23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 | LabRulez GCMS

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022

4 - 9. září 2022
Letošní ročník již 23. Školy hmotnostní spektrometrie, pořádané SSJMM ve spolupráci s ÚOChB v Praze, se uskuteční v termínu 4. - 9. září 2022 v hotelu Orea Resort Devět Skal v Milovech.
OREA Resort Devět Skal

OREA Resort Devět Skal

Vážení a milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rád bych Vás jménem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a organizačního výboru pozval na další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se uskuteční ve dnech 4. – 9. září 2022 v resortu Devět Skal na Vysočině.

Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím. Letošní ročník se bude držet tradičního schématu s programem, který zahrnuje krátké kurzy, odborné přednášky, plakátová sdělení i volné středeční odpoledne pro relaxaci a poznávání okolí.

Během konference bude slavnostně vyhlášen vítěz letošního ročníku soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Nebude chybět sekce „Mládí vpřed!“ věnovaná prezentacím mladých výzkumníků. Jsou plánovány krátké kurzy zaměřené na základy hmotnostní spektrometrie, interpretaci spekter, analýzu dat, základy proteomiky, kapalinovou chromatografii v MS analýzách a hmotnostně-spektrometrické zobrazování.

Hlavní odborný program bude věnován aktuálním tématům z oblasti hmotnostní spektrometrie malých molekul i biomakromolekul. Zaměříme se i na hmotnostně-spektrometrické a iontově-mobilitní techniky a technologie, jejich principy a využití. Detaily programu konference budou upřesněny později. Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Těšíme se na viděnou v OREA resortu Devět Skal na Vysočině!

Za organizátory

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

ONLINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

PROGRAM

Kompletní program bude doplněn později

SSJMM: Předběžný program 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022

POZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. Stephen Blanksby

Stephen Blanksby je profesorem Queenslandské technologické university v Brisbane v Austrálii a vedoucím tamních Centrálních analytických laboratoří. V rámci doktorátu se pod vedením profesora Johna Bowieho věnoval chemii iontů v plynné fázi. Poté působil v laboratořích profesora Helmuta Schwarze na Technické univerzitě v Berlíně a na Coloradské univerzitě u profesora G. Barneyho Ellisona. V roce 2002 založil vlastní výzkumnou skupinu na univerzitě ve Wollongongu a o 12 let později se přestěhoval do Brisbane. Stephenův výzkum se zaměřuje na analytické využití chemie iontů v plynné fázi, zejména v lipidomice. Je znám, mimo jiné, díky unikátním metodám strukturní analýzy lipidů založených na ozonolýze nebo fotodisociaci kovalentních i nekovalentních derivátů. Stephen působí jako přidružený redaktor časopisu International Journal of Mass Spectrometry a je tajemníkem International Mass Spectrometry Foundation.

SSJMM: prof. Stephen Blanksby (Queenslandská technologická universita v Brisbane, Austrálie, vedoucí Centrálních analytických laboratoří)

prof. Sebastian Böcker

Sebastian Böcker je vedoucím bioinformatické skupiny na Fakultě matematiky a počítačových věd University Friedricha Schillera v Jeně (Německo). Vystudoval matematiku a získal doktorát z biomatematiky na univerzitě v Bielefeldu, kde se zabýval teoretickou fylogenetikou. Poté odešel na tři roky do průmyslu, kde vyvíjel výpočetní metody pro interpretaci dat hmotnostní spektrometrie DNA/RNA. Vrátil se na univerzitu v Bielefeldu jako nezávislý vedoucí výzkumu, a poté nastoupil na svou současnou pozici v Jeně. Jeho výzkum je založen především na vývoji metod. Původně se soustředil na kombinatoriku a algoritmiku, později přidal stochastiku a strojové učení. Po aplikační stránce se jeho výzkum zaměřuje na charakterizaci struktury malých molekul s využitím hmotnostně spektrometrických dat. V roce 2020 byl program SIRIUS 4 z jeho skupiny označen v Nature Methods jako „method to watch“. Sebastian Böcker je členem Emmy Noether (Akční program počítačové vědy) Deutsche Forschungsgemeinschaft a také členem Společnosti Alexandra-von-Humboldta.

SSJMM: prof. Sebastian Böcker (Universita Friedricha Schillera v Jeně, Fakult matematiky a počítačových věd, vedoucí bioinformatické skupiny)

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

  • Chromservis
  • MERCK
  • Phenomenex

Mediální partneři

KRÁTKÉ KURZY

Kurzy proběhnou v neděli 4. září od 14 do 18 hod. a v pondělí 5. září od 8:30 do 12:30 hod. Jsou rozděleny do bloků o délce 1:45 hod, celková délka jednotlivých kurzů se liší.

Neděle 4. září

KURZ A: Hmotnostní spektrometrie od A do Z (3 x 1:45 hod; kurz bude pokračovat v pondělí dopoledne)
  • přednášející: Miroslav Lísa

Cílem kurzu je podat posluchačům základní přehled o nejdůležitějších oblastech moderní hmotnostní spektrometrie v rozsahu kurzů přednášených v analyticky zaměřených studijních programech. První část kurzu bude věnována základním termínům a definicím v hmotnostní spektrometrii, iontům, izotopům a výpočtu hmotností. Druhá část bude věnována přehledu a základním principům důležitých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů v současné hmotnostní spektrometrii. Závěrečná část bude zaměřena především na spojení hmotnostní spektrometrie a separačních technik, jejich principu, výhodám a omezením, základům kvalitativní a kvantitativní analýzy.

KURZ B: Hmotnostně-spektrometrické zobrazování (2 x 1:45 hod)
  • přednášející: Vladimír Vrkoslav, Štěpán Strnad a Lukáš Kučera

Těžiště kurzu bude v MALDI hmotnostním zobrazování. V první části budou shrnuty poznatky a postupy přípravy vzorků, nanášení matrice, měření a vyhodnocováním MALDI MSI analýz. Následovat bude blok věnovaný praktickým zkušenostem MALDI MSI lipidů, metabolitů a dalších analytů na tkáňových řezech a jiných planárních površích. Závěr bude věnován molekulovému zobrazování s využitím dalších používaných ionizačních technik (DESI, DAPPI, LAESI, atd.).

KURZ C: Proteomika pro začátečníky (2 x 1:45 hod)
  • přednášející: Martin Hubálek a Marek Vrbacký

Náplní kurzu bude úvod do proteomiky s cílem ukázat současné metody a nástroje použitelné k akvizici a vyhodnocení proteomických dat. Ve zkrácené formě probereme všechny kroky experimentálního postupu od 1) designu experimentu 2) přípravy vzorku; 3) nastavení podmínek měření a 4) zpracování dat. Ve dvou na sebe navazujících částech kurzu budeme klást důraz na interpretaci proteomických spekter, pochopení principů identifikace peptidů a proteinů a kvantifikační postupy. Na praktických příkladech vysvětlíme De-novo sekvenaci peptidů a použití volně dostupných programů MaxQuant a Perseus na identifikaci, kvantifikaci a vizualizaci dat.

Pondělí 5. září

KURZ D: Interpretace API a MALDI hmotnostních spekter (2 x 1:45 hod)
  • přednášející: Robert Jirásko

Kurz bude zaměřen na interpretaci hmotnostních spekter malých molekul naměřených pomocí měkkých ionizačních technik (zejména ESI, APCI a MALDI). V úvodní přednášce budou nastíněny základy a doporučené kroky při interpretaci MS a MS/MS spekter s nízkým i vysokým hmotnostním rozlišením. V druhé časti pak budou probírány názorné příklady interpretace spekter přírodních i syntetických molekul, při kterých budou využity informace získané v první časti kurzu.

KURZ E: Analýza dat v software Graphpad - prakticky, názorně a jednoduše (2 x 1:45 hod)
  • přednášející: David Friedecký

Analýza dat tvoří nezbytnou součást každého vědeckého experimentu. Správné, graficky přehledné vyhodnocení je dnes klíčové pro prezentaci výsledků. Software Graphpad poskytuje uživatelsky komfortní prostředí pro základní i pokročilou statistickou analýzu dat s velmi širokými možnostmi úpravy výstupů, navíc při přívětivé cenové politice. V kurzu se naučíme, jak používat základní statistické nástroje, jak je správně interpretovat a jakým způsobem připravit grafy pro následnou publikaci/prezentaci. Vlastní notebook s nainstalovanou trial/plnou verzí software Graphpad je nezbytný pro maximální požitek. Vlastní data jsou vítána. Na závěr se společně podíváme na vámi dodané publikované práce (dle vašeho výběru) a budeme kriticky hodnotit statistické části. Na toto vše a mnoho dalšího z oblasti analýzy dat se můžete těšit a já s vámi :-)

KURZ VI. Kapalinová chromatografie nejen v proteomických MS analýzách (1 x 1:45 hod)
  • přednášející: Juraj Lenčo

Kurz je primárně zaměřený na aspekty, které se týkají separace peptidů a proteinů pomocí kapalinové chromatografie na reverzních fázích ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Diskutovanou problematiku lze snadno extrapolovat také do světa separace malých molekul. Kurz je tedy určen nejen pro začínající proteomiky, ale všechny zájemce, kteří si chtějí osvěžit či rozšířit fundamentální základy kapalinové chromatografie. V první části kurzu bude diskutována role vysokoúčinné kapalinové chromatografie v proteomických analýzách. V další části se účastnící seznámí s vlastnostmi peptidů a proteinů, které jsou důležité pro jejich separaci kapalinovou chromatografií. Třetí část bude věnována faktorům ovlivňujícím celkovou separační účinnost, tzn. kolonovým a mimokolonovým příspěvkům do rozmývání zón a píků. V poslední části kurz budou diskutovány klíčové parametry metod pro kapalinovou chromatografii peptidů a proteinů na reverzních fázích.

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ A SEKCE "MLÁDÍ VPŘED"

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky, a to v délce 12 min. (+ 3 min. diskuse). Postery budou vystaveny po celou dobu akce a jejich prezentaci bude věnován vyhrazený čas.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Výherce "Ceny za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed" získává hrazenou účast na 24. Škole hmotnostní spektrometrie 2023, výherce nejlepšího posteru získává hrazený registrační poplatek na příští Školu hmotnostní spektrometrie v roce 2023. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.