Prozkoumej VŠCHT online - den otevřených dvěří 6. 2. 2021

Ne, 31.1.2021
| Originální článek z: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
V sobotu 6. února proběhne den otevřených dveří na VŠCHT Praha - online. Startujeme v sobotu 6. února v 9:00.
Video placeholder

VŠCHT v Praze: Prozkoumej VŠCHT online - den otevřených dvěří 6. 2. 2021

V sobotu 6. února proběhne den otevřených dveří online. Ač nás to velmi mrzí, původně plánované klasické dny otevřených dveří (pátek 22. a sobotu 23. ledna 2021), jsou zrušeny z důvodu aktuální epidemiologické situace.

Online den otevřených dveří (FB událost) nabídne 25 interaktivních místností. V některých potkáte pouze studenty a budete se moci bavit o tom, jak studium na naší škole probíhá, jinde poradí pracovníci školy s náležitostmi podání přihlášky. Samozřejmostí jsou prezentace fakult a 19 studijních programů, včetně nových ekonomických programů. K dispozici bude i virtuální prohlídka školy, videa z laboratoří, přednáška doktora Petra Holzhausera o smyslu studia přírodních věd a nádavkem také vystoupení vycházející hvězdy české hudební scény Tey Sofie.

Další desítky novinek z VŠCHT Praha, příběhů jejich vědců, přednášek nebo informací k výsledkům badání naleznete v Profilu VŠCHT Praha na portálech LabRulez.

Ze studijních programů, kde budete studovat a využívat také analytickou chemii vybíráme:

Bakalářské studium: Analytická a forenzní chemie na fakultě chemicko-inženýrské (FCHI)

Klasický analyticky zaměřený program, který umožňuje v průběhu studia volit mezi dvěma specializacemi – Analytickou chemií a Forenzní analytickou chemií. Důraz je kromě teoretických předmětů kladen na procvičení získaných znalostí a praktickou práci v laboratořích. V rámci specializačních přednášek se seznámíte s prací kriminalistů, zajišťováním kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním. Získáte poznatky z oblasti forenzní identifikace osob a věcí. Vše se vám bude hodit pro budoucí kariéru v kriminalistických týmech, forenzních a analytických laboratoří nebo farmaceutickém průmyslu.

Uplatnění
 • Navazující magisterské studium – Forenzní chemie
 • Forenzní laboratoře
 • Kriminalistické laboratoře Policie ČR
 • Analytické laboratoře
 • Farmaceutické firmy
 • Výzkumné organizace
Analytická chemie

Kromě přírodovědného a chemického základu je značná pozornost věnována procvičení získaných znalostí a praktické práci v laboratořích. Detailněji jsou probírány metody spektroskopické, elektrochemické, bioanalytické a separační, hlavně chromatografické a elektroforetické. Dostatečná pozornost je věnována i základům interpretace spekter naměřených různými technikami, především infračervenou spektroskopií, nukleární magnetickou rezonancí a hmotnostní spektrometrií. Budete mít dobrý základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách, včetně odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a základní interpretace výsledků. V rámci této specializace je možno se během studia pomocí povinně volitelných předmětů zaměřit směrem ke klasické analytické chemii a jakostnímu inženýrství nebo na analýzu léčiv.

Forenzní analytická chemie

V rámci specializačních přednášek se seznámíte s prací kriminalistů, zajišťováním kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním. Získáte poznatky z oblasti forenzní identifikace osob a věcí. Pozornost bude věnována i otázkám trestního práva a trestné činnosti v digitálním prostoru, ochraně dat a také problematice forenzních databází. Těšit se můžete na předměty vysvětlující speciální analytické techniky a otázky spojené s padělky léčiv, kosmetických přípravků a dalších materiálů. Podrobněji budou probírány metody spektroskopické a separační se zaměřením na stopové a ultrastopové analýzy malých množství vzorků. Při své práci budete hojně používat výpočetní techniku.

Magisterské studium: Analytická chemie na fakultě chemicko-inženýrské (FCHI)

Ovládnete špičkové analytické metody teoreticky i prakticky – konkrétně metody separační, molekulovou spektrometrii a elektroanalytické metody včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření. Praktická laboratorní výuka se opírá o moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1–3členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím značnou míru individualizace vlastního vzdělání.

Uplatnění
 • Nejmodernější analytické laboratoře
 • Vývojář pokročilých analytických technik
 • Výzkum, vývoj a výroba léčiv
 • Farmaceutické firmy
 • Vědecké instituce
 • Kriminalista - forenzní chemik
 • Forenzní laboratoře
 • Soudní znalec
 • Doktorské studium
Analýza léčiv

Výzkum, vývoj a analýza léčiv bude vaše cesta. Specializace reaguje na aktuální potřeby farmaceutického průmyslu v oblasti analýzy léčiv. Zabývat se budete předměty orientovanými na separační a spektroskopické metody a na strukturní analýzu látek, což vás naučí rychlé a snadné adaptaci na prostředí výzkumu a výroby farmaceutických substancí a léčivých přípravků. Budete znát i principy uplatňované při registraci léčiv a jejich patentové ochraně. Zvládnete požadavky správné výrobní/laboratorní praxe, jištění kvality a validace analytických metod. Sylaby odborně zaměřených předmětů jsou obohaceny prezentacemi specialistů v rámci spolupráce s průmyslovými partnery.

Forenzní chemie

Rozšiřuje studijní program analytické chemie o předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz klademe na metody, které umožňují stopové analýzy malých množství vzorků, na profilování z hlediska původu vzorku, na analýzy stop výbušnin, drog a jiných sledovaných (bio)materiálů. Seznámíte se s praktickou odorologií, s drogovou problematikou, s problematikou výbušnin, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Získáte také znalosti o nezbytném chemometrickém zpracování výsledků, abyste dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. V potřebném rozsahu získáte také široké znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky při práci s kriminalistickými databázemi, relačními databázemi, simulacemi analýz apod.

Analytická chemie a jakostní inženýrství

Specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na analytické metody, chemometriku a příbuzné disciplíny. Důraz klademe na spektroskopické, elektrochemické a separační metody, v potřebném rozsahu se seznámíte také se statistickými, bioanalytickými, radioanalytickými a dalšími metodami. Získáte široké znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky v analytické chemii. V neposlední řadě získáte praktické laboratorní dovednosti (laboratorní práce v malých 1-3členných skupinách) a návyky správného měření, neboť velkou pozornost věnujeme metodám zabezpečování a řízení jakosti, statistickým metodám a správné laboratorní praxi.

Molekulární chemická analýza

Specializace probíhá ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. Získáte přehled o nejmodernějších trendech a metodách, které nacházejí uplatnění v pokročilé instrumentální analytické chemii a základním výzkumu na molekulární úrovni. Naučíme vás teoretické základy vycházející z kvantové chemie a molekulové fyziky. Pochopíte principy pokročilých experimentálních metod analytické chemie, a to nejen s metodami rozšířenými v praxi (např. LC-MS, GC-MS, IČ a UV-VIS spektroskopie), ale také s technikami a postupy, které jsou dnes používány ve špičkovém, hraničním a mezioborovém výzkumu a které mohou v blízké době obohatit pokročilé chemické analýzy. Jedná se např. vysoce rozlišenou spektroskopii (infračervenou, mikrovlnnou, terahertzovou nebo radiofrekvenční), vícerozměrnou spektroskopii nebo cirkulárně dichroické metody, specifické metody zpracování signálu, modulační techniky, metody využití molekulových paprsků, interferometrické metody a mnoho dalších.

Bakalářské studium: Forenzní analýza a analýza potravin na fakultě potravinářské a biochemické technologie (FPBT)

Získáte důkladné znalosti jak chemie, tak biologie, s důrazem na analytické dovednosti. Stanete se žádanými experty v praxi i ve výzkumu. V rámci programu si budete volit ze dvou specializací – Forenzní analýzy a Chemie a analýzy potravin. Forenzní analýza v sobě kombinuje kriminalistickou praxi s vědeckým přístupem k řešení problémů, soudním lékařstvím a základy právního systému. Analýza potravin z vás udělá špičkové odborníky v oblasti, která zajímá každého a hýbe celým světem. Obě specializace vyučují největší experti na dané oblasti v ČR, můžete se také těšit na řadu profilujících předmětů, jejichž přehled získáte v odkazech na studijní plány.

Uplatnění
 • Navazující magisterské studium
 • Kriminalistické laboratoře
 • Výzkumné laboratoře
 • Potravinářské a biotechnologické firmy
 • Zdravotnické a veterinární firmy
 • Management kvality a bezpečnosti potravin
 • Farmaceutické firmy

Magisterské studium: Chemie a analýza potravin a přírodních produktů na fakultě potravinářské a biochemické technologie (FPBT)

Stanete se experty v oblasti hodnocení jakosti a autenticity potravin/přírodních produktů. Dokážete stanovit vliv složení diety na zdraví konzumentů s přihlédnutím k bioaktivním složkám. Dostanete k dispozici špičkové vybavení odpovídající světovému standardu i šanci zapojit se do mezinárodních expertních týmů. Díky širokým interdisciplinárním znalostem i vysokému odbornému kreditu vyučujících je po absolventech oboru mimořádná poptávka v ČR i zahraničí. Program je bez dalších specializací. V rámci studia získáte hluboké teoretické i praktické znalosti v klíčových disciplínách oboru, kterými jsou moderní chemie a analýza potravin, přírodních surovin, případně biologických matric. Seznámíte se s nejmodernějšími izolačními, separačními a detekčními technikami umožňujícími nejen charakterizaci složení potravin, použitých surovin, doplňků stravy apod., ale i prokázání falšování či potvrzení autenticity. Příkladem další unikátní aplikace moderních instrumentálních metod je screening markerů expozice populace různými typy kontaminantů či toxinů nebo hledání rizikových/psychotropních chemických sloučenin při forenzních šetřeních. Pro realizaci laboratorních experimentů je k dispozici špičková instrumentace, v řadě případů se studenti ve spolupráci se světovými firmami podílí na vývoji nových aplikací, včetně těch, které jsou vyvolány aktuálními krizovými situacemi. Diplomové práce, kterými je studium zakončeno a které řeší aktuální problémy v daném oboru, jsou součástí tuzemských i mezinárodních projektů.

Uplatnění
 • Výzkumné organizace
 • Vědecká a akademická pracoviště
 • Potravinářské a chemické firmy
 • Farmaceutické firmy
 • Státní instituce
 • Forenzní pracoviště
 • Analytické a kontrolní laboratoře
 • Oddělení kontroly kvality
 • Manažerské pozice
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of Extractables from Common Pharmaceutical Packaging Materials with GCxGC and HR-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Farmaceutická analýza, Materiálová analýza

Agilent AI Peak Integration for MassHunter

Instrumentace
GC/MSD, Software
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Gas Chromatograph Brevis GC-2050

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Škola MS: Prachy … necílený screening s využitím GCxGC HRMS instrumentace

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Video

Chemie - analytik specialista

Studujte náš nový bakalářský program Chemie – analytik specialista

Video | Popularizace

Noc vědců 2020 – FaF: Robotics in automation of laboratory tasks

Komplexní a náučná prezentace z Katedry Analytické Chemie a Katedry Farmaceutické Botaniky FaF UK o tom, jak používájí roboty v analytických laboratořích při vědecké práci.

Video | Článek

Chemie na Přírodovědecké fakultě UK

Chceš se dozvědět základní informace o studiu chemických programů na PřF UK a zároveň si prohlédnout jak to u nás vypadá a na co se při studiu můžeš těšit? Video napoví.

Video | Popularizace

On-line Den otevřených dveří na Katedře analytické chemie PřF UP

Zvažuješ studium CHEMIE, ale nevíš do čeho jdeš? Bohužel se face to face neuvidíme, ale třeba ti toto video pomůže v rozhodování.
 

Podobné články


Článek | Video

Chemie - analytik specialista

Studujte náš nový bakalářský program Chemie – analytik specialista

Video | Popularizace

Noc vědců 2020 – FaF: Robotics in automation of laboratory tasks

Komplexní a náučná prezentace z Katedry Analytické Chemie a Katedry Farmaceutické Botaniky FaF UK o tom, jak používájí roboty v analytických laboratořích při vědecké práci.

Video | Článek

Chemie na Přírodovědecké fakultě UK

Chceš se dozvědět základní informace o studiu chemických programů na PřF UK a zároveň si prohlédnout jak to u nás vypadá a na co se při studiu můžeš těšit? Video napoví.

Video | Popularizace

On-line Den otevřených dveří na Katedře analytické chemie PřF UP

Zvažuješ studium CHEMIE, ale nevíš do čeho jdeš? Bohužel se face to face neuvidíme, ale třeba ti toto video pomůže v rozhodování.
 

Podobné články


Článek | Video

Chemie - analytik specialista

Studujte náš nový bakalářský program Chemie – analytik specialista

Video | Popularizace

Noc vědců 2020 – FaF: Robotics in automation of laboratory tasks

Komplexní a náučná prezentace z Katedry Analytické Chemie a Katedry Farmaceutické Botaniky FaF UK o tom, jak používájí roboty v analytických laboratořích při vědecké práci.

Video | Článek

Chemie na Přírodovědecké fakultě UK

Chceš se dozvědět základní informace o studiu chemických programů na PřF UK a zároveň si prohlédnout jak to u nás vypadá a na co se při studiu můžeš těšit? Video napoví.

Video | Popularizace

On-line Den otevřených dveří na Katedře analytické chemie PřF UP

Zvažuješ studium CHEMIE, ale nevíš do čeho jdeš? Bohužel se face to face neuvidíme, ale třeba ti toto video pomůže v rozhodování.
 

Podobné články


Článek | Video

Chemie - analytik specialista

Studujte náš nový bakalářský program Chemie – analytik specialista

Video | Popularizace

Noc vědců 2020 – FaF: Robotics in automation of laboratory tasks

Komplexní a náučná prezentace z Katedry Analytické Chemie a Katedry Farmaceutické Botaniky FaF UK o tom, jak používájí roboty v analytických laboratořích při vědecké práci.

Video | Článek

Chemie na Přírodovědecké fakultě UK

Chceš se dozvědět základní informace o studiu chemických programů na PřF UK a zároveň si prohlédnout jak to u nás vypadá a na co se při studiu můžeš těšit? Video napoví.

Video | Popularizace

On-line Den otevřených dveří na Katedře analytické chemie PřF UP

Zvažuješ studium CHEMIE, ale nevíš do čeho jdeš? Bohužel se face to face neuvidíme, ale třeba ti toto video pomůže v rozhodování.