GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Revue Civilná ochrana
Je adresované všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na plnení úloh zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa o problematiku civilnej ochrany obyvateľstva zaujímajú.
Tagy
Vědecký článek
Životní prostředí
Zdraví
Logo of LinkedIn

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 1

Čt, 11.3.2021
| Originální článek z: Revue civilnej ochrany 5/2020/Peter Novotný
V tomto článku sa budem venovať laboratórnym technikám kvalitatívneho (určenie druhov izomérov PCB) a kvantitatívneho (určenie ich koncentrácie) stanovenia týchto látok.
Pixabay/Vladimira Tkáčová/Zemplínská Šírava: Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 1

Pixabay/Vladimira Tkáčová/Zemplínská Šírava: Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 1

Aj tento príspevok nadväzuje na moje predchádzajúce články týkajúce sa problematiky PCB látok. Povedal by som, že vývoj týchto analytických metód prešiel dlhodobým časovým intervalom až niekoľko desiatok rokov, v súvislosti so stúpajúcou dôležitosťou precíznejšieho merania týchto látok najmä vo vode, potravinách a živých organizmoch z pohľadu ich vysokej toxicity, tak diskutovanej v posledných rokoch. Vzhľadom k tomu, že táto problematika je pomerne široká a nie jednoduchá, budem sa v tomto článku snažiť toto popísať trocha jednoduchšie, tak aby to pochopila aj širšia laická verejnosť.

Z pohľadu možnej kontaminácie PCB látkami môžeme hovoriť napríklad o kontaminácii:

 • ovzdušia (PCB látky adsorbované na prachových alebo kvapalných časticiach – aerosoloch nachádzajúcich sa v ovzduší),
 • vody (pitnej vody, povrchovej vody a podzemnej vody),
 • zeminy (tam, kde sú alebo boli uložené tieto odpady s PCB látkami, respektíve tam, kde boli v minulosti používané),
 • technických zariadení, v ktorých sa tieto látky v minulosti používali, obalov, kde sú alebo boli tieto látky uskladňované (sudy, kontajnery, zásobníky, atď.).

Všeobecná chemická štruktúra PCB

Pre dobrú laboratórnu analýzu je veľmi dôležitý odber vzoriek, ktorý musí, opakujem musí charakterizovať daný súbor alebo miesto odberu, čiže musí byť reprezentatívny. Samotný odber vzorky je tak dôležitý ako samotná analýza, tak nás to učili v škole na katedre analytickej chémie a neskôr to aj potvrdila moja dlhoročná prax v laboratóriu. Pre lepšie pochopenie musím uviesť aj niekoľko definícií.

Reprezentatívna vzorka je vzorka, ktorá si zachováva rovnakú premenlivosť sledovaného znaku, ako je vo vzorkovanej dávke alebo jej časti. To znamená, že ak chceme charakterizovať objemovú alebo plošnú kontamináciu, musíme zabezpečiť odber vzoriek z niekoľkých miest, ktoré by charakterizovali určenú jednotku a potom sa musia jednotlivé výsledky matematiky spracovať.

Súhrnná vzorka je vzorka zložená zo všetkých čiastkových vzoriek odobratých z rôznych miest vzorkovanej dávky alebo jej časti. Pri čiastkovej odobratej vzorke je množstvo vzorky odobraté jednorazovo z jedného miesta vzorkovanej dávky alebo jej časti, ktorú možno samostatne popísať a vymedziť. Ďalej môžeme odobrať aj tzv. redukovanú vzorku, ktorú môžeme charakterizovať ako vzorku pripravenú zo súhrnnej vzorky delením a reprezentuje iba určitú časť súhrnnej vzorky.

Laboratórna vzorka je vzorka pripravená na laboratórne skúšanie ako reprezentatívna časť súhrnnej vzorky alebo redukovanej vzorky. Toľko v krátkosti o vymedzených pojmoch vo vzorkovaní.

Pre odber vzoriek z rôznych skupenstiev je v analytickej chémii presne určená metodika vzorkovania a špecifické laboratórne technické vybavenie pre ich odber. V oblasti vzorkovania boli doposiaľ v odbore analytická chémia o týchto technikách popísané celé knihy. Niektoré dôležité pravidlá aj ďalej spomeniem. Pred odberom vzoriek sa spravidla určí:

 • účel odberu,
 • postup odberu,
 • množstvo odobratej vzorky, ako je napr. hmotnosť, objem alebo počet jednotiek vo vzorkovanej dávke,
 • typ vzorkovacieho zariadenia,
 • niekedy aj potrebný druh skúšok.

Ďalej pri odbere platia prísne pravidlá označovania vzorky ako sú:

 • dátum a čas odberu,
 • názov alebo popis odobratej vzorky,
 • presné miesto odberu, prípadne GPS súradnice,
 • meno osoby odoberajúcej vzorku,
 • iné dôležité okolnosti (napr. bezpečnostné opatrenia, atď.).

Základné samotné analytické metódy používané na stanovenie obsahu PCB látok môžeme rozdeliť na:

 • metódu infračervenej spektrometrie s Fourierovou transformáciou FTIR, (používa sa iba u vzoriek s vyššou koncentráciou PCB látok),
 • metódu Ramanovej spektrometrie, (tak isto u vzoriek s vyššou koncentráciou),
 • metódu plynovej chromatografie s infračerveným detektorom GCFTIR,
 • metódu plynovej chromatografie s detektorom elektrónového záchytu GC-ECD,
 • metódu plynovej chromatografie s hmotnostným detektorom GC-MS,
 • metódu kvapalinovej chromatografie s hmotnostným detektorom LC-MS,
 • metódu plynovej chromatografie s tamdénovou hmotnostnou detekciou GC-MS/MS,
 • metódu kvapalinovej chromatografie s tamdénovou hmotnostnou detekciou LC-MS/MS.

Existujú aj ďalšie špeciálne laboratórne metódy analýzy PCB ako napríklad: termogravimetrické stanovenie spojené s FTIR detektorom (TG-FTIR), ďalej pyrolýzne spaľovanie spojené s plynovým chromatografom s hmotnostným detektorom (Py-GC-MS), ktoré sa používajú buď pri samotnom spaľovaní alebo pyrolýznom spaľovaní odpadov PCB. Ďalej je to spojenie plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (GC-ICPMS). Táto metóda sa používa napríklad pri analýze vôd, kontaminovanej PCB látkami. Existujú ešte ďalšie a ďalšie kombinácie uvedených metód. Pre široký rozsah tejto problematiky sa týmito metódami nebudem zaoberať.

Prvým trom a posledným dvom metódam stanovenia PCB látok sa budem venovať iba okrajove, vzhľadom k tomu, že najpoužívanejšie ale aj rozhodčie metódy stanovenia v praxi sú metódy: GCECD, GC MS a LC-MS. Prvé dve metódy je možné použiť iba pre vyššie koncentrácie PCB látok. Posledné dve metódy sú prakticky zdokonalené metódy hmotnostnej detekcie s cieľom zvýšenia citlivosti ale hlavne selektivity na vybrané izoméry PCB. Jednoducho povedané na druhom hmotnostnom detektore ide o lepšiu detekciu vybraných iónov.

S cieľom zjednotenia analytických postupov pre určenie koncentrácie PCB látok sa určil výber sledovaných jednotlivých PCB izomérov, charakterizovaných odborne ako kongenéry, uvedenými pod číslami 28, 52, 101, 138, 153 a 180. Výber izomérov bol uskutočnený na základe ich prítomnosti v bývalých vyrábaných výrobkoch (Delor, Acrolor,...) a z pohľadu vyššej toxicity niektorých izomérov. Pre vysvetlenie, ako som už spomenul v predchádzajúcich mojich článkoch, sú polychlórované bifenyly označované skratkami ako PCB alebo PCBs a sú definované ako skupina perzistentných organických látok, ktoré vznikajú chloráciou bifenylov. Je ich teoreticky možných celkom 209 indivíduí izomérov kongenérov, podľa toho, kde je naviazaný chlór, pozri obrázok chemickej štruktúry PCB. Z počtu 209 kongenérov PCB ich 12 vykazuje aktivitu podobnú dioxínom. Vzhľadom k tomu, že pri výrobe polychlórovaných bifenylov vznikali aj iné chlórované látky, sú PCB definované aj ako polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyltetrachlórdifenylmetán, monometyldichlór-difenylmetán, monometyldibrómdifenylmetán, alebo zmesi obsahujúce ľubovoľné vyššie uvedené látky v celkovom hmotnostnom podiele väčšom ako 0,005 %.

Pre zaujímavosť, tieto individuálne kongenéry sú pri laboratórnej teplote biele kryštalické látky. Ich technické zmesi sú však olejovité vysoko vriace kvapaliny bielej až slabožltej farby.

To znamená, že čím vyššie číslo kongenéru, tým je na jadre bifenylu naviazaných viac atómov chlóru. Všetkých 209 možných PCB izomérov si môžete nájsť v tabuľke US EPA 2003.

Prečo tento výber kongenérov spomínam? Okrem toho, že ich určuje príslušná technická norma (EPA, STN, EN, ČSN, DIN, ASTM, ASME a iné), tak aj preto, lebo podľa výberu si musíte kúpiť príslušný analytický štandard pre kalibráciu. Toľko na úvod a poďme si popísať jednotlivé metódy stanovenia.

Metóda infračervenej spektrometrie

Ako som v úvode spomenul, ide o analytickú metódu vhodnú na stanovenie vyšších koncentrácii obsahu PCB látok a môžeme ju z výhodou používať napríklad pri priamom stanovení vzoriek odpadov, kde predpokladáme, že ide o uskladnené staré hotové produkty alebo polotovary. Pri tejto metóde je možné stanovovať plynné, kvapalné, pastovité ale aj pevné vzorky. S úspechom bola táto metóda vyskúšaná na kvapalných vzorkách PCB látok. Napríklad elektroizolačné teplonosné a hydraulické kvapaliny s vysokým obsahom PCB (Delory) sú v vo väčšej miere tvorené zmesou koncentrátov PCB a minerálnych olejov. Výrobky vyrábané v podniku Chemko, Strážske pod názvami ako Delor 103 a Delor 106 majú svoje typické IČ spektrá. Ich infračervené spektrá sú zobrazené na obrázku spolu s obrázkom infračerveného spektra Arocloru, obdobného amerického výrobku ako Delor.

Výrobky vyrábané v podniku Chemko, Strážske pod názvami ako Delor 103 a Delor 106 majú svoje typické IČ spektrá.

Infračervené spektrum Arocloru, obdobného amerického výrobku ako Delor

Na obrázku spektier je možné vidieť charakteristický absorpčný pás valenčných vibrácií skupiny -CH2- pri vlnovej dĺžke 2 922 cm⁻¹ v prípade ropného oleja. Naproti tomu veľmi nízka intenzita absorpčných pásov v oblasti vlnovej dĺžky 3 100 – 2 800 cm⁻¹. V prípade Deloru môžeme nájsť značný počet absorpčných pásov v oblasti vlnovej dĺžky 1 200 – 700 cm⁻¹, typických pre technické zmesi PCB (pásy charakteristické pre aromatické zlúčeniny a organicky viazaný chlór). Pre kvantitatívne stanovenie obsahu PCB musíme mať čistý štandard pre potrebu kalibrácie. Tu ide prakticky o veľmi rýchle stanovenie látok typu PCB. Pri použití mobilného infračerveného spektrometra ATR-FTIR, vybaveného dobrou knižnicou, je možné tieto analýzy urobiť priamo v teréne na mieste odberu vzoriek. Opakujem, že ide o koncentrácie nad 2 % obsahu PCB látok a musí ísť pomerne o čistú látku. Analýzu ovzdušia na prítomnosť PCB je možné tiež vykonávať napríklad FTIR spektrometrom Gasmet za predpokladu, že je v ovzduší ich vyššia koncentrácia, napríklad v uzavretých skladoch s PCB látkami. Pomerne zložitá je ich analýza v rôznych zmesiach, kde prímesi majú rušivý vplyv na ich stanovenie.

FTIR spektrá PCB získané s použitím florido-vápenatého okienka

Metóda Ramanovej spektrometrie

Táto metóda má podobnú nevýhodu ako predchádzajúca metóda a to takú, že musí ísť o pomerne čisté PCB látky a musia byť aj vo vyšších koncentráciách. Na obrázku hore môžete vidieť Ramanove spektrá PCB, znečistené vzorky pôdy s koncentráciou PCB (a) 10 – 5 mol/l a bez PCB na porovnanie; (b) 10 až 6 mo /l; (c) 10 až 7 mol/l; (d) 10 až 8 mol/l.

Ramanove spektrá PCB, znečistené vzorky pôdy s koncentráciou PCB (a) 10 – 5 mol/l a bez PCB na porovnanie; (b) 10 až 6 mol/l; (c) 10 až 7 mol/l; (d) 10 až 8 mol/l.

Mobilný Ramanov spektrometer (pozri obrázok) od firmy Rigaku majú vo vybavení všetky tri KCHL CO.

Mobilný Ramanov spektrometer od firmy Rigaku, ktorý majú vo vybavení všetky tri kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany

Tu ide o bezkontaktnú metódu, ktorá sa pri mobilnom prevedení spektrometra môže využívať priamo na skládke s cieľom rýchleho triedenia odpadu. Vzhľadom k tomu, že Delory sú viskózne kvapaliny, analýzy by mali dávať dobré výsledky. Predpokladá to však dobrú knižnicu. Tú je možné doplniť o spektrá PCB látok, ktoré nás zaujímajú (to v porovnaní s chromatografickou analýzou).

Práca laborantiek na ATR spektrometri v KCHL CO v Jasove

Výhodou prvých dvoch metód stanovenia je rýchla „orientačná“ analýza, bez nejakej väčšej úpravy vzorky. V prípade zmesí, kedy dostávame pri obidvoch metódach zložité spektrá, je možné urobiť úpravu vzorky extrakciou, napríklad do hexánu alebo metanolu a následný extrakt analyzovať. Pritom je potrebné nezabudnúť odčítať píky extrakčného činidla zo spektra. Pri použití týchto dvoch metód odpadáva spravidla dlhá úprava vzorky. Pri chromatografii sa pri vysokých koncentráciách PCB pri priamom nástreku musí vzorka riediť a to najmenej 1 000-krát a viac, pričom potom môže vznikať pri opakovaných analýzach vysoká chyba. Pri analýze nízkych koncentrácií sa pri plynovej chromatografii robí extrakcia z odobratej vzorky s cieľom zakoncentrovať PCB látky do vhodného extračného činidla alebo sorbentu a tie následne analyzovať. Tieto metódy úpravy vzoriek si neskoršie popíšeme.

Metóda plynovej chromatografie v spojení s FTIR detektorom, GC-FTIR.

Ako som už spomenul v mojich predchádzajúcich článkoch venovaných separačným metódam, princípom chromatografie je, jednoducho povedané, rozdelenie organických látok, ktoré obsahuje zmes, ktorú analyzujeme na separačnej chromatografickej kolóne. Ako som už tiež spomenul, pri plynovej chromatografii (GC) musíme do chromatografickej kolóny privádzať vzorku vo forme plynu. To uskutočňujeme pomocou vhodného nástrekového systému.

Schematický diagram princípu metódy GC-FTIR

Rozdelené látky potom následne analyzujeme vhodným detektorom. V tomto prípade je to infračervený detektor s Fourierovou transformáciou. Ešte pre zopakovanie uvediem, že metóda FTIR je založená na absorpcii infračerveného žiarenia pri prechode vzorkou, pričom dochádza k zmenám rotačných a vibračných energetických stavov molekuly v závislosti na zmenách dipólového momentu molekuly. Analytickým výstupom je infračervené spektrum, ktoré je grafickým zobrazením funkčnej závislosti energie, zväčša vyjadrená v percentách priepustnosti – transmitancie (T) alebo jednotkách absorbancie (A) na vlnovej dĺžke dopadajúceho žiarenia. Oproti klasickým disperzným spektrometrom, FTIR spektrometer meria všetky vlnové dĺžky naraz.

Pokračovanie v budúcom čísle revue

Príspevok nadväzuje na predchádzajúce články týkajúce sa problematiky PCB látok. V tomto článku sa autor venuje laboratórnym technikám kvalitatívneho (určenie druhov izomérov PCB) a kvantitatívneho (určenie ich koncentrácie) stanovenia týchto látok. Vývoj analytických metód stanovenia PCB látok prešiel dlhodobým časovým intervalom až niekoľko desiatok rokov, v súvislosti so stúpajúcou dôležitosťou precíznejšieho merania týchto látok najmä vo vode, potravinách a živých organizmoch z pohľadu ich vysokej toxicity, tak diskutovanej v posledných rokoch. Táto problematika je pomerne široká a nie jednoduchá. Autor sa teda snaží o jednoduchšie vysvetlenie aj pre širšiu laickú verejnosť.

Zdroje
 • Table of PCB Species by Congener Number (EPA/gov/pcbs - 2015 ).
 • Identifikace a stanovení vysokých obsahu PCB v technických kvapalinách metódou IČ spektrometrie (Chemické listy 1997).
 • Development of portable field monitor for PCB (EPRI – 1983).
 • Rapid Detection of Polychlorinated Biphenyls at Trace Levels in Real Environmental Samples by Surface-Enhanced Raman Scattering (Article in Sensors -December 2011).
 • Molecular spectroscopy information RICH, detection for gas chromatography (Trends in analytical chemistry, Melbourn - 2018).
Revue Civilná ochrana
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Brewing Excellence: Quantitating Over 200 Pesticides in Black Tea with Steady Performance and Maximized Uptime by GC/MS/MS

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fundamental Guide to Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC, GCxGC, GC/HRMS, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, GC/SQ, GC/Q-TOF, GC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Věda a výzkum

Výsledky soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2023

Letošní ročník Soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie se uskutečnil v prostorách Univerzity Pardubice.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
more

Článek | Věda a výzkum

Publish or perish: Problémy současného vědeckého publikování

Vědecká komunita se potýká s několika problémy, které ohrožují důvěryhodnost a kvalitu vědecké práce např. odstraněné články, nadužívání autocitací a práce sepsané pomocí AI.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 29/2024

Tento týden nás čekají 3 webináře: Složité Analýzy Katalyzátorů; Pracovní Postupy PFAS a SLIMS Doplněk Softwaru; FTIR spektroskopie při analýze materiálů lithium-iontových baterií.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Brewing Excellence: Quantitating Over 200 Pesticides in Black Tea with Steady Performance and Maximized Uptime by GC/MS/MS

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fundamental Guide to Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC, GCxGC, GC/HRMS, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, GC/SQ, GC/Q-TOF, GC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Věda a výzkum

Výsledky soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2023

Letošní ročník Soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie se uskutečnil v prostorách Univerzity Pardubice.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
more

Článek | Věda a výzkum

Publish or perish: Problémy současného vědeckého publikování

Vědecká komunita se potýká s několika problémy, které ohrožují důvěryhodnost a kvalitu vědecké práce např. odstraněné články, nadužívání autocitací a práce sepsané pomocí AI.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 29/2024

Tento týden nás čekají 3 webináře: Složité Analýzy Katalyzátorů; Pracovní Postupy PFAS a SLIMS Doplněk Softwaru; FTIR spektroskopie při analýze materiálů lithium-iontových baterií.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Brewing Excellence: Quantitating Over 200 Pesticides in Black Tea with Steady Performance and Maximized Uptime by GC/MS/MS

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fundamental Guide to Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC, GCxGC, GC/HRMS, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, GC/SQ, GC/Q-TOF, GC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Věda a výzkum

Výsledky soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2023

Letošní ročník Soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie se uskutečnil v prostorách Univerzity Pardubice.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
more

Článek | Věda a výzkum

Publish or perish: Problémy současného vědeckého publikování

Vědecká komunita se potýká s několika problémy, které ohrožují důvěryhodnost a kvalitu vědecké práce např. odstraněné články, nadužívání autocitací a práce sepsané pomocí AI.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 29/2024

Tento týden nás čekají 3 webináře: Složité Analýzy Katalyzátorů; Pracovní Postupy PFAS a SLIMS Doplněk Softwaru; FTIR spektroskopie při analýze materiálů lithium-iontových baterií.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of PFAS Chemicals in Anti-Fog Solutions Using Gas Chromatography, and High-Resolution Time-of-Flight Mass Spectrometry

Postery
| 2024 | LECO (ASMS)
Instrumentace
GC/HRMS, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Greenhouse Gas Analyzer

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Automated salt removal and dilution for online analysis of unprocessed lithium battery electrolytes using gas chromatography-mass spectrometry

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Příprava vzorků, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Brewing Excellence: Quantitating Over 200 Pesticides in Black Tea with Steady Performance and Maximized Uptime by GC/MS/MS

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fundamental Guide to Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC, GCxGC, GC/HRMS, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, GC/SQ, GC/Q-TOF, GC/TOF
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Věda a výzkum

Výsledky soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2023

Letošní ročník Soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie se uskutečnil v prostorách Univerzity Pardubice.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
more

Článek | Věda a výzkum

Publish or perish: Problémy současného vědeckého publikování

Vědecká komunita se potýká s několika problémy, které ohrožují důvěryhodnost a kvalitu vědecké práce např. odstraněné články, nadužívání autocitací a práce sepsané pomocí AI.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Věda a výzkum

Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie

Čerstvý držitel start-up grantu Athanasios Markos a jeho vývoj chemických nástrojů, které umožní studovat biomolekuly, ale také cíleně ovlivňovat biologické procesy přímo v živých systémech.
Nadace Experientia
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 29/2024

Tento týden nás čekají 3 webináře: Složité Analýzy Katalyzátorů; Pracovní Postupy PFAS a SLIMS Doplněk Softwaru; FTIR spektroskopie při analýze materiálů lithium-iontových baterií.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.