diskutovány v rámci přehledové přednášky.

6. VYBRANÁ VYŠETŘENÍ U DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ (VIT. D) (Ing. Jakub Minář, SPADIA LAB)

V diagnostických laboratořích Spadia a.s. zpracováváme vzorky krve dialyzovaných pacientů v pravidelných měsíčních a čtvrtletních kontrolách před a po dialýze. V období dvou let od 1. 7. 2018 jsme vyšetřili celkem 13197 takových pacientů, 5837 žen a 7360 mužů, některé pacienty opakovaně. Byla provedena jednoduchá statistická analýza vybraných vyšetření, glukózy (v počtu 12787), železa (v počtu 11209), celkové bílkoviny (v počtu 11710) a vitaminu D (v počtu 1031). Její výsledky byly použity ke srovnání hodnot před a po dialýze a dále porovnány s referenčním rozmezím těchto vyšetření u zdravé populace.

7. ADAPTACE METODY RECIPE® 25-OH-VITAMIN D2/D3 IN PLASMA AND SERUM – ON LINE ANALYSIS PRO VZORKY SUCHÉ KREVNÍ SKVRNY ( DBS) (PharmDr. Viktor Voříšek, ÚSTAV KLINICKÉ BIOCHEMIE A DIAGNOSTIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ / RADANAL)

Cíl studie: Cílem naší práce je na platformě ověřené komerční metody fy RECIPE pro stanovení 25-hydroxy-vitaminů D2/D3 v plasmě či séru vyvinout robustní a spolehlivou metodu DBS, která je pro pacienta atraktivní s ohledem na korespondenční formu méně invazivního odběru vzorků.

Klinické pozadí: Termín „vitamín D“ zahrnuje skupinu steroidů, které hrají klíčovou roli jednak v inkorporaci vápníku do kostní hmoty, jednak se ukázal pozitivní vliv vyšších hladin ergokalciferolu(D2) a zejména cholekalciferolu (D3) na úroveň humorální imunitní připravenosti organismu. Dostatečná expozice slunečnímu světlu (UV-B) znamená rychlou biosynthesu (konverzi) D2 na klíčový D3. V zimním a časném jarním období klimatu mírného pásma je potom vhodná dieta bohatá na kalciferol nezbytná pro udržení dostatečné imunitní obranyschopnosti.

Preanalytická fáze – odběr vzorků DBS: Kapka kapilární krve z prstu dobrovolníka byla aplikována na startovací pozici speciální odběrové soupravy fy Capitainer (Quantitative blood sampling card Capitainer B, The quantitative DBS system) a zkoncentrována na výchozí disk, který byl použit k vlastní analýze.

Analytická metodika:
  1. Počáteční příprava analytického vzorku – k extrakci z disku BDS byl použit roztok RECIPE Precipitant P/IS (d6-25-OH-D3, parent iont 389.368 m/z) o objemu 200µl, vortex 90 minut, centrifugace 15000 ot/min po dobu 5 minut, 10 minut inkubace při 4°C, opět centrifugace při stejných podmínek jako v prvé a nástřik 50 µl výsledného supernatantu přímo na systém UHPLC/HRMS. Na základě studia výtěžnosti byl čas vortexování ustálen až na 6 hodinách, objem P/IS 400 µl, poté následovala již jen centrifugace za stejných podmínek bez inkubace. Celý proces byl také zkoušen na systému 10539735 fy Whatman, což jsou terčíky určené pro novorozenecký screening, které jsou tvořeny prostým kartónovým papírem. Poněvadž se jedná o mnohem tenčí sací vrstvu může být doba vortexování oproti systému fy Capitainer zkrácena na dobu maximálně 3 hodin, doba 2 hodin již postačí.

  2. UHPLC/HRMS: Systém Q EXACTIVE FOCUS (Thermo Fisher Scientific) v režimu plného skenu (full scan), optimalizován v režimu Tune na MS7014 RECIPE® Optimisation Mix (parentní ionty: 395.325 – D2, 383.331-D3) , UHPLC Ultima 3000, kolona LUNA® Omega, 1.6µm Polar C18, 50 x 2.1mm.

Výsledky: Kalibrováno na ClinCal®-Calibrator RECIPE (0 – 197 nmol/l/D3, r2 = 0.9964, 0 – 196 nmol/l/D2, r2 = 0.9954, kontrolováno pomocí ClinChek® - Control (serum, Level I s cílovou hodnotou 35.5 nmol/l, bias 11% pro D2, s cílovou hodnotou 37.1 nmol/l, bias 9.4% pro D3, Level II s cílovou hodnotou 103.0 nmol/l, bias 6.3% pro D2, s cílovou hodnotou 105.0 nmol/l, bias 4.6 % pro D3).

Ve vzorcích DBS u 7 dobrovolníků stanoven D3 v rozsahu hodnot 6.61 – 12.30 nmol/l bez přepočtu na hematokrit. D2 v těchto vzorkách detekován nebyl. Po optimalizaci doby třepání ad1. byla pro ověření na reálném vzorku DBS testována krev dobrovolnice s již podstatně vyšší hodnotou (56.31 nmol/l).

Závěr: Za optimální hladiny vitamínu D2/D3 jsou četnými odborníky považovány hladiny kolem 100 nmol/l a vyšší, avšak v evropské populaci včetně naší jsou nalézány hodnoty bohužel běžně nižší než 50 nmol/l.

Poznatky z prvé fáze vývoje metody byly úspěšně využity v současné validační fázi, která zahrnovala přípravu 50 µl aliquotů rekonstituovaných kalibrátorů a kontrol hlubokým zmrazením na -70°C, zhotovení DBS kalibrací bez nutnosti stanovení konvergenčního faktoru ( kapalné vzorky v. DBS/kapilární krev v. krev venózní) z prvé fáze vývoje metody. Jistou nevýhodou Whatman terčíků oproti Capitainer diskům je jejich podstatně větší poloměr a tedy nutnost celý terčík rozštípat speciálně k tomu určenými štípacími kleštěmi na poměrně velký počet malých dílčích terčíků, což vedlo mj. také k prodloužení doby centrifugace a celkové doby zpracování vzorku před extrakcí. Konverze D2 na D3 za určitou dobu po aplikaci kapky krve na disk/terčík se ukázala jako specifický problém DBS testů, který v případě reálných vzorků bude muset být respektován. V případě bezprostřední návaznosti analytické fáze na preanalytickou ( odběr vzorku) tento problém odpadá.

8. PORTÁLY LabRulez - VŠE ZE SVĚTA ANALYTICKÉ CHEMIE NA JEDNOM MÍSTĚ (Ing. Ivo Novotný, LabRulez)

Množství dostupných informací v posledních letech roste ve všech oborech raketovým tempem. Efektivní vyhledávání a rychlý přístup k těm správným informacím je v dnešní internetové době klíčovým faktorem.

Portály LabRulez jsou skupina webových stránek primárně pro oblast analytické chemie, přináší zcela nový přístup k informacím a nabízí komplexní služby především pro komerční prodej a marketing. Nejsme jenom “další” webovou stránkou. Jsme zcela nový a globálně unikátní virtuální svět, který má ambice stát se místem, kde najdete všechny potřebné informace v daném oboru snadno, rychle a přehledně.

Denně Vám přinášíme novinky a zprávy z oblasti analytické chemie, výzkumu a technologií podložené vědeckou expertízou. Najdete u nás přehled aktuálních konferencí, školení nebo seminářů. V naší jedinečné knihovně, především komerčních aplikací, můžete filtrovat a hledat pomocí nejmodernějších algoritmů. Více budoucích i historických webinářů, které jsou cenným zdrojem informací, nenaleznete nikde jinde.

Pokud hledáte zaměstnance nebo zaměstnání v oboru analytické chemie, sekce Kariéra by měla být tím prvním místem, kde hledat. A připravujeme toho mnohem víc.

9. NÁVŠTĚVA ZOOLOGICKÉ ZAHRADY NEBO KUKSU

RADANAL/VITATOX: Kuks

RADANAL/VITATOX: Kuks

RADANAL/VITATOX: Kuks

RADANAL/VITATOX: Kuks

Vybrané prezentace naleznete po skončení konference ke stažení také v naší knihovně.
VITATOX
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.