GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Aplikace
Produkt
Video
Životní prostředí
Logo of LinkedIn

Možnosti využití analytické koncovky GC-MS/MS (QQQ) pro stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů – porovnání s technikou GC-HRMS

St, 3.8.2022
| Originální článek z: ALS Czech Republic/Jaroslav Jurenka a HPST/Kamila Hanišová
V tomto článku jsou shrnuty výsledky měření PCDD a PCDF, které bylo provedeno firmou ALS v laboratoři HRMS v Pardubicích.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Tom: Možnosti využití analytické koncovky GC-MS/MS (QQQ) pro stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů – porovnání s technikou GC-HRMS
 • Video: Agilent Technologies: Increase Lab Productivity with Intelligent GC/MS—The Agilent 7000 Series GC/TQ Systems

Toto pracoviště se věnuje problematice ultrastopových cílených analýz a zejména stanovení dioxinů a dalších persistentních organických polutantů téměř 20 let a má v oblasti bohaté zkušenosti. Laboratoř poskytuje svoje služby partnerům v mnoha odvětvích lidské činnosti. Je to zejména oblast životního prostředí, monitoring emisí a ovzduší a monitoring potravin a krmiv. Právě analýzy dioxinů v biotických matricích jako jsou potraviny a krmiva jsou nejnáročnějšími analýzami jak z hlediska nároků na zpracování vzorků, tak i z pohledu nároků na měřící techniku a její kondici při měření finálních extraktů těchto vzorků.

Úvod & platná legislativa

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF), známé pod souhrnným názvem dioxiny, jsou vysoce toxické persistentní organické polutanty (POP), které vznikají jako vedlejší produkty průmyslových procesů jako je např. výroba chemikálií, pesticidů, bělení buničiny a papíru či během spalování odpadů. Přirozeným zdrojem dioxinů pak může být např. vulkanická činnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o látky způsobující rakovinu či poruchy endokrinního a reprodukčního systému, byly tyto látky zařazeny v roce 2001 na seznam Stockholmské konvence s cílem redukovat jejich výskyt v životním prostředí.

PCDD a PCDF jsou látky lipofilního charakteru se schopností akumulovat se v tukových tkáních zvířat. Dle odhadu pochází více než 80 % expozice člověka těmto látkám právě z potravin živočišného původu. (1,2) Z výše uvedených důvodů požaduje Evropská komise pravidelný monitoring všech potravin a krmiv živočišného původu uvedených na trh, ve kterých nesmí být překročeny předepsané maximální hladiny (maximum level, ML). V konečném důsledku umožňují tato nařízení z dlouhodobého hlediska efektivní snižování expozice člověka těmto látkám. (2)

Dle platné legislativy ve Spojených státech amerických a v Evropské Unii (EU) je pro analýzu PCDD a PCDF v potravinách a krmivech živočišného původu vyžadována kvantifikace a konfirmace těchto analytů metodou isotopového zřeďování s využitím plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrii s vysokým rozlišením (GC-HRMS). V EU je pak navíc od roku 2014, dle nařízení 709/2014 a 644/2017 (nahrazuje dříve platné nařízení 589/2014) povolen screening těchto látek také pomocí jiné hmotnostně spektrometrické či bioanalytické techniky, která má umožnit cenově dostupné testování velkého množství vzorků. Pro jednoznačnou identifikaci a kvantifikaci výsledků je pak v EU povoleno navíc použití techniky plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (GC-MS/MS). (3)

V rámci testování vzorku na obsah dioxinů je zjišťována přítomnost sedmi PCDD a deseti PCDF. Kromě toho je ve vzorku dále dle platné legislativy stanovován obsah čtyř non-ortho polychlorovaných biphenylů (PCB) a osmi mono-ortho PCB (souhrnně označovaných jako dioxin-like PCB; dl-PCB). Všechny sledované analyty a jejich toxické ekvivalentní faktory (TEF) stanovené WHO jsou uvedeny v Tabulce 1. TEF slouží při výpočtu odhadu celkové toxicity směsi PCDD a PCDF a dl-PCB (tzv. toxický ekvivalent koncentrace, TEQ) a zohledňuje různou toxicitu jednotlivých kongenerů. (1,3)

HPST: Tabulka 1. PCDD, PCDF a dl-PCB monitorované dle platné EU legislativy a jejich TEF

Vzhledem k tomu, že některé ze sledovaných PCDD, PCDF a dl-PCB vykazují vysokou toxicitu již při velmi malých množstvích je potřeba zajistit, aby použitá analytická koncovka splňovala mimo jiné následující kritéria:

 • Nízké limity detekce, tj. detekovatelná množství musí být v řádu femtogramů (10⁻¹⁵ g)

 • Nízké limity kvantifikace, tj. umožňuje kvantifikaci sledovaných látek na hladině, která se rovná 1/5 ML

 • Vysoká selektivita, tj. metoda má schopnost rozlišit cílové PCDD a PCDF od možných interferencí přítomných ve vzorku na mnohonásobně vyšších koncentracích a dokáže od sebe rozeznat jednotlivé kongenery lišící se od sebe rozdílnou toxicitou (např. <25 % peak to peak separace 1,2,3,4,7,8-HxCDF a 1,2,3,6,7,8-HxCDF)

 • Vysoká přesnost (vyjádřena jako správnost a opakovatelnost), tj. poskytuje výsledek, co nejvíce se blížící skutečné hodnotě (hodnota změřená versus hodnota certifikovaná v certifikovaném referenčním materiálu)

U GC-MS metod je dále vyžadována např. kontrola výtěžnosti pomocí přidaných ¹³C₁₂ značených standardů. Pro konfirmační metody je potřeba použít všech sedmnáct značených PCDD a PCDF. Zjištěná výtěžnost se pak musí pohybovat v rozmezí 60 až 120 %. U screeningových metod je povoleno rozmezí 30 až 140 %.

Pro GC-MS/MS metody musí být navíc splněno následující:

 • Monitoring minimálně dvou specifických prekurzorových iontů a z nich následně vznikajících produktových iontů pro každý analyt
 • Maximální odchylka relativní intenzity daných hmotnostních přechodů od předpokládané hodnoty nesmí být větší než ±15 %
 • Rozlišení každého kvadrupólu by mělo být jednotkové či vyšší, tak aby bylo od sebe možno odseparovat možné interference
 • Musí být splněna další legislativní kritéria např. EN 16215:2012.

Použití tandemové hmotnostní spektrometrie pro stanovení obsahu dioxinů a dl-PCB představuje efektivní řešení analýzy těchto látek dle platné evropské legislativy. V porovnání s HRMS sektorového typu jsou MS/MS detektory typu trojitý kvadrupól (QQQ) cenově dostupnější a méně náročné na obsluhu, přičemž současně přináší kvalitu výsledků, která je plně srovnatelná s kvalitou dat z HRMS detektorů. (2,4) Laboratoř navíc může tyto přístroje použít i pro další rutinní analýzy, například stanovení pesticidů, PCB nebo polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU/PAH).

Experimentální část & výsledky

V rámci testování byly porovnány výsledky získané z Agilent 7890 plynového chromatografu (GC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem Agilent 7010B vybaveným vysokoúčinným iontovým zdrojem (HES) a GC-HRMS typu magnetický sektor. V rámci jedné analýzy byly sledovány všechny výše uvedené tetra- až okta-CDD a CDF a tri- až hepta CB. Oba přístroje byly shodně vybaveny chromatografickou kolonou Rxi-5Sil-MS (60 m × 0,25 mm × 0,25 µm). V případě GC-MS/MS byly pro každý analyt monitorovány dva MRM přechody. Podmínky měření GC-MS/MS (QQQ) a GC-HRMS jsou shrnuty v Tabulce 2 a 3.

HPST: Tabulka 2. Podmínky GC-MSMS (QQQ) měření

HPST: Tabulka 3. Podmínky GC-HRMS měření

Na GC-MS/MS (QQQ) byly v rámci experimentů analyzovány extrakty reálných vzorků, které byly zároveň změřeny na GC-HRMS. Byly vybrány takové extrakty, které umožnily porovnat citlivost, lineární rozsah, selektivitu a robustnost instrumentů – tedy vzorky zemin, emisí a potravin, obsahující nízké a vysoké koncentrace PCDD/F a vzorky obsahující interferenty (polychlorované difenylethery a neidentifikované interferenty, které rušily analýzu, případně snižovaly citlivost přístroje). Extrakce a přečištění těchto vzorků byly provedeny standardními postupy dle EPA 1613 a EN 1948.

Při zpracování výsledků byla pozornost zaměřena především na základní pracovní charakteristiky metod, bez jejichž splnění by analýza dioxinů a dl-PCB nebyla dle platné legislativy možná. Jedná se o následující:

 • Citlivost (limit detekce, limit kvantifikace…)
 • Selektivita
 • Lineární rozsah
 • Robustnost
 • Kvantifikace

Citlivost

Citlivost obou přístrojů byla testována na vzorcích s koncentrací analytů blížících se limitům detekce (LOD ≈ 25 fg/nástřik) a kvantifikace (LOQ ≈ 50 fg/nástřik). Příklady chromatogramů dokládajících citlivost vybraných PCDD/F a jejich ¹³C₁₂ značených analogů jsou na obrázcích 1 až 3.

V případě 2,3,7,8-TCDD (Obrázek 1) na koncentrační hladině v oblasti kolem LOQ je citlivost obou přístrojů téměř srovnatelná. U GC-HRMS je pozorovatelný o něco lepší poměr signálu k šumu (S/N).

V koncentrační oblasti mezi LOD a LOQ (pro GC-HRMS již oblast kolem LOD) je ukázán pík 1,2,3,7,8-PeCDD (Obrázek 2). I v tomto případě je z chromatogramu patrné, že citlivost obou přístrojů je srovnatelná. Nicméně u GC-MS/MS (QQQ) lze předpokládat, že poloviční odezva analytu by byla ještě pozorovatelná a na GC-HRMS už nikoliv.

Na Obrázku 3 je pak ukázán záznam 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD. U GC-MS/MS (QQQ) se jedná o oblast LOD a pík je ještě stále detekovatelný. Pro GC-HRMS už je tato koncentrace pod LOD a pík už není téměř odlišitelný od šumu. Z hlediska citlivosti testovaného GC-MS/MS (QQQ) je citlivost tetra- až okta-PCDD/F srovnatelná s GC-HRMS v optimálním stavu.

Obrázek 1

A) GC-MS/MS (QQQ): 2,3,7,8-TCDD nativní (RT 19,986 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 19,951 min – obrázek dole) ve vzorku sedimentu; koncentrace nativního 2,3,7,8-TCDD v oblasti kolem LOQ

HPST: Obr 1 A) GC-MSMS (QQQ) 2,3,7,8-TCDD

B) GC-HRMS: 2,3,7,8-TCDD nativní (RT 20,90 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 20,88 min – obrázek dole) ve vzorku sedimentu; koncentrace nativního 2,3,7,8-TCDD v oblasti kolem LOQ

HPST: Obr 1 B) GC-HRMS 2,3,7,8-TCDD.webp

Obrázek 2

A) GC-MS/MS (QQQ): 1,2,3,7,8-PeCDD nativní (RT 26,290 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 26,288 min – obrázek dole) ve vzorku sedimentu; koncentrace nativního 1,2,3,7,8-PeCDD v oblasti mezi LOD a LOQ

HPST: Obr 2 A) GC-MSMS (QQQ) 1,2,3,7,8-PeCDD

B) GC-HRMS: 1,2,3,7,8-PeCDD nativní (RT 27,73 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 27,71 min – obrázek dole) ve vzorku sedimentu; koncentrace nativního 1,2,3,7,8-PeCDD v oblasti kolem LOD

HPST: Obr 2 B) GC-HRMS 1,2,3,7,8-PeCDD

Obrázek 3

A) GC-MS/MS (QQQ): 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD nativní (RT 39,141 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 39,131 min – obrázek dole) ve vzorku sedimentu; koncentrace nativního 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD v oblasti LOD

HPST: Obr 3 A) GC-MSMS (QQQ) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

B) GC-HRMS: 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD nativní (RT 39,92 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 39,85 min – obrázek dole) ve vzorku sedimentu; koncentrace nativního 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD v oblasti pod LOD

HPST: Obr 3 B) GC-HRMS 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

Selektivita

Vybrané chromatogramy představující schopnost selektivního měření obou testovaných přístrojů jsou ukázány na obrázcích 4 až 7. Schopnost odlišit cílové analyty od interferujících komponent extraktu je extrémně důležitou vlastností dané instrumentální techniky ovlivňující správnost finálního výsledku, a to především na ultrastopových koncentracích, na kterých se PCDD/F běžně vyskytují.

Na Obrázku 4 je ukázán pík odpovídající dl-PCB 126. V případě GC-HRMS můžeme v oblasti před daným píkem vidět interferenci, která navyšuje odezvu dl-PCB 126 na čtyřnásobek. Na GC-MS/MS (QQQ) není tato interference díky volbě dostatečně selektivního MRM přechodu vůbec pozorována.

Z Obrázku 5 je dále patrné, že v případě nativního okta-CDD lze na GC-HRMS pozorovat více šumu a větší množství neznámých interferencí (RT 42,17 min a 43,23 min). Tyto interference na GC-MS/MS (QQQ) zcela chybí. Nicméně i na QQQ lze pozorovat na daném MRM přechodu signál (RT 41,9 min), který nepřísluší danému cílovému analytu.

Obrázek 6 ukazuje další typ interference, která v tomto případě vzniká ve vzorku fragmentací přidaného ¹³C₁₂ značeného hexa-PCB 153. Konkrétně se jedná o fragment vznikající odtržením jednoho atomu chlóru z molekuly s jedním značeným uhlíkem. Tento fragment na obou přístrojích interferuje na MRM přechodu/hmotě nativního penta-PCB 105 a hexa-PCB 153. Na GC-MS/MS (QQQ) je pozorovaný fragment 114× menší než PCB 153, zatímco na GC-HRMS pouze 37×. Na GC-MS/MS(QQQ) se tudíž daná interference projeví 3× méně.

Poslední obrázek týkající se interferencí (tj. Obrázek 7) představuje známou interferenci, a to heptachlorované difenylethery, které ruší signál na MRM přechodu/hmotě charakteristickém pro penta-CDF. Interference difenyletherů je v tomto případě totožná pro oba typy instrumentů. Tento výsledek odpovídá i teoretickému předpokladu, a to vzhledem k tomu, že fragment heptachlorovaných difenyletherů má totožné složení jako PeCDF.

Z pohledu selektivity lze říci, že na obou testovaných instrumentech lze vidět určité druhy interferencí, které se někdy navzájem liší a v určitých případech jsou shodné (např. interference chlorovaných difenyletherů). Ve většině případů lze však lepší selektivitu pozorovat na GC-MS/MS (QQQ).

Obrázek 4

A) GC-MS/MS (QQQ): PCB 126 nativní (RT 20,331 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 20,313 min – obrázek dole) ve vzorku potraviny

HPST: Obr 4 A) GC-MSMS (QQQ) PCB 126

B) GC-HRMS: PCB 126 nativní M+ a (M+2)+ ionty (RT 17,19 min – horní dva obrázky) a ¹³C₁₂ značený (RT 17,19 min – obrázek dole) ve vzorku potraviny

HPST: Obr 4 B) GC-HRMS PCB 126

Obrázek 5

A) GC-MS/MS (QQQ): okta-CDD nativní (RT 42,302 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 42,284 – obrázek dole) ve vzorku potraviny

HPST: Obr 5 A) GC-MSMS (QQQ) okta-CDD

B) GC-HRMS: okta-CDD nativní (RT 43,12 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 43,08 – obrázek dole) ve vzorku potraviny

HPST: Obr 5 B) GC-HRMS okta-CDD

Obrázek 6

A) GC-MS/MS (QQQ): fragment z ¹³C₁₂ značeného hexa-PCB 153 (M-Cl s jedním ¹³C₁₂) interferující na MRM přechodu penta-PCB 105 (RT 18,181 min – obrázek nahoře) a hexa-PCB 153 (RT 18,187 – obrázek dole) ve vzorku potraviny

HPST: Obr 6 A) GC-MSMS (QQQ) fragment z 13C12 značeného hexa-PCB 153

B) GC-HRMS: fragment z ¹³C₁₂ značeného hexa-PCB 153 (M-Cl s jedním ¹³C₁₂) interferující na hmotě penta-PCB 105 (RT 20,90 min – obrázek nahoře) a nativního hexa-PCB 153 (RT 20,90 min – obrázek dole) ve vzorku potraviny

HPST: Obr 6 B) GC-HRMS fragment z 13C12 značeného hexa-PCB 153

Obrázek 7

A) GC-MS/MS (QQQ): heptachlorované difenylethery interferující na MRM přechodu penta-CDF (RT 24,47 a 24,866 min) a ¹³C₁₂ značený 1,2,3,7,8-PeCDF (RT 24,181 min) ve vzorku sedimentu

HPST: Obr 7 A) GC-MSMS (QQQ) heptachlorované difenylethery

B) GC-HRMS: heptachlorované difenylethery interferující na hmotě penta-CDF (RT 25,82 a 26,23 min) a ¹³C₁₂ značený 1,2,3,7,8-PeCDF (RT 25,53 min) ve vzorku sedimentu

HPST: Obr 7 B) GC-HRMS heptachlorované difenylethery

Lineární rozsah

Linearita obou instrumentů byla testována na vzorku zeminy s velmi vysokou koncentrací cílového analytu hepta-CDF, kdy již dochází k deformaci jeho chromatografického píku, ale poměr odezev mezi nativním hepta-CDF a ¹³C₁₂ značeným standardem zůstává zachován, takže je možná jeho kvantifikace (viz Obrázek 8). V tomto případě byl poměr mezi odezvou nativního hepta-CDF a odezvou odpovídající LOD přibližně 1 400 000:1 pro oba instrumenty. Lze tak konstatovat, že koncentrační lineární rozsah obou instrumentů není menší než 6 řádů. Vyšší koncentrace již nebyla testována.

Obrázek 8

A) GC-MS/MS (QQQ): hepta-CDF nativní (RT 37,723 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 37,688 min – obrázek dole).

HPST: Obr 8 A) GC-MSMS (QQQ) hepta-CDF

B) GC-HRMS: hepta-CDF nativní (RT 40,45 min – obrázek nahoře) a ¹³C₁₂ značený (RT 40,42 min – obrázek dole)

HPST: Obr 8 B) GC-HRMS hepta-CDF

Vliv vysoce koncentrovaných interferentů na citlivost instrumentu

Na jednom z asi dvaceti testovaných vzorků se na GC-MS/MS (QQQ) projevilo snížení signálu značeného ¹³C₁₂ HxCDD (viz Obrázek 9A). Toto bylo pravděpodobně způsobené vysoce koncentrovaným interferentem, který neposkytuje odezvu na MRM přechodu pro ¹³C₁₂ HxCDD, ale způsobil „zahlcení“ iontového zdroje, a tím snížení citlivosti pro daný analyt. Na GC-HRMS tento efekt nebyl pozorován (viz Obrázek 9B). V případě GC-MS/MS(QQQ) došlo ke snížení odezvy ¹³C₁₂ značeného 1,2,3,6,7,8-HxCDD asi 10×. Pro správné vyhodnocení by bylo nutné vzorek ještě jednou dodatečně přečistit.

Obrázek 9

A) GC-MS/MS (QQQ): hexa-CDD nativní (pod LOD) a ¹³C₁₂ značené 1,2,3,4,7,8-HxCDD (RT 33,1 min), 1,2,3,6,7,8-HxCDD (RT 33,31 min) a 1,2,3,7,8,9-HxCDD (RT 33,88 min)

HPST: Obr 9 A) GC-MSMS (QQQ) hexa-CDD

B) GC-HRMS: hexa-CDD nativní (pod LOD) a ¹³C₁₂ značené 1,2,3,4,7,8-HxCDD (RT 34,74 min), 1,2,3,6,7,8-HxCDD (RT 34,94 min) a 1,2,3,7,8,9-HxCDD (RT 35,51 min)

HPST: Obr 9 B) GC-HRMS hexa-CDD

Kvantifikace

Na závěr všech experimentů byla provedena kvantifikace všech cílových analytů ve vzorku potraviny, konkrétně kraba, změřeném na GC-MS/MS (QQQ) a GC-HRMS. Jak je vidět z Tabulky 4, oba instrumenty poskytují shodné výsledky a výsledky splňují kritéria pro duplicitní analýzu.

HPST: Tabulka 4. Výsledky měření PCDDF ve vzorku kraba

Závěr

Pro testované instrumenty GC-MS/MS (QQQ, Agilent 7010B) a GC-HRMS bylo zjištěno následující:

 • Oba instrumenty mají podobnou citlivost a lineární rozsah.

 • GC-MS/MS (QQQ) vykazuje lepší selektivitu, ale větší vliv vysoce koncentrovaných interferentů na snížení citlivosti instrumentu. GC-MS/MS (QQQ) s větší úspěšností „odfiltroval“ odezvy většiny interferentů. Na druhou stranu, vysoce koncentrované interferenty mohou snížit citlivost GC-MS/MS (QQQ) s větší pravděpodobností než u GC-HRMS

 • Na základě provedeného měření lze předpokládat, že u většiny vzorků budou oba instrumenty poskytovat shodné výsledky kvantifikace PCDD/F.

Studie prokázala využitelnost techniky GC-MS/MS (QQQ) pro stanovení dioxinů v rutinní praxi. Parametry metody jako jsou mez kvantifikace nebo lineární rozsah byly porovnatelné s „tradiční“ technikou GC-HRMS a jsou plně v souladu s platnými legislativními nároky na tento typ analýz.

Pro další informace neváhejte kontaktovat produktového specialistu Jitku Zrostlíkovou (jitka.zrostlí[email protected]).

Zdroje
 1. Determination of polychlorinated dibenzo-z-dioxins (PCDD) and polychlorinated dibenzofurans (PCDF) in foodstuffs and animal feed using the Agilent 7000 triple quadrupole GC/MS system; Fűrst P., Baumeister D., Sandy Ch., Agilent Technologies, 2010, 5990-6594EN

 2. Validation of a confirmatory GC/MS/MS method for dioxins and dioxin-like PCBs to meet the requirements of EU regulation 709/2014; Riener J., Agilent Technologies, 2016, 5991-6590EN

 3. Commission regulation (EU) 2017/644 of 5 April 2017 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 589/2014

 4. Tetra- through octa-chlorinated dioxins and furans analysis in water by isotope dilution GC/MS/MS; Lin H., Bet J., Dunn J., Martin G., Somerville D., Wong D., Walker D., Marvin C., Agilent Technologies,2019, 5994-0677EN

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.