Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc., deväťdesiatročný jubilant

Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti atómovej spektrometrie, významný vedec a vysokoškolský učitel oslávil 11. marca 2020 svoje životné jubileum - 90. narodeniny.
Slovenská akadémia vied (SAV): Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.

Slovenská akadémia vied (SAV): Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.

Narodil sa v Cerovej-Lieskovom. Po ukončení gymnázia v Trnave (1949) absolvoval v roku 1953 inžinierske štúdium na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (CHTF SVŠT) v Bratislave. Počas rokov 1953 až 1956 pracoval na svojej internej vedeckej ašpirantúre v odbore anorganická chémia na SAV a v roku 1957 získal na CHTF SVŠT titul CSc. V rokoch 1956-1970 pôsobil ako vedecký pracovník, vedúci spektrochemického laboratória a vedecký tajomník na Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave.

V roku 1964 habilitoval v odbore analytická chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave. Po jednoročnom študijnom pobyte na Ústave spektrochémie a aplikovanej spektroskopie v Dortmunde ako štipendista A. von Humboldta obhájil v roku 1968 doktorskú dizertačnú prácu v odbore analytická chémia na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe. V období rokov 1970 až 1990 pôsobil ako vedúci vedecký pracovník, pedagóg a zástupca riaditeľa na Geologickom ústave PriF UK v Bratislave. V roku 1977 bol menovaný profesorom v odbore analytická chémia.

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. sa vo svojej vedeckej práci venoval využitiu optických a iných metód pre štúdium vlastností rôznych komplexných zlúčenín, ale aj atómovej spektrometrii, napr. pri štúdiu vlastností žiaruvzdorných sústav na báze magnezitov. Navrhol a vypracoval postupy hodnotenia vzťahových kriviek, umožňujúce kvantitatívne sledovanie vyparovania jednotlivých zložiek pri vysokých teplotách, výber vhodných homologických dvojíc spektrálnych čiar, rozšírenie podmienok homológie s uvažovaním vlastnej absorpcie spektrálnych čiar a modely štatistického rozloženia výsledkov.

Na Slovensku sa stal zakladateľom novej vednej disciplíny – analytickej geochémie. Vypracoval systém kvantitatívnej spektrochemickej analýzy geologických materiálov s osobitným dôrazom na hodnotenie metrologických parametrov (napr. správnosti výsledkov) systematickým využívaním certifikovaných referenčných materiálov. Metodicky sa venoval spôsobom korekcie pozadia a spektrálnych interferencií v optickej emisnej spektrometrii s indukčne viazanou plazmou, problematike analýzy minerálnych vôd Slovenska, náročnému stanoveniu prvkov vzácnych zemín a zlata v horninách a mineráloch.

Aj po dobrovoľnom ukončení svojej akademickej kariéry sa venoval štatistickým postupom hodnotenia analytických výsledkov, vypracovaniu konceptu všeobecnej analytickej chémie a ďalším činorodým aktivitám v rámci odborného života spektroskopikov a analytických chemikov na Slovensku a v Českej republike.

Je autorom viac ako 250 originálnych vedeckých prác, viacerých monografií a skrípt. Predniesol cca 100 vyzvaných prednášok na rôznych univerzitách a medzinárodných konferenciách v mnohých krajinách. V rokoch 1967-1984 bol členom Komisie pre spektrálne a iné optické metódy analýzy pri Medzinárodnej únii pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) a v rokoch 1967-1990 bol členom redakčných rád celosvetovo významných vedeckých časopisov Spectrochimica Acta Part B a Journal of Analytical Atomic Spectroscopy.

V období rokov 1961 až 1990 zastával funkciu predsedu, resp. podpredsedu Československej spektroskopickej spoločnosti pri ČSAV v Prahe. Za významný prínos k rozvoju spektroskopie doma i v zahraničí bol menovaný čestným členom Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, Spektroskopickej spoločnosti Jana Marka Marci a Srbskej chemickej spoločnosti a je držiteľom Medaily Jana Marka Marci z Kronlandu (SS JMM), Medaily Tibora Töröka (Hungarian Spectrochemical Association), Medaily Mikuláša Konkoly-Thege (SSS) a mnohých ďalších diplomov a ocenení rôznych inštitúcií (o.i. Martin Luther University Halle-Wittenberg, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach).

Bol organizátorom mnohých odborných podujatí, ktoré významnou mierou prispeli k vybudovaniu domácich a zahraničných kontaktov a pri ktorých osobitnú úlohu okrem odborných kvalít zohrala aj jeho všestrannosť a charizma. Prednášal poslucháčom chémie a geológie, viedol diplomantov, bol školiteľom vedeckých ašpirantov, predsedom Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v analytickej chémii a geochémii, ako aj členom Komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác v uvedených odboroch a oponentom mnohých vedeckých kvalifikačných prác. Hodnotenie jeho vedeckej a pedagogickej činnosti by mohlo byť témou pre samostatnú publikáciu, ktorá by v mnohom ohľade zdokumentovala aj vývoj československej atómovej spektroskopie a spektrometrie od roku 1954.

Vynikajúci prednášateľ v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom jazyku nielen v jeho profesijnej oblasti. Často presviedčal aj svojou všestrannosťou, počnúc hudbou, výtvarným umením, históriou, matematikou, astronómiou a končiac jeho originálnymi a neraz provokatívnymi filozofickými úvahami.

Vážený a milý pán profesor, v mene celej slovenskej a českej spektroskopickej obce Vám pri tejto príležitosti želáme pevné zdravie a všetko najlepšie do ďalších rokov.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

Single-Injection Analysis of Formic Acid and Free Volatile Fatty Acids Using Flame Ionization Detector with In-jet Methanizer

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu, ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie
 

Podobné články


|

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”

|

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

|

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

|

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...
 

Podobné články


|

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”

|

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

|

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

|

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...
 

Podobné články


|

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”

|

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

|

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

|

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...
 

Podobné články


|

Dušan Berek (Počátky a historie ČS HPLC)

“Spoznané napĺňa zadosťučinením a prináša motiváciu. Ale to skutočné “vzrúšo” spočíva v kráse poznávania samotného.”

|

Jozef Lehotay (Počátky a historie ČS HPLC)

„Najviac ma zaujala analytická chémia, zdala sa mi univerzálna a bolo možno pracovať v rôznych odboroch ‐ kontrola potravín, farmácia atď.“

|

Tibor Jakubík: História hmotnostnej spektrometrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Za obdobie takmer 32 rokov sme striedavo používali 2 iónové zdroje a použili 2 dynódové násobiče.

|

Robert Mistrík: MS story

Softvér, ktorý dostal meno Mass Frontier som začal vyvíjať v pascalovskom prostredí Delphi od firmy Borland...