Zásah KCHL CO v bývalom areáli Chemko, a. s. Strážske

Čt, 6.5.2021
| Originální článek z: Revue civilnej ochrany 5/2019/Peter Novotný
V rámci obhliadky lokality boli identifikované sklady, kde by sa mali nachádzať uskladnené sudy s PCB látkami, ktoré sú vizuálne značne zdegradované a je z nich podozrivý únik.
Pixabay/Photomat: Zásah KCHL CO v bývalom areáli Chemko, a. s. Strážske

Pixabay/Photomat: Zásah KCHL CO v bývalom areáli Chemko, a. s. Strážske

V zmysle príkazu na výjazd z CMRS sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, mali pracovníci Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove dňa 16. mája absolvovať výjazd do areálu spoločnosti Chemko, a. s. Strážske – sklady s PCB látkami. Úlohou bolo vykonať odbery a analýzy v lokalite Chemko, a. s. Strážske, vrátane interpretácie výsledkov a doporučení na ďalší postup pre príslušné orgány krízového riadenia.

Charakteristika mimoriadnej udalosti

V rámci obhliadky lokality Chemko, a. s. Strážske zamestnancami odborov starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice a OÚ Michalovce, za prítomnosti správcu majetku Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, boli identifikované sklady, kde by sa mali nachádzať uskladnené sudy s PCB látkami, ktoré sú vizuálne značne zdegradované a je z nich podozrivý únik.

Musím sa priznať, že po prečítaní tohto príkazu som bol trochu zmätený vzhľadom k tomu, že sme v tomto čase plnili dôležité úlohy spojené so zabezpečovaním ochranných opatrení pri MS v ľadovom hokeji v Košiciach v súčinnosti so zložkami PZ a HaZZ. Pre tieto činnosti sme už mali jeden príkaz na výjazd, kedy podľa schváleného rozpisu muselo byť každý deň naše výjazdové vozidlo s plnou výbavou a potrebným personálnym obsadením prítomné na zimnom štadióne. Pre vysokú prioritu plnenia úloh na zimnom štadióne v čase majstrovstiev sveta nebolo možné toto vozidlo presmerovať do druhej lokality.

Navyše, ako bývalý pracovník spoločnosti Chemko, a. s. Strážske, kde som dlhšiu dobu ako vedúci odboru kvality mal na starosti všetky laboratóriá pre kontrolu kvality, som túto situáciu aj o uložení odpadov z bývalej výrobne Delorov – chlórovaných bifenylov (PCB), používaných v minulosti ako elektroizolačné kvapaliny, celkom dobre poznal. Táto problematika skladovania a likvidácie odpadu PCB v tejto lokalite sa už dlhodobo rieši v rámci kompetencie orgánov životného prostredia, ale pravdepodobne nie veľmi úspešne. Preto som nechápal potrebu zapojiť do riešenia tejto problematiky KCHL CO.

Tieto laboratóriá na analýzy odpadov predsa nie sú akreditované, čo si striktne vyžaduje zákon o odpadoch podľa vykonávajúcej vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z. z. Navyše, podľa mojich vedomostí, boli odpady PCB látok v areáli Chemko, a. s. Strážske už v minulosti uložené v zmysle platnej legislatívy v dočasných alebo riadnych k tomu určených skladoch, s patričným označením nebezpečenstva, tzv. listom nebezpečného odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Pre riešenie tejto problematiky bol spoločnosťou Chemko a. s. Strážske prijatý už v minulosti súbor opatrení, ktorých plnenie pravidelne kontrolovala príslušná inšpekcia ŽP.

Po telefonických konzultáciách s pracovníčkou odboru OŽP v Košiciach sa mi nepodarilo vysvetliť, že to nie je celkom v našej kompetencii, ani sa mi nepodarilo termín výjazdu preložiť na neskoršie, až po skončení MS v ľadovom hokeji v Košiciach.

Nezostávalo mi nič iné ako vykonať výjazd v provizórnych podmienkach za pomoci vozidla Škoda Fabia, kde potrebnú výbavu pre vzorkovanie, detekciu nebezpečných látok a osobnú ochranu, bolo možné zobrať iba vo veľmi obmedzenom množstve. Veľmi dôležité bolo nezabudnúť gumové čižmy, nakoľko odber vzoriek v lesnom teréne najmä po daždi je bez nich prakticky nemožný (stará skúsenosť).

Revue CO: Pohľad na batožinový priestor plne naloženej Fábie

Plne naložená Fabia praskajúca vo švíkoch s posádkou, ktorú tvorili traja ľudia, vyrazila do areálu Chemko, a. s. Strážske z KCHL CO v Jasove o 7:30 ráno. Na vrátnici sme sa mali stretnúť s pracovníčkami OŽP OÚ Košice o 10:00 hodine. Na vrátnicu sme aj napriek hustej rannej premávke v Košiciach dorazili včas. Tam nás čakali dve pracovníčky z OÚ Košice a správca lesného hospodárstva spoločnosti CRW s. r. o., ktorý nás mal zaviesť do priestorov lesného hospodárstva spoločnosti, kde údajne hrozila kontaminácia látkami PCB.

Po vybavení vstupu do areálu na vrátnici spoločnosti Chemko, a. s., sme sa za doprovodu správcu spoločnosti CRW s. r. o., zástupcov OŽP OÚ Košice, vozidla TV Markíza a vozidla pracovníkov bezpečnostnej agentúry Chemko, a. s. Strážske, presunuli na vstupnú hranicu súkromného pozemku lesnej obory spoločnosti CRW, bývalého areálu Chemko, a. s. Strážske, kde malo dôjsť k údajnej ekologickej havárii. Po vstupe na súkromný lesný pozemok, už bez doprovodu bezpečnostnej agentúry Chemko, a. s. Strážske, ale za doprovodu majiteľa pozemku, sme sa presunuli lesnou mokrou cestou k určenému miestu pre odber prvých vzoriek.

Išlo o miesto, kde boli už pravdepodobne veľmi dávno zakopané dva alebo tri oceľové sudy, ktorých obal už skorodoval a zo zablateného terénu vyčnievali hnedé hrudy. Tie som najprv považoval za súčasť prírodného terénu, ale bližším skúmaním som zistil, že podľa otlačených obručí by mohlo ísť o stuhnutý obsah týchto sudov.

Revue CO: Určené miesto pre odber prvých vzoriek. Išlo o miesto, kde boli už pravdepodobne veľmi dávno zakopané dva alebo tri oceľové sudy, ktorých obal už skorodoval a zo zablateného terénu vyčnievali hnedé hrudy

Najprv boli odobraté dve kvapalné vzorky pod sudmi z vytekajúceho malého potôčika. Prvá z povrchu, druhá zo spodnej časti aj s bahnitým nánosom. Ďalšie tri vzorky boli odobraté zo spomínaného obsahu sudov, kde správca pozemku musel sekerou odštiepiť časť sivo-hnedej tuhej hmoty, aby sme vzorku mohli vôbec odobrať, vzhľadom k tomu, že ručný vrták zo súpravy pre vzorkovanie tuhých látok a zemín sme so sebou nemali, pre jeho väčšie rozmery.

Revue CO: Listy nebezpečného odpadu, ktoré upozorňovali na prítomnosť PCB z objektov bývalá ošipáreň (prvý obr.) a bývalá stará tepláreň (druhý obr.), umiestené na objektoch vo vlastníctve spoločnosti Chemko, a.s., Strážske v likvidácii, pravdepodobne situované na pozemku spoločnosti CRW s. r. o.

Pri pohľade na túto sivasto hnedú hmotu som vedel, že PCB to nebudú. Látky PCB sú kvapaliny pripomínajúce ľahký prírodný olej. Ďalšie vzorky boli odobraté z dolnej časti potôčika vtekajúceho pravdepodobne do blízkeho rybníka a to z časti, kde sa na potôčiku vytvárala krémovo sfarbená pena.

Revue CO: Ďalšie vzorky boli odobraté z dolnej časti potôčika vtekajúceho pravdepodobne do blízkeho rybníka a to z časti, kde sa na potôčiku vytvárala krémovo sfarbená pena

Posledné vzorky v tuhej forme boli odobraté z objektov budov bývalá ošipáreň a stará tepláreň, ktoré boli pravdepodobne situované na súkromnom pozemku lesnej obory, ale patria ešte stále do majetku Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, ktorá je v súčasnosti v konkurze. Budovu stará ošipáreň nám prišiel odomknúť správca areálu Chemko. Na vstupnej časti budovy bol zjavne viditeľne umiestnený list nebezpečného odpadu, ktorý uvádzal, že ide o nebezpečný odpad obsahujúci PCB látky. V objekte bez svetla sa nachádzala vyliata tuhá sivá až čierna hmota a niekoľko poloprázdnych sudov (pozri priložený obrázok). Okrem nás dnu do objektu nešiel nikto, obávajúc sa, že bude kontaminovaný.

Revue CO: Pohľad do interiéru objektu bývalej ošipárne

Z objektu sa odobralo niekoľko vzoriek. Posledná vzorka bola odobratá z objektu bývalá stará tepláreň, ktorý tak isto patrí do majetku Chemko, a. s. Strážske v likvidácii. Vzhľadom k tomu, že objekt bol uzamknutý mrežami, vzorky sme odobrali z vnútornej časti objektu iba v blízkosti kovových mreží, kam sme dosiahli lopatkou. Išlo iba o pevné vzorky, stuhnutú masu neznámej látky. Do spomínaných dvoch objektov sme sa museli presunúť už iba terénnym vozidlom Niva, ktorým nás odviezol správca lesnej obory, vozidlom Fabia sa tam nebolo možné pre náročný, navyše mokrý terén dostať.

V zmysle dohody sa analýzy začali vykonávať až po ukončení MS v ĽH v Košiciach. U odobratých vzoriek bola vykonaná analýza na obsah neznámych organických látok metódou HS GCMS (plynová chromatografia s hmotnostnou detekciou s použitím nástreku s extrakciou nosným plynom – Head-Space).

Ide o modernú analytickú metódu, kde sa na extrakciu nemusí používať kvapalné rozpúšťadlo, ale extrakcia sa vykonáva za pomoci nosného plynu. Plynná zložka vzorky sa po vytvorení rovnováhy za zvýšenej teploty priamo dávkuje do nástreku chromatografu. Celý systém sa tým potom zjednoduší a hlavne touto metódou nedostávame do kolóny ďalšie látky vzhľadom k tomu, že aj čisté rozpúšťadlo obsahuje nečistoty, ktoré detektor zachytí a musia sa následne pri vyhodnocovaní chromatogramu eliminovať. Uvedenú metódu je možné použiť pre kvapalné a tiež tuhé látky.

Ďalšou analytickou metódou pre analýzu vzoriek bola ATR spektrometria (reflexná spektrometria v infračervenej oblasti). Na základe charakteristického odrazeného spektra chemickej látky v infračervenej oblasti je možné určiť jej štruktúru, identitu. Touto metódou je možné analyzovať organické ale aj anorganické látky v kvapalnej a tuhej forme, ktoré takéto reflexné ATR spektrá majú.

Ďalšou metódou, ktorou boli vzorky analyzované bola metóda XFR (rὃntgenoflourescenčná) spektrometria. Metódou sa stanovuje obsah väčšiny anorganických prvkov.

Po nastavení vhodných podmienok pre analýzu vzoriek metódou HS GCMS (optimalizácia parametrov) ma potešili hneď prvé výsledky. V prvých pevných vzorkách zo sudov zakopaných v teréne, sa pekne na chromatograme ukázal veľký pík bifenylu a malý pík benzénu. To znamená, že išlo o pomerne čistý bifenyl a zvyšky benzénu, z ktorého sa oxidačnou dehydrogenáciou, pomocou Beckmanovho prešmyku vyrába bifenyl. Ten je síce registrovaný ako nebezpečná látka pre svoje dráždivé účinky, ale nie je tak toxický ako PCB. Bifenyl má dezinfekčné účinky a používa sa ako konzervačná látka označovaná ako E 230. Používa sa na konzerváciu citrusových plodov pri preprave, avšak v EÚ je už zakázaný.

Revue CO: Chromatografický záznam s výsledkami merania z HS GCMS – vzorky zo starej teplárne, kde bol stanovený bifenyl a tiež PCB látky v zmesi s rôznymi rozpúšťadlami, ktoré už v zmesi vytuhli

K celkovým výsledkom musím poznamenať, že aj v zmesových vzorkách bol ako hlavná zložka bifenyl. U prvých dvoch kvapalných vzoriek so zvýšenou kyslosťou bola stanovená metódou ATR prítomnosť kyseliny octovej.

Podľa výsledných analýz z odobratých vzoriek (vz. č. 1 - 9) z terénu, t. j. zvyšky rozpadnutých sudov, kvapalné vzorky z potôčika a vzorky peny, nebola zistená prítomnosť PCB látok. PCB látky boli zistené iba vo vzorkách odobratých z objektov Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, z uzamknutých skladov, ktoré má spoločnosť pod kontrolou.

Revue CO: Tabuľka výsledkov analýz vzoriek z bývalého areálu lesnej časti Chemko, a. s. Strážske

K celkovým výsledkom musím poznamenať, že aj v zmesových vzorkách bol ako hlavná zložka bifenyl. U prvých dvoch kvapalných vzoriek so zvýšenou kyslosťou bola stanovená metódou ATR prítomnosť kyseliny octovej. Podľa výsledných analýz z odobratých vzoriek (vz. č. 1 - 9) z terénu, t. j. zvyšky rozpadnutých sudov, kvapalné vzorky z potôčika a vzorky peny, nebola zistená prítomnosť PCB látok. PCB látky boli zistené iba vo vzorkách odobratých z objektov Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, z uzamknutých skladov, ktoré má spoločnosť pod kontrolou.

Revue Civilná ochrana
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of Extractables from Common Pharmaceutical Packaging Materials with GCxGC and HR-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Farmaceutická analýza, Materiálová analýza

Agilent AI Peak Integration for MassHunter

Instrumentace
GC/MSD, Software
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Gas Chromatograph Brevis GC-2050

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Škola MS: Prachy … necílený screening s využitím GCxGC HRMS instrumentace

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 1

V tomto článku sa budem venovať laboratórnym technikám kvalitatívneho (určenie druhov izomérov PCB) a kvantitatívneho (určenie ich koncentrácie) stanovenia týchto látok.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 2

V tomto príspevku sa budeme venovať ďalším analytickým metódam stanovovania PCB látok v rôznych vzorkách, rôznych skupenstiev, ktoré boli spomínané v predchádzajúcom príspevku v revue CO.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 3

V tejto časti laboratórnych postupov sa budeme venovať popisom postupov stanovenia PCB látok metódou HRGC-MS a popíšeme si aj niektoré techniky úpravy vzoriek pre túto analýzu.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - Dokončenie

V záverečnej časti bližšie rozoberieme analytickú metódu analýzy toxických odpadov obsahujúcich PCB – metódu GC-MS (plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou).
 

Podobné články


Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 1

V tomto článku sa budem venovať laboratórnym technikám kvalitatívneho (určenie druhov izomérov PCB) a kvantitatívneho (určenie ich koncentrácie) stanovenia týchto látok.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 2

V tomto príspevku sa budeme venovať ďalším analytickým metódam stanovovania PCB látok v rôznych vzorkách, rôznych skupenstiev, ktoré boli spomínané v predchádzajúcom príspevku v revue CO.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 3

V tejto časti laboratórnych postupov sa budeme venovať popisom postupov stanovenia PCB látok metódou HRGC-MS a popíšeme si aj niektoré techniky úpravy vzoriek pre túto analýzu.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - Dokončenie

V záverečnej časti bližšie rozoberieme analytickú metódu analýzy toxických odpadov obsahujúcich PCB – metódu GC-MS (plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou).
 

Podobné články


Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 1

V tomto článku sa budem venovať laboratórnym technikám kvalitatívneho (určenie druhov izomérov PCB) a kvantitatívneho (určenie ich koncentrácie) stanovenia týchto látok.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 2

V tomto príspevku sa budeme venovať ďalším analytickým metódam stanovovania PCB látok v rôznych vzorkách, rôznych skupenstiev, ktoré boli spomínané v predchádzajúcom príspevku v revue CO.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 3

V tejto časti laboratórnych postupov sa budeme venovať popisom postupov stanovenia PCB látok metódou HRGC-MS a popíšeme si aj niektoré techniky úpravy vzoriek pre túto analýzu.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - Dokončenie

V záverečnej časti bližšie rozoberieme analytickú metódu analýzy toxických odpadov obsahujúcich PCB – metódu GC-MS (plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou).
 

Podobné články


Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 1

V tomto článku sa budem venovať laboratórnym technikám kvalitatívneho (určenie druhov izomérov PCB) a kvantitatívneho (určenie ich koncentrácie) stanovenia týchto látok.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 2

V tomto príspevku sa budeme venovať ďalším analytickým metódam stanovovania PCB látok v rôznych vzorkách, rôznych skupenstiev, ktoré boli spomínané v predchádzajúcom príspevku v revue CO.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - čast 3

V tejto časti laboratórnych postupov sa budeme venovať popisom postupov stanovenia PCB látok metódou HRGC-MS a popíšeme si aj niektoré techniky úpravy vzoriek pre túto analýzu.

Vědecký článek | Životní prostředí

Laboratórne postupy stanovenia PCB látok - Dokončenie

V záverečnej časti bližšie rozoberieme analytickú metódu analýzy toxických odpadov obsahujúcich PCB – metódu GC-MS (plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou).