1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Analýza anorganických látek
Kniha obsahuje přehled metod analýzy anorganických látek od teoretických základů, přes instrumentaci k metodice a příkladům použití.

Analýza anorganických látek – nové směry
Tato brožura je dodatkem ke knize Analýza anorganických látek (2021). Obsahuje současné směry v technice, instrumentaci a softwaru původních analytických metod, ale i metody nové. (Základní principy metod, běžně používaná instrumentace a klasické aplikace jsou uvedeny v původní knize.)

CHEMICAL ELEMENTS Compendium
Přehlednou formou je zde popsána historie prvku, jeho výskyt a výroba, fyzikálně chemické vlastnosti, sloučeniny, které tvoří, biologické vlastnosti atd. a také možnosti stanovení různými analytickými metodami.

Kompendium statistické zpracování dat
Publikace je zaměřena na statistickou analýzu experimentálních dat od autorů Milan Meloun, Jiří Militký.

Měření a výsledky v analytické chemii včetně CD
Kniha profesora z katedry analytické chemie PřF UK je zaměřena na správný postup měření, kalibrace, statistického zpracování a hodnocení výsledků.

Organická analýza
Kniha obsahuje co nejširší přehled metod organické analýzy včetně nejnovějších poznatků, od teoretických základů, přes instrumentaci k aplikacím a příkladům použití v praxi.

Prietokové analytické metódy v praxi
Kniha uvádí různé druhy průtokových systémů pro elektroanalytická měření a jejich konstrukční prvky, popisuje principy průtokové anodické rozpouštěcí coulometrie a průtokové chronopotenciometrie.

Reaktivní kyslíkové radikály, přírodní antioxidanty a jejich zdravotní účinky
Kniha podrobně popisuje vznik hlavních reaktivních kyslíkových a dusíkových radikálů a malých reaktivních molekul (Reactive Oxygen Species - ROS a Reactive Nitrogen Species - RNS), ze kterých mohou radikály snadno vzniknout v průběhu biochemických reakcí v živých organismech, a jejich vztah k závažným tzv. degenerativním onemocněním a jiným zdravotním problémům, vedoucím ke zkrácení doby života. Informace uvedené v této knize, vyžadují základní znalosti z organické chemie a biochemie.

Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech
Tato monografie od autorů Martin Hill, Milan Meloun, Jiří Militký na větším množství praktických příkladů vysvětluje počítačově orientovanou statistickou analýzu vícerozměrných dat.

Vzorkování I – obecné zásady
Tato kniha uvádí řadu publikací o správném odběru a úpravě vzorků pro rozbory ve všech oborech lidské činnosti.