GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Distributor
2 THETA ASE s.r.o.
Rozsah činností zahrnuje obchod s laboratorními přístroji, vybavením laboratoří, referenčními materiály, nástroji a zařízením pro odběr a úpravu vzorků, atd. Firma také organizuje odborné a vzdělávací akce.
Měření a výsledky v analytické chemii včetně CD
Měření a výsledky v analytické chemii včetně CD
Měření a výsledky v analytické chemii včetně CDKniha profesora z katedry analytické chemie PřF UK je zaměřena na správný postup měření, kalibrace, statistického zpracování a hodnocení výsledků.
O produktu

Měření a výsledky v analytické chemii včetně CD

 • 987-80-86380-48-3

 • 186 stran

 • pevná vazba, formát A5, náklad 200 výtisků

 • Vydal: Ing. Václav Helán – 2 THETA Český Těšín

O autorovi

Jiří (Georg Kamil) Ševčík, (Prof., PhD., DSc.), profesor analytické chemie, ukončil v roce 1962 studia na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, v roce 1966 získal na Přírodovědné fakultě Karlovy univerzity titul CSc. a v roce 1995 na Univerzitě Pardubice titul DrSc.

V letech 1976–1996 pracoval jako vedoucí výzkumu mezinárodních přístrojových firem v Holandsku a v Německu. V roce 1991 mu byla v Chicagu udělena americká cena za výzkum „R&D100 AWARD”.

V roce 1998 byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě, 1997-2001 byl proděkanem Přírodovědné fakulty UK, 1997-2005 vedoucím katedry analytické chemie, 2001-2008 konsultantem RWE Transgas. Spolu s RWE je vlastníkem platných patentů v řadě zemí EU a USA.

V roce 2004 byl zvolen členem Inženýrské Akademie České republiky.

Výzkumná činnost autora je zaměřena na separační analytické metody, obzvláště plynovou chromatografii a automatizaci a využití numerických řešení pro adaptivní instrumentaci.

Obsah

Úvodem

Plán vzorkování (rovněž příloha CD)

1. Měřicí zařízení
 • Charakteristika pozorovaného děje
 • Objem detektoru
 • Integrační interval sběru dat
 • Časová konstanta
 • Množství analytu
2. Model odezvy
 • Obecný model odezvy
 • Zjednodušený model odezvy
3. Charakteristika detektoru
 • Citlivost
 • Selektivita
 • Linearita
 • Koeficient linearity
 • Chyby linearity
 • Lineární dynamický rozsah
 • Stanovení charakteristik měřicího zařízení (rovněž příloha CD)
4. Zpracování
 • Šum
 • A/D a D/A převodník
 • Hrubá data
5. Data
6. Zpracování dat
 • Integrační časový úsek "bunch"
 • Nulová linie signálu
 • Metody snížení šumu
 • Uložení nových souborů dat
7. Metody konverze
 • Metody kalibrace
 • Standardní vzorek
 • Pracovní postup kalibrace
 • Nejistota metody kalibrace
 • Metoda standardního přídavku
 • Metoda vnitřního standardu
 • Metoda vnějšího standardu
 • Efektivnost kalibračních metod
 • Volba metody kalibrace
8. Kalibrační křivka (rovněž příloha CD)
 • Model kalibrační křivky
 • Postup zhotovení kalibrační křivky
 • Verifikace modelu kalibrační křivky
 • Metoda linearizace odezvy
 • Mez detekce a mez stanovitelnosti
9. Výsledky

vStandardizace výsledků

 • Zaokrouhlování výsledků (rovněž příloha CD) na určený počet významných míst
  • s normativně předepsaným rozlišením
  • opakovaných měření s danou hodnotou rozptylu
  • neopakovaných měření z hodnoty
  • relativní směrodatné odchylky
10. Model měření
 • Lineární model měření
 • Analýza hlavních komponent (PCA)
11. Opakované vytvoření výsledku (post-run calculation
 • Parametry zpracování dat
 • Volba časového úseku – bunch
 • Citlivost poznání změny
 • Určení počátku a konce pozorovaného děje
 • Určení nulové linie
 • Minimální odezva
 • Volba kalibrační metody
12. Vyhodnocení
 • Statistické pojmy souboru výsledků
 • Statistická hypotéza
 • Testy parametrické a neparametrické
 • Vícerozměrné rozdělení
 • Analýza rozptylu – ANOVA
 • Korelační analýza
 • Koeficient determinace
 • Regresní analýza
 • Analýza s latentními proměnnými
13. Znázornění výsledků
 • Tabulka četnosti
 • Grafické znázornění souborů výsledků
 • Parametry deskriptivní statistiky
 • Míry centroidní tendence
 • Míry disperzní tendence
 • Míra umístění výsledku v rámci rozložení
14. Pravděpodobnost

Tvar rozdělení Parametry rozdělení Intervalový odhad

15. Statistická hypotéza
16. Neparametrické testy
 • Jednoduché znaménkové testy
 • Wilcoxonovy znaménkové pořadové testy
17. Analýza rozptylu – ANOVA
18. Zobecnění
 • Korelační analýza
 • Regresní
 • Lineární regresní model
19. Analýza latentních proměnných
 • Faktorová analýza
 • Shluková analýza
 • Analýza vzoru
20. Analytické informace
 • Informační tok a náklady na získání informace
21. Kritické hodnoty statistických testů
 • Tabulka I; Normální rozdělení
 • Tabulka II; Dvoustranné t-rozdělení
 • Tabulka III; Chí kvadrát (χ²)- rozdělení
 • Tabulka IV; F-rozdělení na hladině α = 0,05
 • Tabulka V; Grubbsův dvoustranný test odlehlých výsledků
 • Tabulka VI; Parametrický korelační koeficient r
  • Neparametrický pořadový korelační koeficient rs
 • Tabulka VII;Dvoustranného neparametrického znaménkového testu
  • Wilcoxonova znaménkového pořadového testu
 • Tabulka VIII; Dvouvýběrového pořadového Wilcoxonova testu,
  • rovněž označovaného Mann-Whitneyův U-test
22. Výpočetní řešení základních analytických úkolů (přílohy na CD)
 • Vytvoření schématu vzorkování
 • Stanovení charakteristik měřicího zařízení
 • Konstrukce Kalibrační křivka
 • Formátování - Zaokrouhlování výsledků analýz
Distributor
2 THETA ASE s.r.o.
Rozsah činností zahrnuje obchod s laboratorními přístroji, vybavením laboratoří, referenčními materiály, nástroji a zařízením pro odběr a úpravu vzorků, atd. Firma také organizuje odborné a vzdělávací akce.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.