Přihlášení
Registrace
Nastavení
Filtrování
Filtrování
Obnova hesla
Obnova hesla
Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí
Po, 12.10.2020
| Originální článek z: RECETOX
Monitorovací sítě a vzorkovací programy centra RECETOX jsou zaměřené na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých složkách životního prostředí.

RECETOX: Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí

Environmentální monitorovací sítě a vzorkovací programy

Využívají nejmodernější odběrové zařízení a techniky založené na aktuální výzkumné činnosti i vlastním vývoji ve spolupráci se soukromým sektorem. Klíčové pilíře monitorovacích sítí a vzorkovacích programů centra tvoří integrovaný monitoring na Národní Atmosférické observatoři Košetice a monitorovací sítě MONET a AQUA-GAPS.

Integrovaný monitoring na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAO)

Observatoř Košetice byla založena v roce 1988 a je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem. Primární cíl je měřit a hodnotit dlouhodobé trendy znečišťujících látek na pozaďové úrovni ČR i Evropy. Stanice slouží jako komplexní základná pro střední a východní Evropu v rámci globálního monitorovacího plánu (GMP – Global Monitoring Plan). Je součástí monitorovací programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod záštitou CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) a dalších programů jako jsou ICP-IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems), ICOS-RI (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure ), GAW (Global Atmosphere Watch), GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network) a monitorovací sítě Centra Recetox MONET. Společně s partnerskými organizacemi (Masarykovou univerzitou – Centrem Recetox, Ústavem chemických procesů AV ČR a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR) tvoří výzkumnou infrastrukturu ACTRIS-CZ.

Integrovaný monitoring Centra Recetox zahrnuje více jak 30leté měření koncentrací POPs v ovzduší, atmosférické depozici, vodě, sedimentech, půdě a biotě. Historicky se monitoring převážně zaměřoval na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), organochlorové pesticidy (OCPs) a polychlorované bifenyly (PCBs), ale v současné době, i s rozvojem nových měřících technik a potřeb globálního monitoringu, jsou sledovány koncentrace dioxinů (PCDDs/Fs), bromovaných zpomalovačů hoření (PBDEs), současně používaných pesticidů (CUPs), perfluorovaných látek (PFCs) a dalších látek.

Získaná data jsou svým rozsahem ojedinělá a slouží k modelování dlouhodobých trendů, vývoji atmosférických modelů, jsou součástí mezinárodních databází, jsou reportována v rámci plnění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních dohod a mohou být také využita pro predikci potencionálních rizik.

Infrastruktura stanice též poskytuje výjimečné zázemí pro výzkum, vývoj a kalibraci nových měřících zařízení a technik, stejně jako pro výukové a studentské aktivity v rámci bakalářských, magisterských i doktorských prací studijního programu Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína.

MONET

Provoz monitorovací sítě MONET byl zahájen v roce 2003 a v současné době program zahrnuje více jak 450 vzorkovaných míst v ČR, Evropě, Africe, Asii a Oceánii. První síť MONET byla vytvořena v Česku a v rámci projektu MONET Region provedla rozsáhly monitoring koncentrací POPs ve volném ovzduší ve všech krajích ČR. V současné době je zejména provozována na pozaďových lokalitách a hraničních horách ČR v celkovém počtu 35 lokalit. Po stabilizaci české sítě MONET následovala expanze do dalších evropských států a ostatních zemí světa.

MONET sítě pro sledování koncentrací POPs ve volném ovzduší využijí certifikovanou techniku pasivního vzorkování s diskem z polyuretanové pěny (PUF disk), která je levná a nenáročná na instalaci či obsluhu, a zároveň poskytne informaci o koncentraci sledovaných látek za dané období. Později byla síť rozšířena i o sledování dalších environmentálních matic a využití jiných vzorkovacích technik.

Popis vzorkovacích metod sítě MONET, mezi které patří pasivní vzorkování ovzduší, aktivní odběry ovzduší, pasivní techniky odběru vody a půdy naleznete na zde.

Všechna data o perzistentních organických polutantech generová sítí MONET naleznete v depozitáři dat GENASIS.

AQUA-GAPS

Monitorovací síť AQUA-GAPS je zaměřena na pasivní vzorkování vodního prostředí. Cílem je výzkum globální distribuce a časových trendů perzistentních organických polutantů. Získaná data jsou srovnatelná s ostatními technikami a mohou sloužit jako částečný ukazatel expozice znečištění vodních organismů. V současné době je síť provozována na více jak 30 lokalitách celého světa v sladkovodních a pobřežních vodách s využitím pasivního vzorkovače na bázi polyetylénu a silikonové gumy.

AQUA-GAPS je otevřená síť, do které se mohou zapojit organizace z celého světa.

Služby

Environmentální vzorkovací sítě a vzorkovací programy Centra Recetox využívají následující vybavení a techniky, které jsou dostupné pro partnerské organizace i širokou veřejnost v rámci projektů, smluvního výzkumu, tréninkových programů a školení.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

LC/MS, GC/MS Data Analysis Software - Multi-omics Analysis Package

Brožury a specifikace
| 2020 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Software, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Proteomika, Metabolomika, Lipidomika

Shimadzu’s Mass Spectrometry Solutions Mass Spectrometry General Product Catalog

Brožury a specifikace
| 2015 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/SQ, GC/QQQ, MALDI, LC/TOF, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ, LC-SQ, LC/IT
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Shimadzu Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS-QP2010 Ultra

Brožury a specifikace
| 2012 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.
Vědecký článek | Životní prostředí

Vzorkování stopových koncentrací rizikových látek ve vodárenské praxi

Tento příspěvek se věnuje krátkému přehledu možností pasivního odběru vzorků stopových koncentrací potenciálně nebezpečných látek v povrchové a pitné vodě.
Vědecký článek | Životní prostředí

Časoprostorová dynamika vnosu organických látek do vodárenské nádrže Švihov

Tento příspěvek se věnuje dynamice vnosu nepolárních organických látek a polárních pesticidů do vodárenské nádrže Švihov v povodí Želivky během celé vegetační sezony pomocí pasivních vzorkovačů.
Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí
Po, 12.10.2020
| Originální článek z: RECETOX
Monitorovací sítě a vzorkovací programy centra RECETOX jsou zaměřené na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých složkách životního prostředí.

RECETOX: Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí

Environmentální monitorovací sítě a vzorkovací programy

Využívají nejmodernější odběrové zařízení a techniky založené na aktuální výzkumné činnosti i vlastním vývoji ve spolupráci se soukromým sektorem. Klíčové pilíře monitorovacích sítí a vzorkovacích programů centra tvoří integrovaný monitoring na Národní Atmosférické observatoři Košetice a monitorovací sítě MONET a AQUA-GAPS.

Integrovaný monitoring na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAO)

Observatoř Košetice byla založena v roce 1988 a je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem. Primární cíl je měřit a hodnotit dlouhodobé trendy znečišťujících látek na pozaďové úrovni ČR i Evropy. Stanice slouží jako komplexní základná pro střední a východní Evropu v rámci globálního monitorovacího plánu (GMP – Global Monitoring Plan). Je součástí monitorovací programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod záštitou CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) a dalších programů jako jsou ICP-IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems), ICOS-RI (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure ), GAW (Global Atmosphere Watch), GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network) a monitorovací sítě Centra Recetox MONET. Společně s partnerskými organizacemi (Masarykovou univerzitou – Centrem Recetox, Ústavem chemických procesů AV ČR a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR) tvoří výzkumnou infrastrukturu ACTRIS-CZ.

Integrovaný monitoring Centra Recetox zahrnuje více jak 30leté měření koncentrací POPs v ovzduší, atmosférické depozici, vodě, sedimentech, půdě a biotě. Historicky se monitoring převážně zaměřoval na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), organochlorové pesticidy (OCPs) a polychlorované bifenyly (PCBs), ale v současné době, i s rozvojem nových měřících technik a potřeb globálního monitoringu, jsou sledovány koncentrace dioxinů (PCDDs/Fs), bromovaných zpomalovačů hoření (PBDEs), současně používaných pesticidů (CUPs), perfluorovaných látek (PFCs) a dalších látek.

Získaná data jsou svým rozsahem ojedinělá a slouží k modelování dlouhodobých trendů, vývoji atmosférických modelů, jsou součástí mezinárodních databází, jsou reportována v rámci plnění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních dohod a mohou být také využita pro predikci potencionálních rizik.

Infrastruktura stanice též poskytuje výjimečné zázemí pro výzkum, vývoj a kalibraci nových měřících zařízení a technik, stejně jako pro výukové a studentské aktivity v rámci bakalářských, magisterských i doktorských prací studijního programu Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína.

MONET

Provoz monitorovací sítě MONET byl zahájen v roce 2003 a v současné době program zahrnuje více jak 450 vzorkovaných míst v ČR, Evropě, Africe, Asii a Oceánii. První síť MONET byla vytvořena v Česku a v rámci projektu MONET Region provedla rozsáhly monitoring koncentrací POPs ve volném ovzduší ve všech krajích ČR. V současné době je zejména provozována na pozaďových lokalitách a hraničních horách ČR v celkovém počtu 35 lokalit. Po stabilizaci české sítě MONET následovala expanze do dalších evropských států a ostatních zemí světa.

MONET sítě pro sledování koncentrací POPs ve volném ovzduší využijí certifikovanou techniku pasivního vzorkování s diskem z polyuretanové pěny (PUF disk), která je levná a nenáročná na instalaci či obsluhu, a zároveň poskytne informaci o koncentraci sledovaných látek za dané období. Později byla síť rozšířena i o sledování dalších environmentálních matic a využití jiných vzorkovacích technik.

Popis vzorkovacích metod sítě MONET, mezi které patří pasivní vzorkování ovzduší, aktivní odběry ovzduší, pasivní techniky odběru vody a půdy naleznete na zde.

Všechna data o perzistentních organických polutantech generová sítí MONET naleznete v depozitáři dat GENASIS.

AQUA-GAPS

Monitorovací síť AQUA-GAPS je zaměřena na pasivní vzorkování vodního prostředí. Cílem je výzkum globální distribuce a časových trendů perzistentních organických polutantů. Získaná data jsou srovnatelná s ostatními technikami a mohou sloužit jako částečný ukazatel expozice znečištění vodních organismů. V současné době je síť provozována na více jak 30 lokalitách celého světa v sladkovodních a pobřežních vodách s využitím pasivního vzorkovače na bázi polyetylénu a silikonové gumy.

AQUA-GAPS je otevřená síť, do které se mohou zapojit organizace z celého světa.

Služby

Environmentální vzorkovací sítě a vzorkovací programy Centra Recetox využívají následující vybavení a techniky, které jsou dostupné pro partnerské organizace i širokou veřejnost v rámci projektů, smluvního výzkumu, tréninkových programů a školení.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

LC/MS, GC/MS Data Analysis Software - Multi-omics Analysis Package

Brožury a specifikace
| 2020 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Software, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Proteomika, Metabolomika, Lipidomika

Shimadzu’s Mass Spectrometry Solutions Mass Spectrometry General Product Catalog

Brožury a specifikace
| 2015 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/SQ, GC/QQQ, MALDI, LC/TOF, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ, LC-SQ, LC/IT
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Shimadzu Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS-QP2010 Ultra

Brožury a specifikace
| 2012 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.
Vědecký článek | Životní prostředí

Vzorkování stopových koncentrací rizikových látek ve vodárenské praxi

Tento příspěvek se věnuje krátkému přehledu možností pasivního odběru vzorků stopových koncentrací potenciálně nebezpečných látek v povrchové a pitné vodě.
Vědecký článek | Životní prostředí

Časoprostorová dynamika vnosu organických látek do vodárenské nádrže Švihov

Tento příspěvek se věnuje dynamice vnosu nepolárních organických látek a polárních pesticidů do vodárenské nádrže Švihov v povodí Želivky během celé vegetační sezony pomocí pasivních vzorkovačů.
Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí
Po, 12.10.2020
| Originální článek z: RECETOX
Monitorovací sítě a vzorkovací programy centra RECETOX jsou zaměřené na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých složkách životního prostředí.

RECETOX: Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí

Environmentální monitorovací sítě a vzorkovací programy

Využívají nejmodernější odběrové zařízení a techniky založené na aktuální výzkumné činnosti i vlastním vývoji ve spolupráci se soukromým sektorem. Klíčové pilíře monitorovacích sítí a vzorkovacích programů centra tvoří integrovaný monitoring na Národní Atmosférické observatoři Košetice a monitorovací sítě MONET a AQUA-GAPS.

Integrovaný monitoring na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAO)

Observatoř Košetice byla založena v roce 1988 a je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem. Primární cíl je měřit a hodnotit dlouhodobé trendy znečišťujících látek na pozaďové úrovni ČR i Evropy. Stanice slouží jako komplexní základná pro střední a východní Evropu v rámci globálního monitorovacího plánu (GMP – Global Monitoring Plan). Je součástí monitorovací programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod záštitou CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) a dalších programů jako jsou ICP-IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems), ICOS-RI (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure ), GAW (Global Atmosphere Watch), GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network) a monitorovací sítě Centra Recetox MONET. Společně s partnerskými organizacemi (Masarykovou univerzitou – Centrem Recetox, Ústavem chemických procesů AV ČR a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR) tvoří výzkumnou infrastrukturu ACTRIS-CZ.

Integrovaný monitoring Centra Recetox zahrnuje více jak 30leté měření koncentrací POPs v ovzduší, atmosférické depozici, vodě, sedimentech, půdě a biotě. Historicky se monitoring převážně zaměřoval na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), organochlorové pesticidy (OCPs) a polychlorované bifenyly (PCBs), ale v současné době, i s rozvojem nových měřících technik a potřeb globálního monitoringu, jsou sledovány koncentrace dioxinů (PCDDs/Fs), bromovaných zpomalovačů hoření (PBDEs), současně používaných pesticidů (CUPs), perfluorovaných látek (PFCs) a dalších látek.

Získaná data jsou svým rozsahem ojedinělá a slouží k modelování dlouhodobých trendů, vývoji atmosférických modelů, jsou součástí mezinárodních databází, jsou reportována v rámci plnění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních dohod a mohou být také využita pro predikci potencionálních rizik.

Infrastruktura stanice též poskytuje výjimečné zázemí pro výzkum, vývoj a kalibraci nových měřících zařízení a technik, stejně jako pro výukové a studentské aktivity v rámci bakalářských, magisterských i doktorských prací studijního programu Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína.

MONET

Provoz monitorovací sítě MONET byl zahájen v roce 2003 a v současné době program zahrnuje více jak 450 vzorkovaných míst v ČR, Evropě, Africe, Asii a Oceánii. První síť MONET byla vytvořena v Česku a v rámci projektu MONET Region provedla rozsáhly monitoring koncentrací POPs ve volném ovzduší ve všech krajích ČR. V současné době je zejména provozována na pozaďových lokalitách a hraničních horách ČR v celkovém počtu 35 lokalit. Po stabilizaci české sítě MONET následovala expanze do dalších evropských států a ostatních zemí světa.

MONET sítě pro sledování koncentrací POPs ve volném ovzduší využijí certifikovanou techniku pasivního vzorkování s diskem z polyuretanové pěny (PUF disk), která je levná a nenáročná na instalaci či obsluhu, a zároveň poskytne informaci o koncentraci sledovaných látek za dané období. Později byla síť rozšířena i o sledování dalších environmentálních matic a využití jiných vzorkovacích technik.

Popis vzorkovacích metod sítě MONET, mezi které patří pasivní vzorkování ovzduší, aktivní odběry ovzduší, pasivní techniky odběru vody a půdy naleznete na zde.

Všechna data o perzistentních organických polutantech generová sítí MONET naleznete v depozitáři dat GENASIS.

AQUA-GAPS

Monitorovací síť AQUA-GAPS je zaměřena na pasivní vzorkování vodního prostředí. Cílem je výzkum globální distribuce a časových trendů perzistentních organických polutantů. Získaná data jsou srovnatelná s ostatními technikami a mohou sloužit jako částečný ukazatel expozice znečištění vodních organismů. V současné době je síť provozována na více jak 30 lokalitách celého světa v sladkovodních a pobřežních vodách s využitím pasivního vzorkovače na bázi polyetylénu a silikonové gumy.

AQUA-GAPS je otevřená síť, do které se mohou zapojit organizace z celého světa.

Služby

Environmentální vzorkovací sítě a vzorkovací programy Centra Recetox využívají následující vybavení a techniky, které jsou dostupné pro partnerské organizace i širokou veřejnost v rámci projektů, smluvního výzkumu, tréninkových programů a školení.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

LC/MS, GC/MS Data Analysis Software - Multi-omics Analysis Package

Brožury a specifikace
| 2020 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Software, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Proteomika, Metabolomika, Lipidomika

Shimadzu’s Mass Spectrometry Solutions Mass Spectrometry General Product Catalog

Brožury a specifikace
| 2015 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/SQ, GC/QQQ, MALDI, LC/TOF, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ, LC-SQ, LC/IT
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Shimadzu Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS-QP2010 Ultra

Brožury a specifikace
| 2012 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.
Vědecký článek | Životní prostředí

Vzorkování stopových koncentrací rizikových látek ve vodárenské praxi

Tento příspěvek se věnuje krátkému přehledu možností pasivního odběru vzorků stopových koncentrací potenciálně nebezpečných látek v povrchové a pitné vodě.
Vědecký článek | Životní prostředí

Časoprostorová dynamika vnosu organických látek do vodárenské nádrže Švihov

Tento příspěvek se věnuje dynamice vnosu nepolárních organických látek a polárních pesticidů do vodárenské nádrže Švihov v povodí Želivky během celé vegetační sezony pomocí pasivních vzorkovačů.
Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí
Po, 12.10.2020
| Originální článek z: RECETOX
Monitorovací sítě a vzorkovací programy centra RECETOX jsou zaměřené na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých složkách životního prostředí.

RECETOX: Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečisťujících látek ve vodním prostředí

Environmentální monitorovací sítě a vzorkovací programy

Využívají nejmodernější odběrové zařízení a techniky založené na aktuální výzkumné činnosti i vlastním vývoji ve spolupráci se soukromým sektorem. Klíčové pilíře monitorovacích sítí a vzorkovacích programů centra tvoří integrovaný monitoring na Národní Atmosférické observatoři Košetice a monitorovací sítě MONET a AQUA-GAPS.

Integrovaný monitoring na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAO)

Observatoř Košetice byla založena v roce 1988 a je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem. Primární cíl je měřit a hodnotit dlouhodobé trendy znečišťujících látek na pozaďové úrovni ČR i Evropy. Stanice slouží jako komplexní základná pro střední a východní Evropu v rámci globálního monitorovacího plánu (GMP – Global Monitoring Plan). Je součástí monitorovací programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod záštitou CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) a dalších programů jako jsou ICP-IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems), ICOS-RI (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure ), GAW (Global Atmosphere Watch), GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network) a monitorovací sítě Centra Recetox MONET. Společně s partnerskými organizacemi (Masarykovou univerzitou – Centrem Recetox, Ústavem chemických procesů AV ČR a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR) tvoří výzkumnou infrastrukturu ACTRIS-CZ.

Integrovaný monitoring Centra Recetox zahrnuje více jak 30leté měření koncentrací POPs v ovzduší, atmosférické depozici, vodě, sedimentech, půdě a biotě. Historicky se monitoring převážně zaměřoval na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), organochlorové pesticidy (OCPs) a polychlorované bifenyly (PCBs), ale v současné době, i s rozvojem nových měřících technik a potřeb globálního monitoringu, jsou sledovány koncentrace dioxinů (PCDDs/Fs), bromovaných zpomalovačů hoření (PBDEs), současně používaných pesticidů (CUPs), perfluorovaných látek (PFCs) a dalších látek.

Získaná data jsou svým rozsahem ojedinělá a slouží k modelování dlouhodobých trendů, vývoji atmosférických modelů, jsou součástí mezinárodních databází, jsou reportována v rámci plnění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních dohod a mohou být také využita pro predikci potencionálních rizik.

Infrastruktura stanice též poskytuje výjimečné zázemí pro výzkum, vývoj a kalibraci nových měřících zařízení a technik, stejně jako pro výukové a studentské aktivity v rámci bakalářských, magisterských i doktorských prací studijního programu Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína.

MONET

Provoz monitorovací sítě MONET byl zahájen v roce 2003 a v současné době program zahrnuje více jak 450 vzorkovaných míst v ČR, Evropě, Africe, Asii a Oceánii. První síť MONET byla vytvořena v Česku a v rámci projektu MONET Region provedla rozsáhly monitoring koncentrací POPs ve volném ovzduší ve všech krajích ČR. V současné době je zejména provozována na pozaďových lokalitách a hraničních horách ČR v celkovém počtu 35 lokalit. Po stabilizaci české sítě MONET následovala expanze do dalších evropských států a ostatních zemí světa.

MONET sítě pro sledování koncentrací POPs ve volném ovzduší využijí certifikovanou techniku pasivního vzorkování s diskem z polyuretanové pěny (PUF disk), která je levná a nenáročná na instalaci či obsluhu, a zároveň poskytne informaci o koncentraci sledovaných látek za dané období. Později byla síť rozšířena i o sledování dalších environmentálních matic a využití jiných vzorkovacích technik.

Popis vzorkovacích metod sítě MONET, mezi které patří pasivní vzorkování ovzduší, aktivní odběry ovzduší, pasivní techniky odběru vody a půdy naleznete na zde.

Všechna data o perzistentních organických polutantech generová sítí MONET naleznete v depozitáři dat GENASIS.

AQUA-GAPS

Monitorovací síť AQUA-GAPS je zaměřena na pasivní vzorkování vodního prostředí. Cílem je výzkum globální distribuce a časových trendů perzistentních organických polutantů. Získaná data jsou srovnatelná s ostatními technikami a mohou sloužit jako částečný ukazatel expozice znečištění vodních organismů. V současné době je síť provozována na více jak 30 lokalitách celého světa v sladkovodních a pobřežních vodách s využitím pasivního vzorkovače na bázi polyetylénu a silikonové gumy.

AQUA-GAPS je otevřená síť, do které se mohou zapojit organizace z celého světa.

Služby

Environmentální vzorkovací sítě a vzorkovací programy Centra Recetox využívají následující vybavení a techniky, které jsou dostupné pro partnerské organizace i širokou veřejnost v rámci projektů, smluvního výzkumu, tréninkových programů a školení.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

LC/MS, GC/MS Data Analysis Software - Multi-omics Analysis Package

Brožury a specifikace
| 2020 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Software, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Proteomika, Metabolomika, Lipidomika

Shimadzu’s Mass Spectrometry Solutions Mass Spectrometry General Product Catalog

Brožury a specifikace
| 2015 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/SQ, GC/QQQ, MALDI, LC/TOF, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ, LC-SQ, LC/IT
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Shimadzu Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS-QP2010 Ultra

Brožury a specifikace
| 2012 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Vody

Dvacet pět let systematického sledování jakosti podzemních vod v České republice

Příspěvek shrnuje historický vývoj monitoringu jakosti podzemních vod zabezpečovaného ČHMÚ a jeho přínos pro stav poznání jakosti podzemních vod v ČR.
Vědecký článek | Životní prostředí

Vzorkování stopových koncentrací rizikových látek ve vodárenské praxi

Tento příspěvek se věnuje krátkému přehledu možností pasivního odběru vzorků stopových koncentrací potenciálně nebezpečných látek v povrchové a pitné vodě.
Vědecký článek | Životní prostředí

Časoprostorová dynamika vnosu organických látek do vodárenské nádrže Švihov

Tento příspěvek se věnuje dynamice vnosu nepolárních organických látek a polárních pesticidů do vodárenské nádrže Švihov v povodí Želivky během celé vegetační sezony pomocí pasivních vzorkovačů.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.