GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Revue Civilná ochrana
Je adresované všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na plnení úloh zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa o problematiku civilnej ochrany obyvateľstva zaujímajú.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Toxikologie
Logo of LinkedIn

Aplikácia mobilných plynových chromatografov s hmotnostným detektorom (GC-MS), pri analýze neznámych organických látok - POKRAČOVANIE

St, 7.4.2021
| Originální článek z: Revue civilnej ochrany 2/2020/Peter Novotný
Článok nadväzuje na predchádzajúcu časť, kde boli popísané potreby a výhody tejto detekčnej techniky pre analyzu toxických látok priamo v teréne v mieste mimoriadnej udalosti.
Pixabay/suju-foto: Aplikácia mobilných plynových chromatografov s hmotnostným detektorom (GC-MS), pri analýze neznámych organických látok - POKRAČOVANIE

Pixabay/suju-foto: Aplikácia mobilných plynových chromatografov s hmotnostným detektorom (GC-MS), pri analýze neznámych organických látok - POKRAČOVANIE

Článok nadväzuje na predchádzajúcu časť, uverejnenú v minulom čísle, kde boli popísané potreby a výhody tejto detekčnej techniky, umožňujúcej analyzovať zložitejšie zmesi organických zlúčenín. V našom prípade ide o cieľ analyzovať prítomnosť toxických látok priamo v teréne v mieste mimoriadnej udalosti.

Hlavnými kritériami, podľa ktorých by sme mohli hodnotiť takéto zariadenie, by podľa môjho názoru mali byť kritériá, ako sú:

 • kompaktnosť systému na rýchle nasadenie v teréne, ktorá zahrňuje vlastnosti ako: malé rozmery zariadenia, nízku hmotnosť prístroja, dobrú manipuláciu obsluhy zariadenia v teréne aj za použitia personálu s plnou ochranou (maska, prípadne dýchací prístroj, ochranný odev, ochranná obuv, ochranné rukavice), tiež dostatočnú kapacitu napájacej batérie na dlhodobejšie merania v teréne, atď.,

 • rýchle uvedenie zariadenia do prevádzky aj za zlých poveternostných podmienok a v rozmedzí širokej škály teplôt,

 • vysoká citlivosť hmotnostného detektora s cieľom analyzovať čo najnižšie koncentrácie analyzovaných látok v koncentrácii radovo v pg (pikogramoch, hmotnosť/ml) a nižšie, vysoká rozlišovacia schopnosť chromatografických píkov, možnosť prístroja analyzovať čo najširšie spektrum toxických látok, s dôrazom na analýzu vysoko toxických látok, drog a ich prekurzorov, výbušnín a ich prekurzorov s vhodnou knižnicou referenčných spektier, detektor by mal identifikovať látky minimálne v rozsahu 45 až 400 AMU (Atomic Mass Unit, 1 AMU = m/z) jednotiek molekulovej hmotnosti,

 • dobrý softvér vyhodnocovania nameraných spektier s čo najširšou knižnicou hmotnostných referenčných spektier, umožňujúci aj techniku dekonvolúcie nameraných chromatografických píkov s cieľom ich lepšieho rozlíšenia, ďalej rýchle ukladanie dát pre prípadné potrebné ďalšie podrobnejšie hodnotenie analýzy,

 • možnosť použitia rôznych koncentračných techník nástreku analyzovanej vzorky, ako sú: Headspace, TD – termodesorpcia, SPE – extrakcia na pevnej fáze, SPME – mikroextrakcia na sorpčnom vlákne, extrakcia plynu v kvapalnej fáze a ďalšie prípadné techniky,

 • jednoduchá obsluha zariadenia, komfortné nastavenie parametrov zariadenia, dobrá čitateľnosť zobrazovacieho zariadenia – displeja, rýchle prepojenie ďalších potrebných zariadení ako je TD, Headspace, SPE a podobne,

 • dostatočná kapacita napájacej batérie pre dlhodobejšie merania v teréne minimálne 12 hodín na plný výkon zariadenia,

 • nízke prevádzkové náklady na analýzy,

 • zabezpečenie dobrého a včasného servisu, rýchla dostupnosť spotrebného materiálu.

Na priblíženie tejto problematiky sa v krátkosti zmienim o spôsobe vyhodnocovania hmotnostných spektier s GC-MS počítačom. Výsledkom počítačového porovnávania neznámeho spektra s knižnicou referenčných spektier sú najpravdepodobnejšie možnosti zhody vyjadrenej v percentách. Napr. sa zobrazí prvých 15 možností zoradených podľa klesajúcej podobnosti spektier. Obyčajne sa používajú dva spôsoby vyhľadávania:

 • priamy spôsob: software hľadá všetky ióny z knižnice spektier zhodné alebo podobné so spektrom neznámej látky – všetko, čo chýba pri porovnávaní s knižničným spektrami zhoršuje tzv. koeficient zhody, čo je v spektre navyše (napr. nečistoty) na koeficient zhody nemá vplyv,

 • spätný – reverzný spôsob: počítač sa snaží nájsť všetky ióny z neznámeho spektra v knižnici spektier, všetky píky, ktoré sú v spektre navyše, zhoršujú zhodu porovnania.

Revue CO: Ukážka chromatogramu z mobilného GC-MS - a) bez dekonvolúcie, b) s dekonvolúciou, kde boli nájdené ďalšie píky

Platí tu pravidlo, že vysoký koeficient zhody nie je dôkazom správnosti identifikácie, ale iba veľmi rýchlou a cennou pomôckou kvalifikovaného operátora, ktorý musí posúdiť rozdiely v spektrách, najmä v prípade horšej zhody alebo významnejších rozdielov v spektrách. Bežné a doposiaľ popísané látky pravdepodobne v knižnici budú, avšak novo syntetizované látky, či látky obmedzeného významu, môžu v knižnici referenčných spektier chýbať. Potom knižničné porovnanie je iba prvým náznakom, o akú látku môže ísť a dokončenie interpretácie musí operátor urobiť manuálne, respektíve musí urobiť ďalšie analýzy, ktoré by mu priblížili štruktúru neznámej látky.

Revue CO: Tabuľka zobrazuje vybraných výrobcov mobilnej techniky GC-MS

V bývalej praxi som riešil takúto situáciu spoločne s kolegom z KCHL CO v Slovenskej Ľupči, kde sme analyzovali metódou GC-MS neznámu látku práškovej konzistencie podozrivú na nový prekurzor drogy v spolupráci s KEÚ v B. Bystrici. Látka bola zachytená príslušníkmi PZ pri domovej prehliadke pri objasňovaní trestného činu nelegálnej výroby a prechovávania omamných látok. U neznámej latky sme vykonali analýzy GC-MS dvoma spôsobmi: najprv priamym nástrekom rozpustenej látky po jej extrakcii vo vhodnom rozpúšťadle a aj priamo z práškovej formy metódou extrakcie plynom – Headspace. Neznámu látku som analyzoval na prístroji GC-MS Agilent 5975 MSD s použitím knižnice referenčných spektier NIST 2017, ktorá obsahuje okolo 400 tisíc spektier. Výsledky analýz po eliminácii chromatografických píkov rozpúšťadla a jeho nečistôt boli z obidvoch metód zhodné. Počítač s vysokou zhodou (asi 98 %) analyzoval hmotnostné spektrum primárneho píku ako halogénderivát organickej zlúčeniny s prítomnosťou halogénu chlóru. Po ďalšej analýze neznámej látky na prítomnosť halogénov metódou röntgenoflourescenčnej spektrometrie sa potvrdil bróm. Takže išlo o bromovaný derivát, ktorého štruktúra sa neskôr potvrdila aj nukleárno-rezonančnou spektrometriou. To znamená, že aj tak rozsiahla knižnica hmotnostných spektier ako NIST 2017 ju nemala.

Ešte by som chcel informatívne spomenúť matematickú metódu dekonvolúcie chromatografických spektier, nazývanú aj dekonvolúciou píkov, ktorú som spomenul v hore uvedených kritériách. Dekonvolúcia je matematická operácia používaná na obnovenie objektu z obrazu (vzorky), ktorý je degradovaný rozmazaním a tiež aj šumom. Proces dekonvolúcie pozostáva z viacerých krokov, ktorých cieľom je nájsť jednoducho povedané prekryté chromatografické píky v spektre. Najznámejší bezplatný software pre analýzu GC-MS dát je AMDIS (The Automated Mass Spectral Deconvolution System), ktorý je súčasťou mnohých chromatografických softvérov. Napríklad ho má softvér Chemstation, ktorý je používaný v laboratóriách KCHL CO pre GC-MS Agilent.

Ako som už v predchádzajúcom článku spomenul, v súčasnosti je na trhu viacero výrobcov takýchto detekčných systémov. Pre svoje hodnotenie som vybral štyroch progresívnych výrobcov, ktorí už na prvý pohľad spĺňajú podmienku kompaktnosti systému pre rýchle nasadenie v teréne a podmienku nízkej hmotnosti dodaného zariadenia. Budem ich hodnotiť podľa ďalších kritérií, ktoré som už uviedol. U detekčných systémov ako sú Hapsite a Torion mám aj trochu praktické skúsenosti z minulej praxe z CBRN praktických cvičení. GC-MS systémy Griffin a Guadrian budem hodnotiť iba podľa dostupných materiálov zahrňujúcich firemné katalógy, doporučené metodiky stanovenia a informácií dostupných na Internete.

Porovnanie technickej špecifikácie jednotlivých mobilných GC-MS

HAPSITE ER

Ide o posledný vylepšený model a ako som už spomenul, tento systém bol na začiatku vyvíjaný hlavne pre armádu na analýzy bojových otravných látok a sú ním vybavené aj chemické jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Typ hmotnostného detektora: EMS detektor s elektrónovým násobičom.

Možnosti analýzy: bojové otravné látky (CWAs), prchavé organické látky (VOCs), toxické priemyselné látky (TICs), toxické priemyselné materiály (TIMs) a čiastočne prchavé organické látky (SVOCs).

Detekčný limit: katalógové údaje: bežne ppb (10⁻⁹) až v koncentráciách ppt (10⁻¹²).

Rozsah analýzy hmotnosti: od 41 do 300 AMU.

Vonkajšie pracovné podmienky prístroja: 5 °C do 45 °C.

Možnosti nástreku vzorky: plyny, kvapaliny, pevné látky, plyny priamy nástrek cez mikro-trap koncentrátor alebo trap termodesorbér, HeadSpace cez prídavný modul.

Softvér: umožňuje dekonvolúciu píkov cez program AMDIS.

Teplotný rozsah termostatu: 45 °C do 200 °C.

Čas práce napájania na batériu: 2 – 3 hodiny.

Hmotnosť: cca 19 kg.

Inficon: Vykonávanie monitoringu príslušníkom ozbrojených síl v kontaminovanom prostredí s GCMS Hapsite

Výhody Hapsite ER:
 • odskúšaná technológia, vysoká spoľahlivosť prístroja,
 • možnosť aj priameho nasávania kontaminovaného ovzdušia cez špeciálne upravenú trubicu s elektronickým ovládaním.
Nevýhody Hapsite ER:
 • nižší vrchný rozsah detekcie hmoty, iba do 300 AMU,
 • menší diplej na prístroji,
 • pomerne veľké rozmery celého zariadenia uloženého v prenosnom kufri, ktorý sa dáva na plecia. V kufri sú umiestnené aj bombičky s nosným plynom,
 • obmedzené spôsoby nástreku vzorky (chýba SPE a SPME),
 • starší typ hmotnostného detektora,
 • obmedzená knižnica hmotových spektier NIST z dôvodu odozvy staršieho typu EMs detektora,
 • vyššia cena.

GRIFFIN G-510

Ide o posledný nový model prenosného prístroja od firmy FLIR, ktorý označuje výrobca ako prevratný model kvôli použitiu malého kvadrupólového detektora. Starší model Griffin 400 bola vizuálne „veľká debna“ a vzorky ovzdušia sa zabezpečovali cez špeciálny mobilný prídavný sorbér.

Typ hmotnostného detektora: kvadrupól s elektrónovou ionizáciou.

Možnosti analýzy: výbušniny, narkotiká, bojové otravné látky (CWAs), toxické priemyselné látky (TICs), environmentálne polutanty a ďalšie organické látky.

Detekčný limit: katalógové údaje: od ppm (10⁻⁶) až v koncentráciách ppt (10⁻¹²).

Rozsah analýzy hmotnosti: od 15 do 515 AMU.

Vonkajšie pracovné podmienky prístroja: 0 °C do 40 °C.

Možnosti nástreku vzorky: plyn priamo prostredníctvom pumpy cez predkoncentrátor, kvapaliny cez split/splitless injektor, možnosť aj cez SPME vlákno, na analýzy tuhých látok – špec. termálny separátor.

Softvér: umožňuje plné porovnávanie spektier knižnice NIST.

Separačné kolóny: typ LTM (Low Thermal Mass), s možnosťou rýchleho ohrevu a chladenia.

Teplotný rozsah termostatu: 40 °C do 300 °C.

Možnosť komunikácie s prístrojom: cez wifi a bluetooth.

Čas práce napájania na batériu: 4 hodiny v prieskumnom móde, 2 hodiny pri analýze.

Hmotnosť: 16,3 kg.

FLIR: Meranie úniku pár z podozrivého nálezu

Výhody Griffin G-510:
 • inštalovaný nový typ miniaturizovaného kvadrupólového detektora, čím sa získavajú spektrá plne kompatibilné s NIST knižnicou,
 • 9-farebný dotykový displej,
 • používanie LTM separačnej kolóny,
 • možnosť aj priameho dávkovania plynnej fázy.
Nevýhody Griffin G-510:
 • ide o nový systém, ktorý nie je v praxi dlhodobejšie vyskúšaný,
 • nie je známe, či má softvér k dispozícii program pre dekonvolúciu chromatogramu,
 • na Slovensku zatiaľ chýba spoľahlivý servis,
 • k prístroju nie sú referencie, je to novinka na trhu.

TORION T-9

Prístroj má moderný dizajn a podľa výrobcu je ideálny pre rýchle analýzy životného prostredia, vrátane prchavých látok VOCs, SVOCs a tiež ďalších toxických látok. Je s ním možno pracovať priamo v kontaminovanom pásme. Vo vybavení ho od minulého roku má aj KCHL CO v Nitre a mal by byť, podľa mojich informácií, zakúpený aj do ostatných dvoch kontrolných chemických laboratórií CO.

Typ hmotnostného detektora: iónová pasca (Ion Trap) v geometrii toroidu.

Možnosti analýzy: prchavé organické látky (VOCs), čiastočne prchavé organické látky (SVOCs), výbušniny, chemické hrozby a toxické organické látky.

Detekčný limit: katalógové údaje: od ppm (10⁻⁶) až v koncentráciách ppb (10⁻⁹).

Rozsah analýzy hmotnosti: od 43 do 500 AMU.

Vonkajšie pracovné podmienky prístroja: 5 °C do 40 °C.

Možnosti nástreku vzorky: cez split/splitless injektor, pomocou SPME vlákna je možné analyzovať vzduch, kvapaliny a rozpustené pevné látky; cez špeciálnu striekačku so sorpčným vláknom (needle trap) a tiež sorpčnými trubičkami (pozri obrázok), so stanicou s pumpou s meraným prietokom analyzovaného vzduchu, je možné zakoncentrovať nečistoty vo vzduchu. Cez SPME je možné vykonať HeadSpace.

Softvér: s názvom Chromion umožňuje dekonvolúciu chromatografického spektra špeciálnym programom, priamo v prístroji v internej knižnici je 1 100 spektier, cez pripojený laptop umožňuje analyzovať spektrá pomocou knižnice NIST 2014.

Teplotný rozsah termostatu: 50 °C do 300 °C.

Separačná kolóna: typ LTM (Low Thermal Mass) s možnosťou rýchleho ohrevu a chladenia.

Čas práce napájania na batériu: 2,5 hodiny v plnom výkone. Hmotnosť: 14,5 kg vrátane batérie.

Revue CO/PerkinElmer: Nástrek vzorky na GC-MS Torión v laboratóriu KCHL CO v Nitre. Obrázok externého modulu SPS-3 s pumpou v KCHL CO v Nitre pre odber vzoriek vzduchu so zakoncentrovaním nečistôt

Výhody Torionu T-9:
 • zabehnutý prístroj na trhu s dobrými referenciami,
 • dobrý servis a zaškolenie,
 • používanie LTM separačnej kolóny,
 • možnosti zakoncentrovania kontaminantov pri analýzach vzduchu,
 • dobrý softvér aj s možnosťou dekonvolúcie chromatogramu.
Nevýhody Torionu T – 9:
 • chýba prídavný modul pre priamu analýzu ovzdušia.

GUARDION

Ide prakticky o zhodný typ mobilného chromatografu GCMS ako je Torion. Má rovnaký hmotnostný detektor od toho istého výrobcu ako má Torion. Predáva ho firma Smith detection a je určený hlavne pre armádu. Preto som tento ďalej nehodnotil.

Chcem ešte na začiatku konečného hodnotenia poznamenať, že hodnotenie som urobil podľa mnou vybratých kritérií a moje záverečné hodnotenie vychádzalo z mojich doterajších vedomostí a tiež predošlej dlhodobej analytickej praxe. Môžem v závere povedať, že všetky tieto hodnotené mobilné GC-MS systémy sú zhruba porovnateľné. Každý systém má však svoje určité výhody a nevýhody.

Napríklad systémy GC-MS Griffin 510 a Hapsite ER používajú na analýzu plynov tzv. rozhranie MIMS, vyhrievanú membránu pre priamu analýzu plynov. Nie je však výhodou chodiť v teréne so špeciálnou „hadicou“, hlavne vtedy, ak robíte analýzy ovzdušia priamo v kontaminovanom pásme a potom musíte prístroj dekontaminovať. Jednoduchšie je podľa mňa v kontaminovanom pásme odobrať vzorky ovzdušia na sorpčný materiál metódami SPME alebo SPE, kde sa kontaminanty v ovzduší na vhodnom sorpčnom materiáli (trubička alebo vlákno) aj zakoncentrujú a potom ich na desorbéri uvoľníme priamo do nástreku prístroja. Časť zakotvených kontaminantov môžeme na trubičke alebo vlákne po uzavretí ponechať pre neskoršie analýzy alebo ako záručnú vzorku. Na prístrojoch ako sú Torion T-9 alebo Guardion je to však tiež možné urobiť v kontaminovanom pásme pomocou prídavných modulov.

Držať v ruke prístroj o váhe cca 17 kg pri vykonávaní analýzy nie je veľmi ľahké, hlavne ak je operátorom žena.

Výhoda priameho nasávania vzduchu do injektora GC-MS pri jeho analýze by azda bola dobrá pri vykonávaní monitoringu ovzdušia. Tu by však pri vysokých koncentráciách kontaminácie ovzdušia došlo k zahlteniu separačnej kolóny a mohli by sme kontaminovať aj injektor. Preto je pri chromatografii nutné citlivo nastaviť nástrek tak, aby separácia na kolóne bola čo najviac účinná a dostávali sme na detektor ten správny signál, aby odozva detektora bola v našom sledovanom rozsahu citlivosti.

Zo svojho pohľadu by som rozdelil tieto prístroje na tri skupiny podľa druhu určenia. Do prvej skupiny by som zaradil prístrojovú techniku určenú hlavne pre armádu, kde musí prístroj dobre odolávať otrasom, drsnému poveternostnému prostrediu, nasadenie prístroja musí byť vhodné do kontaminovaného pásma, musí byť rýchle a jednoduché, prístroj je možné uložiť aj do vhodného ochranného obalu. Prístroj musí v prvom prípade vedieť analyzovať bojové otravné látky aj v zložitých zmesiach a k tomu musí mať dobrú knižnicu spektier. Samozrejme musí vedieť analyzovať aj iné toxické látky, ale nie tak precízne ako BOL. Prístroj musí mať nie veľmi zložitý softvér kvôli rýchlej identifikácii. Takýmto by som označil prístroj GC-MS Hapsite EG.

Do druhej skupiny by som zaradil prístroje pre tzv. jednotky prvého nasadenia ako napr. jednotky HaZZ . Prístroj musí vedieť analyzovať hlavne toxické látky v ovzduší, napríklad tie, ktoré vznikajú pri horení alebo sú uvoľňované do ovzdušia pri chemických haváriách. Prístroj musí mať priamy vstup plynných látok do injektora. Musí byť upravený na rýchle nasadenie v kontaminovanom pásme. Takisto softvér by nemal byť veľmi zložitý pre potrebu rýchleho výsledku potrebného pre rýchle rozhodovanie. Tu by som zaradil GC-MS Griffin 510.

Do tretej skupiny by som zaradil prístroje, ktoré sú viac variabilné, majú viacej možností nástreku a hlavne obsluha má viac času podrobnejšie analyzovať vzorky. Môžu mať aj zložitejší softvér pre rôzne modifikácie analýzy. Tu by som zaradil odborné chemické jednotky ako sú KCHL CO, pracovníci Kriminálneho expertízneho ústavu PPZ, alebo aj pracovníkov protidrogových jednotiek a podobne. Pre túto skupinu by som vybral GC-MS Torion.

Revue Civilná ochrana
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.