TEORIE, PRAXE A ÚDRŽBA: GC – Plynová chromatografie – základy a principy

Út, 24.11.2020
| Originální článek z: HPST/Vladimír Navara
V tomto článku a videu o základech a principech v plynové chromatografii se podíváme na základní části GC systému a naše doporučení jak systémy provozovat a na co si dávat pozor.
Video placeholder

HPST: TEORIE, PRAXE A ÚDRŽBA: GC – Plynová chromatografie – základy a principy

Dělení v čase

Plynová chromatografie (GC) je jednou ze separačních technik, stejně jako destilace a podobně. Na rozdíl od nich, se ale zpravidla nevyužívá k fyzickému oddělení jednotlivých složek, ale slouží k separaci složek v čase.

Toho je docíleno tím, že odpařená směs (nebo směs plynů) je vedena do trubice (kolony) obsahující materiál (stacionární fázi), který zadržuje některé složky více než jiné. Dochází tak k oddělení složek v čase. Detekcí na výstupu je získán chromatogram (viz Obrázek 1), ve kterém každý pík reprezentuje jinou složku původní směsi.

HPST: Obrázek 1 Typický chromatogram

Každý chromatografický pík charakterizuje jeho retenční čas a velikost (výška nebo plocha).

 • Retenční čas je specifický pro různé látky a využívá se proto při identifikaci jednotlivých složek
 • Velikost píku potom odpovídá množství dané látky a dá se použít při kvantifikaci

Části chromatografického systému

Sestava pro plynovou chromatografii obsahuje:

 • Regulovaný zdroj čistého plynu (nosný plyn), který tlačí vzorek skrz plynový chromatograf
 • Inlet, kterým se dávkuje a ve kterém také dochází ke zplynění kapalných vzorků
 • Kolonu, na které dochází k chromatografické separaci
 • Detektor, který reaguje na přítomnost látek na výstupu z kolony a odezvu převádí na elektrický signál
 • Řídící počítač a software pro sběr a vyhodnocení dat.

Schématicky je systém znázorněn na Obrázku 2.

HPST: Obrázek 2 Chromatografický systém

Nosný plyn

V plynové chromatografii se využívá plyn jako základní médium, které unáší vzorek z inletu přes kolonu do detektoru. Nejčastěji se pro tyto účely používá:

Nosný plyn musí být čistý. I malá koncentrace nečistot může nežádoucím způsobem reagovat se vzorkem nebo kolonou. V praxi se to projeví například výskytem falešných píků, sníženou citlivostí nebo zvýšením šumu detektoru. V krajním případě může dojít i k nevratnému poškození přístroje. Proto je potřeba používat plyny s vysokou čistotou. Případně lze systém vybavit sorpčními trapy zachycujícími vlhkost, uhlovodíky a kyslík.

Typické zapojení je uvedeno na Obrázku 4.

V praxi se často používají kombinované trapy, které obsahují všechny tři sorbenty. U nich je vždy vyznačeno, jakým směrem se mají zapojit. Pokud jsou plyny přivedeny z centrálního rozvodu, je doporučeno umístit čisticí trapy co nejblíže k přístroji.

17 edukativních GC webinářů Agilent Technologies zaměřených na základy a principy v databázi LabRulezGCMS

Lab Productivity Series – GC Basic
 • Kritické části GC
 • Různé typy nástřiku a detektorů
 • Význam různých parametrů pro výběr GC kolon
 • Co je plynová chromatografie a typický chromatogram?
 • Techniky zavádění vzorků
 • Porovnání typů detektorů a jejich selektivity
 • Digitální možnosti zákaznické podpory na dálku
Lab Productivity Series – GC Advanced
 • Uživatelské odstraňování problémů a údržba GC
 • Tipy a triky pro zlepšení GC chromatografie
 • Úvahy o vzorku a jeho dávkování, které je třeba mít na paměti při vývoji GC metody
 • Selektivita kolon pro robustní metodu
 • Nosný plyn v GC
 • Vývoj teplotního programu a optimalizace metod
 • Řešení Agilent cross Lab pro celou Vaší firmu

K nastavení tlaku nosného plynu je potřeba použít kvalitní dvoustupňový redukční ventil s kovovou membránou. Dvoustupňová regulace nejprve sníží tlak z lahve (až 350 bar) na zhruba 50 bar a následně ve druhém stupni dochází k poklesu tlaku na nastavenou hodnotu. Tímto mechanismem je zajištěna velice přesná a stabilní regulace výstupního tlaku. Oproti tomu jednostupňové regulační ventily snižují tlak z lahve přímo na nastavenou hodnotu. Vzhledem k velkému tlakovému spádu je taková regulace méně přesná, což může vést ke zvlnění základní linie detektoru a posunům retenčních časů.

Levné redukční ventily jsou zpravidla vybavené gumovou membránou, skrz kterou může difundovat kyslík a další nečistoty z okolí. Dramaticky se tím snižuje kvalita nosného plynu. Pro účely plynové chromatografie jsou takové ventily naprosto nevhodné.

HPST: Obrázek 4 Zdroj nosného plynu

Inlet

Inlet je část plynového chromatografu, která slouží k přenesení zplyněného vzorku do proudu nosného plynu. Nejčastěji se k tomuto účelu používá nástřikový port případně dávkovací ventil.

Dávkovací ventily využívají dávkovací smyčku, která se nejprve naplní vzorkem a následně se po přepnutí ventilu celý obsah vypláchne na kolonu. Pomocí ventilů lze dávkovat jak plyny, tak i kapaliny.

Nástřikovým portem můžeme přes septum pomocí stříkačky dávkovat plynné i kapalné vzorky. Za účelem rychlého zplynění je inlet zpravidla vyhříván. Základní princip dávkování je uveden na Obrázku 3. S různými technikami nástřiku a s tím spojeným technickým řešením se blíže seznámíme příště.

HPST: Obrázek 3 Schéma nástřikového portu

Všechny inlety však mají jedno společné. Abychom získali kvalitní výsledky je potřeba zajistit těsnost a čistotu nástřikového portu. V případě netěsnosti bude vzorek unikat ze systému a měření nebude opakovatelné. Navíc se skrz opotřebené septum nebo špatnou feruli do přístroje snadno dostane kyslík, který jsme složitě eliminovali pomocí kvalitních redukčních ventilů a čisticích trapů.

Kolona

Na chromatografické koloně dochází k separaci jednotlivých složek. Uživatelsky je možné do přístroje namontovat různé typy kolon a přístroj tak využít pro různé typy analýz.

Vzhledem k tomu, že dělení složek silně závisí na teplotě, jsou kolony instalovány v horkovzdušné peci s přesně regulovanou teplotou, viz Obrázek 5.

HPST: Obrázek 5 Kolona v peci plynového chromatografu

Nyní jen předesílám, že zejména za vyšších teplot dochází u řady kolon k nevratné degeneraci, která může být umocněna přítomností kyslíku a vody. Proto je potřeba, aby byla kolona pod stálým průtokem čistého nosného plynu.

Detektor

Proud nosného plynu, který obsahuje oddělené látky, je z kolony veden do detektoru. Existuje celá řada detektorů, které se vzájemně liší konstrukcí a principy na kterých fungují. Základní funkce je ale u všech stejná:

 • Pokud detektorem prochází čistý nosný plyn, je generován stabilní elektrický signál – základní linie.
 • Při průchodu sledovaných látek se elektrický signál změní – zaznamená se chromatografický pík.

Obecně je však potřeba mít napaměti, že většina detektorů obsahuje části ohřáté na vysokou teplotu. Pokud se za těchto podmínek dostanou do kontatku s kyslíkem, dochází k oxidaci jejich povrchu, což může vést k jejich poškození nebo trvalé změně vlastností. Proto je potřeba, aby byly během provozu detektory neustále promývány čistými provozními plyny.

Závěr

V úvodním dílu seriálu o plynové chromatografii jsme se seznámily se základními částmi chromatografického systému a ukázali si, jaký význam má čistota provozních plynů.

Příště si povíme více o technikách nástřiku vzorku, představíme si faktory, které nástřik zásadním způsobem ovlivňují a seznámíme se s různými typy inletů. Pokud nechcete čekat na další článek, můžete se přihlásit na naše odborné semináře, kde se o plynové chromatografii dozvíte víc.

Přehled literatury k základům a principům v plynové chromatografii od Agilent Technologies (ke stažení v knihovně LabRulezGCMS)

 • Fundamentals of Gas Chromatography (Příručky | 2002)

 • Mass Spectrometry Fundamentals –Theory (Prezentace | 2016)

 • Fundamentals of Gas Chromatography: Theory and Hardware, Mass Spectrometry Fundamentals –Theory and Hardware (Prezentace | 2020)

 • Fundamentals and Troubleshootingof the Split/Splitless Inlet (Prezentace | 2020)

 • GC/MS Fundamentals: What are GC/SQ, TQ, and Q-TOF and When to Use Them? (Prezentace | 2019)

 • Time-of-Flight Mass Spectrometry (Aplikace | 2004)

 • Single Quad, Tandem Quad and QTOF Mass Spectrometers: What is Used and When? (Prezentace | 2019)

 • GC Tips and Tricks - Your guide to integrated, intuitive GC intelligence (Příručky | 2022)

 • Time-of-Flight Mass Spectrometry (Aplikace | 2004)

 • Single Quad, Tandem Quad and QTOF Mass Spectrometers: What is Used and When? (Prezentace | 2019)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Tipy a triky pro lepší spojení v plynové chromatografii

Pro správný chod Vašeho plynového chromatografu je důležitá těsnost celého systému. Kontrola připojení veškerých komponent je klíčem k prodloužení životnosti nejen kolon, ale i údržby samotného přístroje.

Článek | Aplikace

Analýza permanentních plynů a lehkých uhlovodíků v podání ventilového plynového chromatografu Agilent 8860

Níže popsaný GC systém lze brát jako referenční konfiguraci pro analýzy zemního plynu, ropného plynu, směsí syntetického a čištěného plynu nebo směsí plynů z vysokých pecí či komínů.

Článek | Aplikace

GC/MS/MS Analýza PAH/PAU s nosným plynem vodíkem

Použití nového EI iontového zdroje Agilent HydroInert a nosného plynu H2 pro náročné matrice v životním prostředí jako je půda.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Tipy a triky pro lepší spojení v plynové chromatografii

Pro správný chod Vašeho plynového chromatografu je důležitá těsnost celého systému. Kontrola připojení veškerých komponent je klíčem k prodloužení životnosti nejen kolon, ale i údržby samotného přístroje.

Článek | Aplikace

Analýza permanentních plynů a lehkých uhlovodíků v podání ventilového plynového chromatografu Agilent 8860

Níže popsaný GC systém lze brát jako referenční konfiguraci pro analýzy zemního plynu, ropného plynu, směsí syntetického a čištěného plynu nebo směsí plynů z vysokých pecí či komínů.

Článek | Aplikace

GC/MS/MS Analýza PAH/PAU s nosným plynem vodíkem

Použití nového EI iontového zdroje Agilent HydroInert a nosného plynu H2 pro náročné matrice v životním prostředí jako je půda.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Tipy a triky pro lepší spojení v plynové chromatografii

Pro správný chod Vašeho plynového chromatografu je důležitá těsnost celého systému. Kontrola připojení veškerých komponent je klíčem k prodloužení životnosti nejen kolon, ale i údržby samotného přístroje.

Článek | Aplikace

Analýza permanentních plynů a lehkých uhlovodíků v podání ventilového plynového chromatografu Agilent 8860

Níže popsaný GC systém lze brát jako referenční konfiguraci pro analýzy zemního plynu, ropného plynu, směsí syntetického a čištěného plynu nebo směsí plynů z vysokých pecí či komínů.

Článek | Aplikace

GC/MS/MS Analýza PAH/PAU s nosným plynem vodíkem

Použití nového EI iontového zdroje Agilent HydroInert a nosného plynu H2 pro náročné matrice v životním prostředí jako je půda.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Tipy a triky pro lepší spojení v plynové chromatografii

Pro správný chod Vašeho plynového chromatografu je důležitá těsnost celého systému. Kontrola připojení veškerých komponent je klíčem k prodloužení životnosti nejen kolon, ale i údržby samotného přístroje.

Článek | Aplikace

Analýza permanentních plynů a lehkých uhlovodíků v podání ventilového plynového chromatografu Agilent 8860

Níže popsaný GC systém lze brát jako referenční konfiguraci pro analýzy zemního plynu, ropného plynu, směsí syntetického a čištěného plynu nebo směsí plynů z vysokých pecí či komínů.

Článek | Aplikace

GC/MS/MS Analýza PAH/PAU s nosným plynem vodíkem

Použití nového EI iontového zdroje Agilent HydroInert a nosného plynu H2 pro náročné matrice v životním prostředí jako je půda.