1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Agilent GC/QQQ PAH analyzátor
Optimalizovaný a testovaný GC/MS/MS PAH analyzér je vhodný pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v široké škále vzorků životního prostředí. Konfigurace obsahuje backflush využívající kapilární fluidní technologie (CFT) pro zkrácení doby analýzy, zvýšení robustnosti a maximální produktivitu systému.

Agilent GC/QQQ analyzátor pesticidů
Obavy z kontaminace pesticidy zvyšují poptávku po stopové analýze residuí kontaminantů v potravinách, nápojích a vzorcích životního prostředí. Extrakty z těchto matric obsahují cílová residua a směs organických sloučenin, které byly koextrahovány při přípravě vzorku, a které výrazně zvyšují náročnost přesné kvantifikace a konfirmace přítomnosti cílových analytů. Agilent GC/MS/MS analyzér pro analýzu pesticidů a environmentálních kontaminantů je postaven na GC/MS trojitém kvadrupólu 7010B a přináší spolu s největší MRM databází pesticidů a anevironmentálních kontaminatů nejnižší reálné možné detekční a kvantifikační limity pro rezidua pesticidů v komplexních matricích, a to za minimální čas a náklady na vývoj a optimalizaci metody.

Thermo Scientific TRACE 1310 GC Greenhouse Gas Analyzers
Measure greenhouses gases and report on sample results with automated Thermo Scientific™ TRACE™ 1310 GC Greenhouse Gas Analyzers. Preconfigured and method tested, these systems make it easy to analyze your samples. Run one sample at a time or add a headspace autosampler to run multiple samples automatically. The Thermo Scientific™ Chromeleon™ Chromatography Data System (CDS) provides a powerful software tool to acquire and analyze your GC data. Each system is delivered with methods pre-installed and a complete documentation package, including a start-up guide, troubleshooting tips, a plumbing diagram, and spare parts/consumables list for easy ordering.

Agilent GC analyzátor bionafty
Tyto analyzátory jsou nakonfigurovány pro analýzu bionafty, bioplynu a bioethanolu a kromě vlastního plynového chromatografu Agilent 7890B zahrnuje chromatografické kolony, spotřební materiál a vzorky určené pro kalibraci.

Agilent GC analyzátor skleníkových plynů
Agilent Analyzátor skleníkových plynů, využívající plynový chromatograf Agilent 7890B/8890, je sestaven, optimalizován a otestován pro stanovení skleníkových plynů, jež jsou uvolňovány při spotřebě fosilních paliv.

Agilent GC analyzátor zemního plynu
Agilent Analyzátory zemního plynu umožňují stanovit permanentní plyny, uhlovodíky C₁-C5 a sumu C6+ jako backflush a jsou v souladu s vybranými normami.

Agilent GC analyzátory reformulovaného benzínu
Reformulace benzinu vede k vytvoření směsi s vyšším oktanovým číslem, jež je důkladněji a účinněji spalována. Pro tyto účely jsou do benzínu přidávány látky, které stanovují Agilent Analyzátory reformulovaného benzínu.

Agilent GC/MS analyzátor arsanu a fosfanu
GC/MSD analyzér představuje róbustní řešení pro rutinní monitoring zbytkového arsanu a fosfanu ve výrobě olefinů. Tento analyzér vychází z Agilent 8890 GC a 5977B MS a je vybaven dalšími harwarovými součástmi, spotřebním materiálem a softwarem. Tento dovoluje rychlé zavedení přesné a vysoce stabilní metody pro detekci arsanu a fosfanu v řádu jednotek ppb.

Agilent LPG (Liquefied Petroleum Gas) analyzátor
Společnost Agilent nabízí systémy pro analýzu zkapalněného ropného plynu v souladu s normami, neboť složení plynu a obsah nečistot přímo ovlivňují výhřevnost i čistotu spalování LPG.

Agilent RGA analyzátor rafinerských plynů
Analyzátory rafinérských plynů jsou nedílnou součástí každé rafinérské laboratoře a poskytují cenné informace, jež umožňují studovat a optimalizovat katalytické a jiné procesy a také například stanovit tržní hodnotu produktů.