VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV

Vědecké články | 2014 | Chemické listyInstrumentace
GC
Zaměření
Průmysl a chemie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Klíčová slova
PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV
2014|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 108, 1067(2014)Laboratorní přístroje a postupydat, jak vyplynulo z rozsáhlé rešerše provedené v rámciprojektu TA02031126, který se zabývá právě touto tematikou7,8. Tento projekt je financován agenturou TAČRa probíhá ve spolupráci s firmou SGS Czech republic,s.r.o.Součástí cílů projektu bylo zmapování...
Klíčová slova
motorové, motorovéolej, olejnafty, naftymotorových, motorovýchpaliv, palivpřístroje, přístrojelaboratorní, laboratornípostupy, postupynaft, naftsměsi, směsifid, fidstandardní, standardnírozmezí, rozmezíbyla, bylapřítomnost
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI
2012|Thermo Fischer Scientific|Vědecké články
Chem. Listy 106, 665671(2012)Laboratorní přístroje a postupySTANOVENÍ STOPOVÝCHKONCENTRACÍ FAME V LETECKÉMPETROLEJIExperimentální částJako referenční letecký petrolej bez obsahu FAMEbyl použit komerční letecký petrolej, který odpovídal specifikacím pro JET A-1 podle British MoD DEF STAN 9191/Issue 5 a ASTMD 1655-04a. Pro přídavky...
Klíčová slova
fame, fameleteckém, leteckémlaboratorní, laboratornípostupy, postupypřístroje, přístrojeobsah, obsahstanovení, stanovenípetroleji, petrolejiměření, měřenístopových, stopovýchnástřiku, nástřikusignál, signálrelativní, relativnímethylestery, methylesteryteplota
Chem. Listy 105, 133137 (2011)Laboratorní přístroje a postupydickým pokynem ministerstva životního prostředí zrušena6a jako rozhodčí metoda pro stanovení znečištění nepolárními látkami byla určena metoda plynové chromatografie6.Přesto se metodika stanovení NEL pomocí IČ spektrometrie v odůvodněných případech např. v probíhajících sanacích...
Klíčová slova
zeminy, zeminyděliče, děličepro, proděličem, děličemslepého, slepéhomodelové, modelovéjako, jakoinjektor, injektorstandardů, standardůvzorků, vzorkůkalů, kalůpísčité, písčitébez, bezpřídavek, přídavektoku
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUMTHE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2018ODHAD NEJISTOT KVALITATIVNÍCH VÝSLEDKŮ ZKOUŠEKUNCERTAINTY ESTIMATION OF THE QUALITATIVE TESTRESULTSOtto DVOŘÁ[email protected] article briefly describes literary knowledges and presents an example of a possiblestatistical probability approach to uncertainties estimations of qualitative SPME - GC/MSchemical analyses...
Klíčová slova
bezpečnostní, bezpečnostnívýzkum, výzkumkvalitativních, kvalitativníchchemických, chemickýchaposteriorní, aposteriorníhypotézy, hypotézyvýsledků, výsledkůanalýz, analýzsložení, složeníxylen, xylenvýsledek, výsledekvýsledky, výsledkyobsah, obsahsws, swsvgr